Antagningsärenden

 • Beslut 2021-06-10 (reg.nr 23-1394-21)

  Fråga om ett lärosäte när det gäller kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan ställa upp krav på att den sökande ska ha arbetslivserfarenhet av en viss omfattning.

 • Beslut 2021-09-14 (reg.nr 23-1833-21)

  Fråga om antagning till kurs på avancerad nivå. Lärosätet hade angett att behörighetskravet för kursen var grundläggande behörighet för avancerad nivå. Nämnden konstaterade att 7 kap. 30 § högskoleförordningen var tillämplig. Då den sökande genomgått utbildning på grundnivå i form av en kurs om 15 högskolepoäng ansågs hon uppfylla behörighetskravet.
 • Beslut 2021-09-02 (reg.nr 23-1964-21)

  Hade lärosätet fastställt vilken dag som var sista dag för kompletteringen av ansökan till utbildningen. Tillämpning av 7 kap. 4 § högskoleförordningen.
 • Beslut 2022-02-03 (reg.nr 23-158-22)

  Fråga om vilka förvaltningsrättsliga föreskrifter (kursplaner) som ska tillämpas. Hade lärosätet rättsligt stöd att pröva behörighet till kurs med hänvisning till kursplaner som reviderats och meddelats åtta veckor innan kursstart, men som ännu inte trätt i kraft. Även fråga om ändring av gynnande förvaltningsbeslut.
 • Beslut 2022-03-08 (reg.nr 23-464-22)

  Antagning till senare del av program. Fråga om vilka behörighetsbestämmelser som skulle tillämpas.
 • Beslut 2022-06-02 (reg.nr 23-1393-22)

  Fråga om lärosätet hade rätt att kräva att yrkeserfarenheten måste ha förvärvats inom inriktningen för den sökandes ämneslärarexamen, då detta inte framgick av behörighetskraven till speciallärarprogrammet.
 • Beslut 2022-09-23 (reg.nr 23-1769-22)

  Fråga om tillämpning av krav för särskild behörighet. Lärosätet hade meddelat föreskrifter om krav utöver vad den särskilda behörigheten tillåter, utan att först ha gett Universitets- och högskolerådet (UHR) tillfälle att yttra sig över högskolans förslag i enlighet med 7 kap. 11 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100).
 • Beslut 2020-12-18 (reg.nr 23-2319-20)

  Fråga om antagning till kurs inom ett program som ges med stöd av bestämmelserna i 1 kap. 17 § högskolelagen (1992:1434) som innebär en möjlighet för högskolor att utfärda en gemensam examen.
 • Beslut 2020-09-08 (reg.nr 23-1446-20)

  Ett lärosäte hade tillstånd från Universitets- och högskolerådet att ställa upp krav på yrkeslivserfarenhet som behörighetskrav utöver områdesbehörigheten A6/6a vid antagning till förskollärarprogrammet. Lärosätet hade dock inte fört in kravet i utbildningsplanen för utbildningen.

 • Beslut 2020-05-15 (reg.nr 23-790-20)

  Fråga om en sökande tidigare hade genomfört högskolestudier i sådan omfattning att hon eller han kan anses ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla kravet på grundläggande behörighet. Nämnden medgav undantag från kravet på grundläggande behörighet.
 • Beslut 2019-09-12 (reg.nr 23-1664-19)

  Fråga om ett lärosäte kan ställa upp krav på de sökande ska styrka möjlighet att bedriva familjeterapeutiskt arbete i en omfattning om minst två familjesamtal/vecka.
 • Beslut 2019-02-15 (reg. nr 23-1420-18)

  Fråga om meriter som endast har laddats upp i ValiWeb kan anses vara inkomna till Göteborgs universitet.
 • Beslut 2019-02-11 (reg.nr 23-276-19)

  Prövning av undantag från behörighetsvillkor. Är lärosätet skyldigt att pröva en ansökan om undantag från behörighetsvillkoren.
 • Beslut 2018-10-29 (reg.nr 23-835-18)

