Beslut 2001-04-27 (reg.nr 32-194-01)

Begäran om undantag från behörighetsvillkor utan samband med ansökan till utbildning.

Ärendets bakgrund

Enligt föreskrifter av Högskoleverket om standardbehörigheter (HSVFS 1996:21, ändrade 2001:1) gäller från och med höstterminen 2001 i vissa fall ett krav på Matematik kurs A som särskilt behörighetsvillkor för antagning till lärarutbildning.

Göteborgs universitet avslog A:s ansökan om undantag från detta behörighetsvillkor.

A överklagade beslutet och yrkade att hon skulle medges undantag (dispens) från kravet på Matematik kurs A.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 7 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) får en högskola om det finns skäl besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor. Undantag från behörighetsvillkoren skall göras för sökande som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.

Enligt 12 kap. 2 § fjärde punkten högskoleförordningen får till Överklagandenämnden för högskolan överklagas beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till grundläggande högskoleutbildning och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen högskoleförordningen.

En högskolas beslut att en person inte uppfyller en viss standardbehörighet kan endast överklagas då högskolans prövning skett inom ramen för ett antagningsförfarande (jfr prop. 1995/96:184 sid. 34—35 samt nämndens beslut 2000-04-07, reg.nr 32-189-00). Detsamma får anses gälla då frågan avser undantag från visst behörighetsvillkor.

Av utredningen framgår att A har sökt undantag från behörighetsvillkoret gällande matematik utan att samtidigt ha sökt till lärarutbildning vid universitetet. Lärosätets prövning har således inte skett inom ramen för ett antagningsförfarande. Universitetets beslut kan därför inte överklagas. Vid angivna förhållande skall överklagandet avvisas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avvisar överklagandet.