Beslut 2001-06-13 (reg.nr 31-101-01)

Fråga om åberopad betygshandling var falsk eller förvanskad. Betygshandling från Somalia.

Ärendets bakgrund

A sökte till sjukgymnastprogrammet respektive dietistprogrammet vid Umeå universitet.
Universitetet beslutade att A inte hade grundläggande behörighet vid antagningen till högskoleutbildningen. Beslutet motiverades med att A inte hade inkommit med meriter som styrker den grundläggande behörigheten avseende utländsk gymnasieutbildning.

Yrkande m.m.

A överklagade universitetets beslut och, som det fick förstås, yrkade att bli förklarad behörig till sökt utbildning.Universitetet och Verket för högskoleservice (VHS) avgav yttranden till överklagandenämnden. A gavs tillfälle att kommentera yttrandena.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

I 7 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) anges att för att bli antagen till grundläggande högskoleutbildning krävs det att sökanden har grundläggande behörighet och dessutom den särskilda behörighet som kan vara föreskriven.

Enligt 7 kap. 19 § högskoleförordningen skall den som vill antas till grundläggande högskoleutbildning anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer.

Av utredningen framgår bland annat följande.

A sökte till utbildningsprogram vid Umeå universitetet och åberopade, förutom vissa Komvuxbetyg, bland annat en betygshandling från Somalia till styrkande av sin grundläggande behörighet. Hans ansökan behandlades av VHS i den samordnade antagningen till högskoleutbildningen. Det betyg som A bifogade till sin ansökan granskades av VHS och företrädare för svenska högskolor i den så kallade bedömningshandboksgruppen. Denna granskning ledde till att den somaliska betygshandlingen inte godtogs som merithandling av universitetet. Såväl universitetet som VHS har i sina yttranden i huvudsak anfört att betygshandlingen inte överensstämmer med tillgängliga uppgifter om hur betyg från Somalia skall vara utformade. VHS, som i sina yttranden lämnat en allmän redogörelse för utbildningssystemet i Somalia och hur somaliska betygshandlingar brukar vara utformade, har bland annat förklarat att A:s betygsdokument avviker i fråga om namnunderskrifter samt även vad gäller utformningen av själva betygsdokumentet. Namnunderskrifterna stämmer inte överens med de underlag som VHS har och ramen i diplomet saknar en grövre mönsterdel. VHS har också bifogat en kopia av en betygshandling som verifierats av Somalias utbildningsministerium.

A har bland annat anfört att betyget är äkta men att han inte kan styrka detta eller hänvisa till tjänstemän i Somalia, eftersom skolväsendet där inte fungerar på grund av ett mångårigt inbördeskrig.

Överklagandenämnden gör följande överväganden.

Det ankommer ytterst på den som söker en högskoleutbildning att på det sätt som antagningsmyndigheten bestämmer styrka sin behörighet med dokument som kan utgöra underlag för en behörighetsbedömning. Svårigheter kan emellertid härvid uppstå för sökande från krigsdrabbade länder. Ett påstående från en sökande om att en ingiven betygshandling är äkta bör under sådana särskilda förhållanden kunna godtas om inte omständigheterna i ärendet ger vid handen att det åberopade dokumentet kan antagas vara falskt eller på annat sätt förvanskat.

Umeå universitet och VHS har hävdat att A:s betygshandling skiljer sig från vad som är känt om somaliska utbildningsbevis bland annat genom avvikelser vad gäller namnunderskrifter och utformningen av diplomets mönsterdel. I detta får anses ligga ett påstående om att betyget är falskt eller förvanskat. Efter granskning av handlingarna i ärendet finner överklagandenämnden att de föregivna avvikelserna inte är sådana att betygsdokumentet kan antagas vara falskt eller förvanskat. Nämnden bedömer att det inte är meningsfullt att vidta ytterligare utredningsåtgärder för utröna dokumentets äkthet. Vid angivna förhållande får A:s påstående om att betygshandlingen är äkta godtas. På grund härav och med beaktande av övriga betygshandlingar får han anses ha styrkt grundläggande behörighet för högskolestudier.

Frågan om A uppfyller den särskilda behörigheten till sökt utbildning synes inte ha varit föremål för prövning av universitetet. Ärendet skall därför överlämnas till universitetet för prövning i denna del

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan förklarar att A har styrkt grundläggande behörighet vid antagningen till sökt utbildning.

Frågan om A uppfyller de särskilda behörighetsvillkoren till sökta utbildningar överlämnas till universitetet för prövning.