Beslut 2001-09-07 (reg.nr 49-276-01)

Fråga om särskilt behörighetskrav gällande utlandsvistelse är förenligt med högskoleförordningens bestämmelser. Antagning till lärarutbildning.

Ärendets bakgrund

M sökte inför höstterminen 2001 till Gymnasielärarprogrammet, 40 poäng, ämneskombinationen engelska/latin, vid Uppsala universitet. Universitetet anförde i beslut bland annat att M måste komplettera ämnesstudierna i engelska med intyg avseende minst 16 veckors sammanhängande utlandsvistelse — studier eller arbete — inom språkområdet engelska.

Yrkande m.m.

M överklagade beslutet och åberopade att hans tidigare studier omfattade bland annat 80 poäng engelska inom en filososfie kandidatexaman samt att han hade en filosofie doktorsexamen inom engelska och därigenom ytterligare 160 poäng i engelska. Han anförde bland annat följande. Hans studiemeriter borde mer än väl anses motsvara en 16 veckors sammanhängande vistelse i ett engelskspråkigt land. De krav på både muntlig och skriftlig språkfärdighet som ställs på den som med framgång skall försvara en akademisk avhandling inom ämnet språkvetenskap är så höga att den som uppfyller dessa krav även uppfyller de krav som ställs på en gymnasielärare i engelska.

Uppsala universitet anförde i ett yttrande till överklagandenämnden bland annat följande. M saknar dokumenterad vistelse inom språkområdet engelska och han tillför vid överklagandet ingen ny information. Kravet på sammanhängande vistelse inom språkområdet engelska tillkom för mer än tio år sedan för att komplettera de teoretiska språkstudierna med praktisk träning på en plats där språket är modersmål. Lärarutbildningen vid Uppsala universitet har erfarenhet av utlandsstudier för blivande lärare i moderna språk sedan 1988. De erfarenheterna har stärkt uppfattningen att studier eller arbete i ett språkområde höjer kvaliteten på de blivande lärarnas undervisning i respektive språk. För att kunna genomföra en god undervisning i språk är det ett högt men väl motiverat krav att läraren redan under studietiden har upplevt språket och lärt sig det i ett land där det är modersmål.

M inkom därefter med yttrande.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 7 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) krävs för att bli antagen till grundläggande högskoleutbildning att sökanden har grundläggande behörighet och dessutom den särskilda behörighet som kan vara föreskriven.

Av 7 kap. 7 § högskoleförordningen följer att de krav på särskilda förkunskaper som ställs skall vara helt nödvändiga för att studenterna skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse:

  • kunskaper från eller en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper,
  • kunskaper från en eller flera högskolekurser,
  • andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för. Högskolan bestämmer vilka krav som skall ställas enligt första stycket i fråga om utbildningar som inte vänder sig nybörjare i högskolan.

Enligt utbildningsplanen till Gymnasielärarprogrammet vid Uppsala universitet gäller för behörighet till den sökta ämneskombinationen bland annat att den sökande utöver 80 poäng i engelska uppfyller kravet på minst 16 veckors sammanhängande dokumenterad utlandsvistelse — studier eller arbete — inom språkområdet.

Det överklagade beslutet får anses innebära att universitetet har förklarat att M är obehörig till den sökta utbildningen, eftersom han inte uppfyller kravet på minst 16 veckors sammanhängande dokumenterad utlandsvistelse inom språkområdet engelska. Fråga uppkommer då om beslutet är förenligt med bestämmelserna i högskoleförordningen.

Överklagandenämnden konstaterar att ifrågavarande utbildning inte vänder sig till nybörjare i högskolan och att Uppsala universitet därför kan bestämma vilka krav på särskilda förkunskaper som skall ställas. Såsom framgår av bestämmelsen i högskoleförordningen får universitetet endast uppställa krav som är helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet finner nämnden att kravet på minst 16 veckors sammanhängande dokumenterad utlandsvistelse inom språkområdet inte kan anses vara helt nödvändigt för att studenten skall kunna tillgodogöra sig den aktuella utbildningen. Kravet är således inte förenligt med högskoleförordningens bestämmelser. Skäl föreligger därför inte att på denna grund förklara M obehörig till sökt utbildning. Då han i övrigt uppfyller behörighetskraven skall överklagandet bifallas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan förklarar, med bifall till överklagandet, att M är behörig vid antagningen till Gymnasielärarprogrammet, 40 poäng, ämneskombinationen engelska/latin, höstterminen 2001.