Beslut 2022-03-18 (reg.nr 244-4-22)

Värnpliktstjänstgöring kan normalt ligga till grund för studieuppehåll, men då programmet hade ställts in nästa termin kunde studieuppehåll inte medges.

Bakgrund

AA ansökte om studieuppehåll från masterprogrammet i statistik för tiden 15 augusti 2022 till den 9 juni 2023, med återupptagande av studierna höstterminen 2023. Som skäl för ansökan anförde han värnpliktstjänstgöring.

Örebro universitet avslog ansökan med hänvisning till att masterprogrammet inte kommer att starta höstterminen 2022. Detta innebär att termin tre och fyra inte kommer att ges höstterminen 2023 respektive vårterminen 2024. Det finns alltså inga kurser att läsa och plats kan därför inte garanteras vid återupptagandet av studierna.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Han begär att termin tre ska ges höstterminen 2023, och att termin fyra ska ges vårterminen 2024. Han anser att lärosätet bör informera om det inte har möjlighet att medge studieuppehåll och ifrågasätter att informationen kom först i samband med ansökan om studieuppehåll.

Örebro universitet vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. Den 28 oktober 2021 beslutades att ställa in starten av masterprogrammet för höstterminen 2022 på grund av ekonomiska skäl. De kurser som AA ska läsa på termin tre kommer alltså inte att ges när han planerar att återuppta sina studier.

Skäl

Av 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100) framgår bl.a. följande. Om det finns särskilda skäl, får en högskola i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan får fortsätta sina studier efter studieuppehåll. Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om anstånd och om studieuppehåll.

I 4 § i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2016:1) om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:3) om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll anges följande. Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning eller studentfackliga uppdrag. Särskilda skäl kan också vara tids-begränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmakts-anställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

AA har som skäl för att han ska beviljas studieuppehåll hänvisat till värnpliktstjänstgöring. Överklagandenämnden finner att det åberopade skälet normalt kan anses vara av den arten att studieuppehåll bör medges. Eftersom starten av det aktuella masterprogrammet har ställts in för höstterminen 2022 saknas dock förutsättningar för att bevilja studieuppehåll. Överklagandet ska därför avslås.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.