Beslut 2012-02-17 (reg.nr 47-107-12)

Ett frivilligt deltagande i grundläggande militär utbildning utgör inte något sådant särskilt skäl för att anstånd med att påbörja studierna bör beviljas. Överklagandenämnden avslog därför överklagandet.

Bakgrund

NN ansökte den 2 januari 2012 inför vårterminen 2012 om anstånd med att påbörja studierna på juristprogrammet vid Uppsala universitet på grund av att han blivit antagen till grundläggande militär utbildning. Lärosätet avslog ansökan med motiveringen att han saknade tillräckliga skäl för anstånd, eftersom grundläggande militär utbildning är ett frivilligt åtagande och därmed ett förhållande som den sökande själv kan påverka.

Yrkande m.m.

NN överklagar beslutet och yrkar att han ska få anstånd med att påbörja studierna. Till stöd för sin talan anför han i huvudsak följande. Grundläggande militär utbildning ska bedömas i enlighet med Högskoleverkets föreskrifter, där det anges att särskilda omständigheter såsom värnplikt- och civilpliktstjänstgöring kan utgöra skäl till anstånd med studier. Från år 2011 har grundläggande militär utbildning ersatt den allmänna värnplikten. Eftersom Högskoleverkets föreskrifter fortfarande gäller borde detta i praktiken innebära att benämningen värnplikt kan likställas med grundläggande militär utbildning. I beslutet anges att grundläggande militär utbildning är ett förhållande som han själv kan påverka, men ett sådant påstående kan inte tolkas in i föreskriften eftersom flera av de skäl som räknas upp är påverkbara av studenten. Han har därför rätt att behållas sin utbildningsplats och påbörja utbildningen höstterminen 2012.

Uppsala universitet vidhåller sitt beslut och anför i huvudsak följande. Då grundläggande militär utbildning är frivillig att ansöka till och går att avstå från genom att inte tacka ja till sin plats anser universitetet att den inte är likställd med värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring. Det har inte tillkommit något nytt i ärendet som föranleder någon ändring av det tidigare beslutet.

Skäl

Av 7 kap. 33 § 1 högskoleförordningen (1993:100) framgår att om det finns särskilda skäl får en högskola i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan får anstånd med att påbörja studierna.

I 1 § Högskoleverkets föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (HSVFS 1999:1) anges följande. Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

Överklagandenämnden för högskolan gör, i likhet med Uppsala universitet, bedömning att grundläggande militär utbildning bygger på ett frivilligt åtagande från den enskilde. Denna utbildning kan därför inte anses motsvara plikttjänstgöringen enligt den tidigare allmänna värnplikten, eftersom allmän värnplikt bygger på en skyldighet för den inkallade att tjänstgöra i det svenska försvaret eller i motsvarande tjänstgöring i utlandet. Överklagandenämnden anser därför att ett frivilligt deltagande i grundläggande militär utbildning inte utgör något sådant särskilt skäl för att anstånd med att påbörja studierna bör beviljas. NNs överklagande ska därför avslås.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.