Beslut 2001-09-19 (reg.nr 32-511-01)

Särskilt behörighetskrav på examensarbete om 10 poäng vid antagning till D-kurs i företagsekonomi (20 poäng). Fråga om undantag.

Ärendets bakgrund

W anmälde sig vid Uppsala universitet till kursen Företagsekonomi D, 20 poäng, inför höstterminen 2001. Universitetet förklarade honom obehörig till kursen då han inte styrkt att han uppfyller den särskilda behörigheten beträffande examensarbete om 10 poäng. Universitetet medgav heller inte undantag från behörighetskravet.

Yrkande m.m.

W överklagade beslutet och anförde bland annat följande. Särskild behörighet enligt utbildningskatalogen är definierad som 60 poäng företagsekonomi på A-, B- och C-nivå. För att styrka sin behörighet skickade han in kopia av bevis om ekonomexamen till universitetet dels vid ansökningstillfället, dels efter begäran om komplettering. Till överklagandet bifogade W detaljerade beskrivningar av de kurser han gått i företagsekonomi.Universitetet anförde i yttrande till överklagandenämnden bland annat följande. Behörighetskraven till kursen Företagsekonomi D, 20 poäng, är företagsekonomi 1—60 poäng inklusive examensarbete, kandidatnivå, 10 poäng. W har inte styrkt examensarbete om 10 poäng och förklarades därför ej uppfylla de särskilda behörighetskraven till denna kurs. Då inget inkommit som förändrar universitetets bedömning avstyrker universitetet bifall till överklagandet.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 7 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) får en högskola om det finns skäl besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor. Undantag från behörighetsvillkoren skall göras för sökande som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.

Av utredningen i ärendet framgår att W i sin ekonomexamen från 1981 har läst företagsekonomi på A-, B- och C-nivå (1-60 poäng) samt 10 poäng på D-nivå. Företagsekonomi C omfattade bl.a. en uppsats på 6 poäng samt en metodkurs på 4 poäng.

Överklagandenämnden för högskolan konstaterar att W inte har styrkt att han uppfyller det av universitetet uppställda behörighetskravet avseende ett examensarbete på kandidatnivå. Nämnden finner emellertid att W genom sina tidigare studier får anses ha förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoret. Överklagandet skall därför bifallas

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan beviljar W undantag från kravet på särskild behörighet avseende examensarbete om 10 poäng vid antagning till kursen Företagsekonomi D, 20 poäng, höstterminen 2001.