Beslut 2001-09-05 (reg.nr 32-413-01)

Vidareutbildning av förskollärare, fritidspedagoger och lågstadielärare till lärare. Särskilt förkunskapskrav på utbildning till förskollärare/fritidspedagog omfattande minst 80 poäng eller motsvarande. Värdering av äldre förskollärarutbildning (2).

Ärendets bakgrund

H sökte inför höstterminen 2001 till Vidareutbildning av förskollärare/fritidspedagoger och lågstadielärare med inriktning mot matematik och naturvetenskapliga ämnen för grundskolans tidigare år, 60 poäng, vid Göteborgs universitet. Universitetet förklarade i beslut att hon inte uppfyllde det särskilda förkunskapskravet om utbildning till förskollärare/fritidspedagog omfattande minst 80 poäng eller motsvarande.

Yrkande m.m.

H överklagade universitetets beslut och anförde bland annat följande. Hon har en förskollärarexamen från 1977, kommunens fortbildningar, egna högskolefortbildningar, bland annat i pedagogik, och 24 års erfarenhet som förskollärare/lärare som hon anser motsvarar de 80 poängs förkunskaper som krävs.

Universitetet anförde bland annat följande i ett yttrande. Utbildningen H har sökt skall leda fram till en lärarexamen om 140 poäng. Den kompletterande utbildningen på 60 poäng bygger på att de som antas har en förskollärar-, fritidspedagog- eller lågstadielärarutbildning som kan tillgodoräknas dem med 80 poäng. H tog sin förskollärarexamen i juni 1977. Utbildningen var då ingen universitetsutbildning. Det blev den först för de som påbörjade sin utbildning efter den 1 juli 1977. Det är universitetets uppfattning att förskollärarexamen från seminarietiden kan tillgodoräknas med 20 högskolepoäng. Universitetet finner inte skäl att ändra beslutet.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Överklagandenämnden finner vid en samlad bedömning av H:s utbildningsbakgrund att hon får anses ha sådan utbildning som motsvarar det uppställda utbildningsvillkoret. Överklagandet skall därför bifallas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar H behörig till den sökta utbildningen.