Beslut 2001-09-05 (reg.nr 32-544-01)

Vidareutbildning av förskollärare, fritidspedagoger och lågstadielärare till lärare. Särskilt förkunskapskrav på utbildning till förskollärare/fritidspedagog omfattande minst 80 poäng eller motsvarande. Värdering av äldre förskollärarutbildning (4).

Ärendets bakgrund

M sökte inför höstterminen 2001 till Vidareutbildning av förskollärare/fritidspedagoger och lågstadielärare med inriktning mot matematik och naturvetenskapliga ämnen för grundskolans tidigare år, 60 poäng, vid Göteborgs universitet. Universitetet förklarade i beslut att hon inte uppfyllde det särskilda förkunskapskravet om utbildning till förskollärare/fritidspedagog omfattande minst 80 poäng eller motsvarande.

Yrkande m.m.

M överklagade universitetets beslut och anförde bland annat följande. Den tvååriga förskollärarexamen som hon avslutade 1973 vid Förskoleseminariet i Gävle skall jämställas med nuvarande förskollärarutbildning eftersom det vid den tidpunkten inte fanns något annat utbildningsalternativ. Vidare innehöll utbildningen likvärdig timplan och ämnesfördelning. Den tvååriga utbildningen skall anses motsvara det i behörighetskraven angivna utbildningskravet.

Universitetet anförde bland annat följande i ett yttrande. Utbildningen M har sökt skall leda fram till en lärarexamen om 140 poäng. Den kompletterande utbildningen på 60 poäng bygger på att de som antas har en förskollärar-, fritidspedagog- eller lågstadielärarutbildning som kan tillgodoräknas dem med 80 poäng. M tog sin förskollärarexamen i december 1973. Utbildningen var då ingen universitetsutbildning. Det blev den först efter den 1 juli 1977. Det är universitetets uppfattning att förskollärarexamen från seminarietiden kan tillgodoräknas med 20 högskolepoäng. Universitetet finner inte skäl att ändra beslutet.

Överklagandenämnden yttrade

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan, som inte finner skäl att frångå universitetets ställningstagande, avslår överklagandet.