Beslut 2022-08-26 (reg.nr 244-1549-22)

Fråga om en student som har studieuppehåll ”utan platsgaranti” kan ansöka om studieuppehåll i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 33 högskoleförordningen.

Bakgrund

AA ansökte om studieuppehåll från Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Borås. Hon ansökte om studieuppehåll för vårterminen 2022. Som skäl för ansökan angav hon medicinska skäl och sociala skäl. Till stöd för ansökan bifogade hon läkarintyg. Högskolan i Borås avslog hennes ansökan med hänvisning till att kriterierna i 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100) inte är uppfyllda för att beviljas studieuppehåll med särskilda skäl.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Hon har gått igenom en svår period, vilket har påverkat hennes studier. Anledningen till att hon inte tagit upp det i sin tidigare ansökan om studieuppehåll höstterminen 2021 är för att det är personligt. Hon har skickat in läkarintyg. Hon vill få en plats på utbildningen så hon kan fortsätta sina studier.

Högskolan i Borås vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. AA fick efter vårterminen 2021 ta uppehåll i sina studier på sjuksköterskeutbildningen, eftersom hon inte uppnått förkunskapskraven för vidare studier. Hon ansökte vid det tillfället om studieuppehåll utan att bifoga läkarintyg och beslutet blev studieuppehåll utan platsgaranti. Hon vill under pågående studieuppehåll ändra tidigare beslut till studieuppehåll med platsgaranti och har bifogat läkarintyg, vilket har avslagits.

Överklagandenämnden för högskolan har i en remiss bett Högskolan i Borås att närmare motivera sitt ställningstagande och yttra sig över överklagandet.

Högskolan i Borås har i sitt svar anfört bl.a. följande. AA uppfyllde förkunskapskraven för att återgå till studier och sjuksköterskeutbildningen efter höstterminen 2021. På grund av brist på VFU-platser kunde hon inte antas till utbildningen och studieuppehållet som beslutats för höstterminen 2021 kvarstod. Under pågående studieuppehåll inkommer hon med ett läkarintyg och vill att studieuppehållet ändras till studieuppehåll med platsgaranti, vilket har avslagits. Högskolan anser att ett påbörjat studieuppehåll utan platsgaranti inte kan ändras under tiden till studieuppehåll med platsgaranti.

Skäl

Av 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100) framgår bl.a. följande. Om det finns särskilda skäl, får en högskola i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan får fortsätta sina studier efter studieuppehåll. Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om anstånd och om studieuppehåll.

Högskolan i Borås har bl.a. anfört att det anser att ett påbörjat studieuppehåll utan platsgaranti inte kan ändras under tiden till studieuppehåll med platsgaranti.

Ett beslut om studieuppehåll utan s.k. platsgaranti är att anse som ett avslag på ansökan om studieuppehåll (jfr Överklagandenämndens beslut 2022-03-18, reg.nr 244-3507-21). Överklagandenämnden för högskolan konstaterar vidare att det inte framgår av högskoleförordningen eller Universitets- och högskolerådets föreskrifter att ett beslut om avslag på ansökan om studieuppehåll innebär att den sökande inte kan ansöka om studieuppehåll på nytt. Något hinder för AA att ansöka om studieuppehåll föreligger därför inte enligt förordningens bestämmelser.

Med hänsyn till detta borde Högskolan i Borås ha prövat om de skäl som AA uppgett i sin ansökan den 23 mars 2022 utgör särskilda skäl för studieuppehåll. Någon sådan prövning anser Överklagandenämnden inte att Högskolan i Borås har gjort. Överklagandenämnden kan inte som första instans ta ställning till AA:s ansökan. Högskolan i Borås beslut ska därför undanröjas och ärendet visas åter till lärosätet för fortsatt handläggning.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet och visar ärendet åter till Högskolan i Borås för fortsatt handläggning.