Beslut 2001-10-02 (reg.nr 32-566-01)

Fråga om ett muntligt besked i en behörighetsfråga kan överklagas.

Ärendets bakgrund

C anmälde sig till kursen Komponentbaserad applikationsutveckling inom informatikprogrammet vid Mälardalens högskola. Högskolan bedömde att han inte uppfyllde behörighetskraven för tillträde till kursen.

Yrkande m.m.

C överklagade högskolans ställningstagande och anförde att han hade tillräckliga förkunskaper för att klara av sökt kurs.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Av allmänna förvaltningsrättsliga grundsatser följer att ett beslut skall vara skriftligt dokumenterat för att det skall kunna överklagas (jfr till exempel Nya förvaltningslagen med kommentarer, 5 uppl. sid. 237).

Såvitt framgår av utredningen har högskolan inte meddelat något skriftligt beslut i behörighetsfrågan, utan endast givit C ett muntligt besked om bedömningen av hans meriter. Det föreligger således inget överklagbart beslut i ärendet. Överklagandet skall därför avvisas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avvisar överklagandet.