  Fråga om ett lärosäte kan kräva att sökanden till Vidareutbildning av lärare måste skriva ett godkänt valideringsprov för behörighet genom reell kompetens.
 • Beslut 2018-05-18 (reg.nr 302-18)

  Fråga om när en utbildningsplan träder i kraft. En utbildningsplan angavs vara gällande från höstterminen 2018. Eftersom ikraftträdandet inte tydligt framgick hade Överklagandenämnden att tolka om utbildningsplanens behörighetskrav var bindande.
 • Beslut 2017-09-06 (reg.nr 23-890-17)

  Fråga om det ett särskilt behörighetskrav om kandidatexamen innebär att den sökande ska ha fullgjort ett examensarbete om 15 högskolepoäng.
 • Beslut 2017-05-09 (reg.nr 23-271-17)

  En sökande bedömdes som obehörig eftersom han inte hade skickat in en utskrift av ett självständigt akademiskt arbete med post till en institution vid Uppsala universitet. Överklagandenämnden konstaterade att om en handling på något sätt kommer in till Universitets- och högskolerådet anses den därmed ha kommit det lärosäte tillhanda på vars uppdrag rådet genomför antagningen. Nämnden konstaterade också att bestämmelsen i 7 kap. 4 § högskoleförordningen inte gav stöd för att en handling ska komma in till en viss institution vid lärosätet vid en viss tid.
 • Beslut 2017-04-24 (reg.nr 23-281-17)

  Ett särskilt behörighetskrav har formulerats som att två av fyra angivna behörighetsbakgrunder bör vara uppfyllda. Detta har bedömts innebära att kravet inte kan anses vara helt nödvändigt för att en student ska kunna tillgodogöra sig den aktuella utbildningen. Det har därför saknats rättsligt stöd för att finna den sökande obehörig på denna grund.
 • Beslut 2017-02-03 (reg.nr 23-77-17)

  Fråga om vilken kursplan som ska tillämpas då kursplanen finns både på svenska och engelska.
 • Beslut 2017-01-20 (reg.nr. 23-1728-16)

  Vid prövning av behörighet till s.k. kurspaket prövar Överklagandenämnden överklagandet efter de behörighetskrav som anges i kursplanen för varje kurs i paketet.
 • Beslut 2016-09-15 (reg.nr 23-824-16)

  Frågan om Försvarshögskolan kan kräva att fysiska tester ska vara godkända för att den sökande ska anses vara behörig till sökt högskoleutbildning. Även fråga om krav på föreskrifter.
 • Beslut 2016-08-25 (reg.nr 23-978-16)

  Frågan om delar av en kurs kan ingå i en behörighetsprövning till l Kompletterande pedagogisk utbildning.
 • Beslut 2016-04-22 (reg.nr 23-321-16)

  Frågan om högskolan kan kräva ett visst betygsgenomsnitt för att en sökande ska anses vara behörig till sökt högskoleutbildning.
 • Beslut 2016-01-22 (reg.nr 23-1416-15)

  Frågan om behörighet för antagning till utländska lärares vidareutbildning, ULV, regleras i en särskild förordning och inte i högskoleförordningen. Av förordningen framgår att ett lärosäte får ställa upp nödvändiga behörighetskrav genom att meddela föreskrifter. Lärosätet ifråga hade dock felaktigt hänvisat till att det framgick av högskoleförordningen att det för antagning till ULV krävdes grundläggande behörighet i svenska. Någon särskild föreskrift med den innebörden hade lärosätet inte meddelat. Överklagandenämnden undanröjde därför beslutet och återförvisade ärende till lärosätet för behörighetsprövning enligt den särskilda förordningen.
 • Beslut 2016-01-22 (reg. nr 23-1386-15)

