Beslut 2001-02-16 (reg.nr 32-45-01)

Specialpedagogexamen uppställt som särskilt behörighetsvillkor vid antagning till kurs i specialpedagogik. Fråga om åberopad norsk utbildning motsvarade detta krav.

Ärendets bakgrund

Genom det överklagade beslutet förklarade Umeå universitet att K inte hade särskild behörighet till kursen Specialpedagogik med inriktning mot tal, språk och kommunikation — utveckling och hinder. Beslutet motiverades med att K inte hade styrkt att hon uppfyllde det särskilda behörighetskravet på specialpedagogexamen om 60 poäng.

Yrkande m.m.

K överklagade beslutet. Hon åberopade norsk specialpedagogutbildning och anförde att den var likvärdig den svenska specialpedagogutbildningen.Umeå universitet avstyrkte bifall till överklagandet.

Överklagandenämnden inhämtade uppgifter från Högskoleverket.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Av utredningen framgår bland annat följande. K har svensk grundskollärarexamen och yrkeserfarenhet från svensk skola. Hon har dessutom uppvisat studieintyg från norska högskolor (karakterutskrift). Av dessa framgår att hon har klarat av sammanlagt 40 vekttall innefattande specialpedagogik 1 avd. och specialpedagogik 2 avd. Högskoleverket har uppgivit att K är behörig att arbeta som specialpedagog inom det offentliga skolväsendet i Norge.Med hänsyn till vad som framkommit genom utredningen finner överklagandenämnden att K har styrkt förkunskaper motsvarande det särskilda behörighetskravet. Överklagandet skall därför bifallas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan förklarar, med bifall till överklagandet, att K är behörig till sökt utbildning.