Beslut 2022-03-18 (reg.nr 244-3507-21)

Beslut att bevilja en sökande ”studieuppehåll utan platsgaranti” är att anse som ett avslag på en ansökan om studieuppehåll och kan därför överklagas till nämnden.

Bakgrund

AA ansökte om studieuppehåll från utbildningsprogrammet Magister i elfordonsteknik, TAEVE, 60 högskolepoäng, för perioden den 6 oktober 2021 till och med den 1 juli 2022. Som skäl för ansökan angav han sociala och medicinska skäl samt andra skäl. Han har i en mejlkonversation med Högskolan Väst bl.a. hänvisat till sitt arbete och att han vill ge sin gravida hustru extra omsorg.

Högskolan Väst beslutade att bevilja AA studieuppehåll utan s.k. platsgaranti för perioden den 6 oktober 2021 till och med den 5 juni 2022. Som skäl för beslutet angavs bl.a. följande. Arbete utgör inte särskilda skäl för att få platsgaranti. Högskolan saknar även ett läkarintyg som visar att han behöver vara hemma på grund av sin hustrus graviditet.

Yrkande m.m.

AA överklagar, som det får uppfattas, beslutet och anför bl.a. följande. Han bifogar ett moderskapsintyg. Han önskar få ledigt en tid, eftersom det är svårt med arbetet och att ge sin gravida hustru extra omsorg. Han kommer att påbörja studierna nästa läsår.

Högskolan Väst vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. Med hänvisning till 4 § i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:3) om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll vidhåller högskolan sitt tidigare beslut. Moderskapsintyget inkom efter högskolans beslut och det medför ingen ändring av högskolans ställningstagande.

Skäl

Av 12 kap. 2 § 8 högskoleförordningen (1993:100) framgår att beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Av 7 kap. 33 § högskoleförordningen framgår bl.a. följande. Om det finns särskilda skäl, får en högskola i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan får fortsätta sina studier efter studieuppehåll. Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om anstånd och om studieuppehåll.

Enligt 4 § Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:3) om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll kan särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilplikts-tjänstgöring, militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning eller studentfackliga uppdrag. Särskilda skäl kan också vara tids-begränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmakts-anställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

Vidare framgår av 5 § samma föreskrift att högskolans beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod.

Av handlingarna i ärendet framgår att Högskolan Väst beslutat att ge AA ett ”Approved leave from studies - no guaranteed place”. Överklagandenämnden för högskolan konstaterar inledningsvis att ett beviljat studieuppehåll i högskoleförordningens och Universitets- och högskolerådets föreskrifters mening alltid ska ges för en bestämd tid och innebär att studenten har rätt att återuppta studierna vid denna tidpunkt (s.k. platsgaranti). Högskolan Väst har enbart beslutat att ge AA ett beslut att komma tillbaka utan s.k. platsgaranti. Överklagandenämnden finner därför att högskolans beslut är att anse som ett avslag på hans ansökan om studieuppehåll och kan därför överklagas till nämnden. (Jfr Överklagandenämndens beslut 2009-12-18, reg.nr 47-2665-09). Nämnden tar därför upp ärendet till prövning.

AA har som skäl för att han ska beviljas studieuppehåll åberopat sociala och medicinska skäl samt andra skäl. Han har anfört att han önskar få ledigt en tid, eftersom det är svårt med arbetet och att ge sin gravida hustru extra omsorg. Överklagandenämnden konstaterar att AA numera har bifogat ett moderskapsintyg och ett äktenskapsintyg. Överklagandenämnden för högskolan anser att han med de åberopade handlingarna inte har styrkt att det föreligger särskilda skäl för att medge studieuppehåll. Överklagandet ska därför avslås.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.