  Fråga om nämndens prövning av om den klagande uppfyller behörighetsvillkoren. I beslutet konstateras att Överklagandenämnden för högskolan i sin bedömning tar hänsyn till om den klagande med sina meriter uppfyller de behörighetskrav som ställs för den aktuella utbildningen. Den omständigheten att en klagande fått tidigare genomförd utbildning tillgodoräknad är inte av avgörande betydelse i nämndens bedömning.
 • Beslut 2015-02-13 (reg.nr 23-61-15)

  Fråga om nämndens prövning av ärenden om undantag (dispens) från behörighetsvillkor enligt 7 kap. 3 § högskoleförordningen.
 • Beslut 2014-09-26 (reg. nr 23-1023-14)

  Fråga om vad som krävs för att bestämmelserna i högskoleförordningen om särskild behörighet för utbildning på grundnivå som inte vänder sig till nybörjare ska bli tillämpliga. Även fråga om polisutbildning kan ses som högskoleutbildning.
 • Beslut 2013-10-18 (reg.nr 23-886-13)

  Fråga om Umeå universitet har haft rättsligt stöd för att som särskilt behörighetsvillkor kräva att en sökande till kursen Grundläggande psykoterapiutbildning skulle ha en pågående anställning vid en arbetsplats som bedriver psykoterapi.
 • Beslut 2013-10-02 (reg.nr 23-959-13)

  Myndighetens serviceskyldighet vid handläggning av ett antagningsärende. Fråga om högskolan borde ha gett den sökande möjlighet att komplettera sin ansökan.
 • Beslut 2013-01-18 (reg.nr 33-1196-12)

  Handläggningen av antagningsärende. Myndighets serviceskyldighet. Fråga om högskolan borde ha begärt in komplettering från den sökande.
 • Beslut 2012-10-19 (reg. nr 33-730-12)

  Malmö högskola har för en utbildning ställt upp behörighetskravet Engelska B alternativt Engelska A med lägst betyget VG. Högskolan har inte haft rättsligt stöd för att ställa upp krav på ett betyg högre än godkänt för behörighetsvillkoret.
 • Beslut 2012-08-17 (reg.nr 33-609-12)

  Universitetet ansåg att en sökande till en utbildning på grundnivå inte hade grundläggande behörighet genom reell kompetens, med hänvisning till att hon inte hade minst tre års arbetslivserfarenhet. Överklagandenämnden konstaterade att en bedömning av den sökandes reella kunskaper inte ska göras schablonmässigt, utan varje högskola måste göra en individuell värdering av de åberopade meriterna. Utifrån den sökandes meriter bedömde nämnden att det fanns skäl att medge undantag från kravet på grundläggande behörighet.
 • Beslut 2012-08-17 (reg.nr 33-699-12)

  Ett lärosäte ställde som förkunskapskrav till en utbildning upp att den sökande skulle ha ett visst meritvärde för att anses behörig. Överklagandenämnden konstaterade att meritvärdet inte har något med frågan om behörighet att göra, utan dess syfte är att särskilja behöriga sökande till en utbildning. Nämnden fann därför att det aktuella behörighetskravet inte var förenligt med högskoleförordningens bestämmelser och biföll överklagandet
 • Beslut 2011-05-13 (reg.nr 33-249-11)

  Vid en utökad betygskontroll visade det sig att en student hade blivit antagen till utbildning med hjälp av oriktiga meriter. Antagningsbeslutet upphävdes. Då antagningsbeslutet hade tillkommit genom vilseledande och den oriktiga meriten ansågs vara en relevant uppgift som förorsakade det felaktigt beslutet hade universitetet haft fog för sitt beslut att upphäva antagningsbeslutet. Överklagandet avslogs. En ledamot var skiljaktig.
 • Beslut 2009-09-18 (reg.nr 33-1130-09)

  Då det inte fanns särskilda föreskrifter för en kurs inom det s.k. Lärarlyftet, skulle de ordinarie bestämmelserna för högskoleutbildning tillämpas, dvs. bestämmelserna i högskolelagen och högskoleförordningen.
 • Beslut 2008-10-17 (reg.nr 33-2076-08)

