Beslut 2001-04-11 (reg.nr 32-142-01)

Specialpedagogexamen uppställt som särskilt behörighetsvillkor vid antagning till kurs i specialpedagogik. Fråga om åberopad dansk utbildning motsvarade detta krav.

Ärendets bakgrund

Genom det överklagade beslutet förklarade Umeå universitet att J inte hade särskild behörighet till kursen Specialpedagogik med inriktning mot tal, språk och kommunikation — utveckling och hinder, 20 poäng. Beslutet motiverades med att J inte uppfyllde kravet på Specialpedagogexamen om 60 poäng. Universitetet medgav inte undantag från behörighetsvillkoret.

Yrkande m.m.

J överklagade beslutet. Hon åberopade bland annat Afgangsbevis från Køpenhavns pædagogseminarium (Copenhagen National Institute for Social Educators), utfärdat 1999, och anförde att denna utbildning fullt ut motsvarade föreskrivet behörighetskrav.

Universitetet avstyrkte bifall till överklagandet och anförde bland annat följande i ett yttrande till överklagandenämnden. Det särskilda behörighetskravet innebär krav på Specialpedagogexamen om 60 poäng. För att vara behörig till specialpedagogutbildning krävs att man har en lärarutbildning samt därefter minst tre års yrkeserfarenhet som lärare. J:s utbildning motsvarar en svensk förskollärar-, fritidspedagog- eller socialpedagogutbildning, det vill säga en grundutbildning. Hon har i sin utbildning en del kurser i specialpedagogik men dessa är på grundnivå, ej påbyggnadskurser.

Överklagandenämnden för högskolan inhämtade yttrande från Högskoleverket.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Av Högskoleverkets yttrande framgår bland annat följande. Dansk specialpedagogutbildning är en påbyggnadsutbildning om ett och ett halvt år. För tillträde till utbildningen krävs avslutad lärarutbildning. Utbildningen vid Køpenhavns pædagogseminarium för "Social educators" är inte i sig en specialpedagogutbildning även om specialpedagogik ingår i utbildningen i mindre omfattning.

Med hänsyn till vad som framkommit genom Högskoleverkets yttrande och övrig utredning finner överklagandenämnden att J inte har sådan utbildning som motsvarar det uppställda förkunskapskravet. Nämnden finner inte skäl att medge undantag från behörighetsvillkoret. Överklagandet skall därför avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.