Beslut 2001-09-05 (reg.nr 32-416-01)

Vidareutbildning av förskollärare, fritidspedagoger och lågstadielärare till lärare. Särskilt förkunskapskrav på utbildning till förskollärare/fritidspedagog omfattande minst 80 poäng eller motsvarande. Värdering av äldre förskollärarutbildning (3).

Ärendets bakgrund

D sökte inför höstterminen 2001 till Vidareutbildning av förskollärare/fritidspedagoger och lågstadielärare med inriktning mot matematik och naturvetenskapliga ämnen för grundskolans tidigare år, 60 poäng, vid Göteborgs universitet. Universitetet förklarade i beslut att hon inte uppfyllde det särskilda förkunskapskravet om utbildning till förskollärare/fritidspedagog omfattande minst 80 poäng eller motsvarande.

Yrkande m.m.

D överklagade universitetets beslut och anförde bland annat följande. Hon har läst en förkortad utbildning till förskollärare 50 poäng med examen 1992. Hon har en barnskötarutbildning som gjort att hon kunnat läsa den förkortade förskollärarutbildningen, vilket hon inte hade fått annars.

Universitetet anförde bland annat följande i ett yttrande. Utbildningen D har sökt skall leda fram till en lärarexamen om 140 poäng. Den kompletterande utbildningen på 60 poäng bygger på att de som antas har en förskollärar-, fritidspedagog- eller lågstadielärarutbildning som kan tillgodoräknas dem med 80 poäng. D har gått en förkortad utbildning om 50 poäng. Denna bygger på en utbildning till barnskötare från gymnasieskolan samt minst fyra års tjänstgöring som barnskötare. Denna utbildningsvariant omfattar alltså endast 50 högskolepoäng som kan tillgodoräknas. Universitetet finner inte skäl att ändra beslutet.

D inkom med slutligt yttrande.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

För att vara behörig till utbildningen skall den sökande bland annat ha en förskollärar-, fritidspedagog- eller lågstadielärarutbildning om 80 poäng eller motsvarande. Av D:s examensbevis framgår att förskollärarutbildningen omfattar 100, 80 eller 50 poäng beroende på förpraktikens längd. Överklagandenämnden finner att D har en utbildning som uppfyller kravet om en motsvarande förskollärarutbildning. Överklagandet skall därför bifallas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar D behörig till den sökta utbildningen.