  Fråga om det var tillåtet att uppställa godkänt resultat på lämplighetsbedömning som särskilt behörighetskrav vid antagning till utbildning. En av Överklagandenämndens ledamöter reserverade sig mot nämndens beslut.
 • Beslut 2008-08-15 (reg.nr 33-2417-08)

  Fråga om behörighet till sökt utbildning.
 • Beslut 2007-09-21 (reg.nr 33-999-07)

  Överklagandenämnden har funnit att det inte finns stöd för att ställa krav på kunskaper i svenska eller engelska i den grundläggande behörigheten för avancerad nivå.
 • Beslut 2007-08-17 (reg.nr 33-934-07)

  En student ansökte till Asienkunskap inriktning japanska respektive kinesiska, 60 högskolepoäng (hp), vid Linköpings universitet. Universitetet bedömde henne som obehörig eftersom hon inte hade styrkt sin särskilda behörighet avseende Fysik B. Efter att ha granskat ärendet finner Överklagandenämnden att kravet på Fysik B inte kan anses vara helt nödvändigt för att studenten skall kunna tillgodogöra sig de aktuella utbildningarna. Kravet är således inte förenligt med högskoleförordningens bestämmelser.
 • Beslut 2007-04-20 (reg.nr 32-421-04)

  Universitets antagningsbeslut var ej förenligt med EG-rätten.
 • Beslut 2007-02-16 (reg.nr 33-125-07)

  Hade ett lärosäte skyldighet att utan särskild ansökan pröva frågan om undantag. Merituppgifter i NyA.
 • Beslut 2006-11-17 (reg.nr 33-928-06)

  AAntagning till internationell magisterutbildning ("Master's Programme"). En högskola ställde upp högre behörighetskrav i engelska för internationella sökande än vad som krävdes av sökande från Sverige. Var detta tillåtet?
 • Beslut 2005-09-16 (reg.nr 33-1091-05)

  För samma utbildning angavs ett behörighetskrav i utbildningskatalogen och ett annat krav i kursplanen. Vilket behörighetskrav skulle tillämpas?
 • Beslut 2005-08-24 (reg.nr 33-537-05, m.fl.)

  En sökande till högskoleutbildning deltog i urvalet och reservplacerades på grundval av meritvärdering av visst gymnasiebetyg. Den sökande begärde i ett överklagande att meritvärderingen i stället skulle ske på grundval av ett annat gymnasiebetyg. Överklagandet har inte ansetts kunna prövas av Överklagandenämnden.
 • Beslut 2005-08-12 (reg.nr 33-422-05)

  Fråga om åberopad betygshandling från Västafrika styrkte behörigheten.
 • Beslut 2005-03-18 (reg.nr 33-180-05)

  Krav på Matematik kurs A/matematik en årskurs HSENT. En sökande åberopade utdrag ur betygskatalog med terminsbetyg som visade att hon hade betyget 3 i matematik båda terminerna under årskurs ett på ekonomisk linje. Behörigheten har ansetts styrkt.
 • Beslut 2005-03-18 (reg.nr 33-197-05)

  Närmare tolkning av standardbehörighet D.3.
 • Beslut 2005-02-01 (reg.nr 32-421-04)

  En lärare vid en skola i Finland sökte till s.k. SÄL-utbildning (särskild lärarutbildning) vid Umeå universitet. Universitetet ansåg att han inte hade behörighet till utbildningen eftersom han inte var anställd vid svensk skola. Överklagandenämnden har begärt förhandsavgörande från EG-domstolen om kravet på anställning i svensk skola står i överensstämmelse med EG-rätten.
  Begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

 • Beslut 2004-12-10 (reg.nr 32-770-04)

  Bedömning av utbildning från Berufsakademie (Tyskland) vid antagning till magisterutbildning.
 • Beslut 2004-11-19 (reg.nr 32-1020-04)

