Beslut 2001-09-05 (reg.nr 32-412-01)

Vidareutbildning av förskollärare, fritidspedagoger och lågstadielärare till lärare. Särskilt förkunskapskrav på utbildning till förskollärare/fritidspedagog omfattande minst 80 poäng eller motsvarande. Värdering av äldre förskollärarutbildning (1).

Ärendets bakgrund

L sökte inför höstterminen 2001 till Vidareutbildning av förskollärare/fritidspedagoger och lågstadielärare med inriktning mot matematik och naturvetenskapliga ämnen för grundskolans tidigare år, 60 poäng, vid Göteborgs universitet. Universitetet förklarade i beslut att hon inte uppfyllde det särskilda förkunskapskravet om utbildning till förskollärare/fritidspedagog omfattande minst 80 poäng eller motsvarande.

Yrkande m.m.

L överklagade universitetets beslut och anförde bland annat följande. Hennes slutbetyg från universitetet i Linköping visar att hon studerat till förskollärare under hela 1976 och 1977, vilket hon anser bör motsvara 80 poäng.Universitetet anförde i yttrande bland annat följande. Utbildningen L har sökt skall leda fram till en lärarexamen om 140 poäng. Den kompletterande utbildningen på 60 poäng bygger på att de som antas har en förskollärar-, fritidspedagog- eller lågstadielärarutbildning som kan tillgodoräknas dem med 80 poäng. L tog sin förskollärarexamen i december 1977. Utbildningen var då ingen universitetsutbildning. Det blev den först efter den 1 juli 1977. Det är universitetets uppfattning att förskollärarexamen från seminarietiden kan tillgodoräknas med 20 högskolepoäng. Universitetet finner inte skäl att ändra beslutet.

L inkom med slutligt yttrande och bifogade till detta ett intyg från Linköpings universitet.

Överklagandenämnden yttrade

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan, som inte finner skäl att frångå universitetets ställningstagande, avslår överklagandet.