  En student ansökte - med hänvisning till dyslexi och ålder - om dispens från "uppflyttningsreglerna" för tillträde till ett utbildningsprograms andra år. Avslagsbeslutet har ansetts överklagbart. Allmänt uttalande i frågan om undantag från behörighetsvillkor.
 • Beslut 2004-11-16 (reg.nr 32-1049-04)

  Bedömning av reell kompetens (Matematik kurs C) vid antagning till fastighetsmäklarutbildning.
 • Beslut 2003-03-14 (reg.nr 31-95-03)

  Särskild behörighet. Kravet på betyget Godkänd i viss gymnasiekurs (standardbehörighet D.4.1). En sökande med betyget 5 från aftongymnasium i Finland har ansetts uppfylla detta betygskrav.
 • Beslut 2003-02-07 (reg.nr 32-20-03)

  Antagning till kurs. Fråga om en sökande hade styrkt sin behörighet i rätt tid då merithandling skickats till VHS i stället för berört universitet.
 • Beslut 2003-01-27 (reg.nr 32-2-03)

  Särskild behörighet till kurs i autismspektrumstörning. Fråga om ett behörighetsvillkor var förenligt med högskoleförordningens bestämmelser då villkoret avvek från standardbehörigheterna och universitetet saknade tillstånd för sådan avvikelse.
 • Beslut 2003-01-27 (reg.nr 32-51-03)

  Fråga om åberopade kurser i juridik vid Södertörns högskola har givit särskild behörighet till kursen Handelsrätt D vid Uppsala universitet.
 • Beslut 2002-12-13 (reg.nr 32-897-02)

  Undantag (dispens) från behörighetsvillkor. Uttalande om principerna för Överklagandenämndens prövning av frågan om undantag.
 • Beslut 2002-11-15 (reg.nr 31-920-02)

  Särskilt behörighetsvillkor avseende 40 poäng i ett ämne (A- och B-nivån). Fråga om åberopad utbildning från finländsk yrkeshögskola motsvarade detta krav.
 • Beslut 2002-11-15 (reg.nr 32-834-02)

  Särskild behörighet till praktisk-pedagogisk utbildning till gymnasielärare, 20-40 poäng, ämneskombinationen naturkunskap. Lärosätet krävde för tillträde bland annat 20 poäng i fysik, vilket den klagande inte uppfyllde. Den klagande ansågs ändå ha kunskaper motsvarande 80 poäng naturkunskap.
 • Beslut 2002-10-11 (reg.nr 31-753-02)

  Särskild behörighet. Fråga om tolkning av standardbehörigheten D.3. Kravet på ett års arbetslivserfarenhet.
 • Beslut 2002-08-15 (reg.nr 32-370-02)

  Handläggningen av antagningsärende. Universitetet skickade en skrivelse till den sökande med begäran om komplettering av ansökan. Fråga om utformningen av universitetets skrivelse.
 • Beslut 2002-08-15 (reg.nr 32-487-02)

  Fråga om särskilt behörighetskrav gällande utlandsvistelse är förenligt med högskoleförordningens bestämmelser. Antagning till lärarutbildning.
 • Beslut 2002-03-01 (reg.nr 32-49-02)

  De särskilda behörighetsvillkoren hade inte fastställts i behörig ordning. Överklagandet bifölls.
 • Beslut 2002-02-08 (reg.nr 31-45-02)

  Särskild behörighet i svenska. Sökande med isländsk gymnasieutbildning. Nordiska överenskommelsen om tillträde till högre utbildning. Ärendets bakgrund Genom det överklagade beslutet förklarade Uppsala universitet att M inte hade behörighet vid antagning till lärarutbildningar. Universitetet medgav inte undantag.
 • Beslut 2002-01-25 (reg.nr 32-51-02)

  Grundläggande behörighet. Fråga om undantag. Engelska.
 • Beslut 2002-01-15 (reg.nr 32-18-02)

  Handläggningen av antagningsärende. Myndighets serviceskyldighet. Fråga om universitetet borde ha begärt in komplettering från den sökande (1).
 • Beslut 2002-01-15 (reg.nr 32-24-02)

  Handläggningen av antagningsärende. Myndighets serviceskyldighet. Fråga om universitetet borde ha begärt in komplettering från den sökande (2).
 • Beslut 2002-01-15 (reg.nr 32-817-01)

  Grundläggande behörighet. Fråga om undantag. Behovet av kunskaper i engelska.
 • Beslut 2001-12-12 (reg.nr 32-731-01)

  Särskild behörighet i svenska. Sökande med finländsk studentexamen. Nordiska överenskommelsen om tillträde till högre utbildning.
 • Beslut 2001-11-02 (reg.nr 31-535-01)

  Grundläggande behörighet. Fråga om det fanns skäl att underkänna ett utfärdat slutbetyg från gymnasiet då den sökande inte fullgjort specialarbete.
 • Beslut 2001-10-02 (reg.nr 32-566-01)

  Fråga om ett muntligt besked i en behörighetsfråga kan överklagas.
 • Beslut 2001-09-19 (reg.nr 32-511-01)

  Särskilt behörighetskrav på examensarbete om 10 poäng vid antagning till D-kurs i företagsekonomi (20 poäng). Fråga om undantag.
 • Beslut 2001-09-07 (reg.nr 49-276-01)

  Fråga om särskilt behörighetskrav gällande utlandsvistelse är förenligt med högskoleförordningens bestämmelser. Antagning till lärarutbildning.
 • Beslut 2001-09-05 (reg.nr 32-412-01)

  Vidareutbildning av förskollärare, fritidspedagoger och lågstadielärare till lärare. Särskilt förkunskapskrav på utbildning till förskollärare/fritidspedagog omfattande minst 80 poäng eller motsvarande. Värdering av äldre förskollärarutbildning (1).
 • Beslut 2001-09-05 (reg.nr 32-413-01)

  Vidareutbildning av förskollärare, fritidspedagoger och lågstadielärare till lärare. Särskilt förkunskapskrav på utbildning till förskollärare/fritidspedagog omfattande minst 80 poäng eller motsvarande. Värdering av äldre förskollärarutbildning (2).
 • Beslut 2001-09-05 (reg.nr 32-416-01)

  Vidareutbildning av förskollärare, fritidspedagoger och lågstadielärare till lärare. Särskilt förkunskapskrav på utbildning till förskollärare/fritidspedagog omfattande minst 80 poäng eller motsvarande. Värdering av äldre förskollärarutbildning (3).
 • Beslut 2001-09-05 (reg.nr 32-544-01)

  Vidareutbildning av förskollärare, fritidspedagoger och lågstadielärare till lärare. Särskilt förkunskapskrav på utbildning till förskollärare/fritidspedagog omfattande minst 80 poäng eller motsvarande. Värdering av äldre förskollärarutbildning (4).
 • Beslut 2001-06-13 (reg.nr 31-101-01)

  Fråga om åberopad betygshandling var falsk eller förvanskad. Betygshandling från Somalia.
 • Beslut 2001-04-27 (reg.nr 32-194-01)

  Begäran om undantag från behörighetsvillkor utan samband med ansökan till utbildning.
 • Beslut 2001-04-11 (reg.nr 32-142-01)

  Specialpedagogexamen uppställt som särskilt behörighetsvillkor vid antagning till kurs i specialpedagogik. Fråga om åberopad dansk utbildning motsvarade detta krav.
 • Beslut 2001-02-16 (reg.nr 32-45-01)

  Specialpedagogexamen uppställt som särskilt behörighetsvillkor vid antagning till kurs i specialpedagogik. Fråga om åberopad norsk utbildning motsvarade detta krav.