Beslut 2017-01-20 (reg. nr 244-1489-16)

Fråga om student som omfattas av förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor kan nekas anstånd med att påbörja studierna med hänvisning till att studieavgiften inte har betalats i tid.

Bakgrund

NN antogs till masterprogram i nanoteknologi höstterminen 2016 vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH). NN ansökte därefter om anstånd med att påbörja studierna till höstterminen 2017 med hänvisning till att han inte i tid fått tillstånd från sin arbetsgivare att påbörja sina studier.

Lärosätet avslog ansökan och anförde som skäl för beslutet att NN inte hade betalat studieavgiften i tid och att han därmed förlorat sin plats på programmet.

Yrkande m.m.

NN överklagade beslutet och anförde bl.a. följande. Han blev antagen i april 2016 med deadline att betala studieavgift den 31 maj 2016. Hans chef nekade honom emellertid att lämna sitt arbete i förtid. På grund av detta kunde han inte förbinda sig att påbörja studierna och betalade därför inte studieavgiften innan deadline. I september blev han uppsagd från sitt arbete och vände sig då omedelbart till KTH med sin ansökan.

KTH vidhöll sitt beslut.

Skäl

I 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100) anges bl.a. följande. Om det finns särskilda skäl, får en högskola i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan får anstånd med att påbörja studierna. Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om anstånd. Enligt 12 kap. 2 § får beslut att inte bevilja anstånd till den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

I förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor finns bestämmelser om bl.a. studieavgift för studenter vid universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Av 5 § samma förordning framgår att en högskola ska ta ut en studieavgift för utbildning på grundnivå och avancerad nivå av den som inte är medborgare i en stat inom EES eller i Schweiz (tredjelandsmedborgare). Enligt 7-8 §§ samma förordning ska högskolan efter att ha hört Migrationsverket bestämma tidpunkt för betalning av studieavgiften. För att bli antagen till utbildningen ska en studieavgiftsskyldig sökande betala studieavgiften senast vid den tidpunkten.

Förordningen innebär att en tredjelandsmedborgare som antagits till utbildning i Sverige måste betala studieavgift enligt lärosätets anvisningar för att få behålla sin plats. I antagningsbeskedet informeras också om att NN måste betala studieavgiften i tid för att få behålla sin plats och att antagningsbeskedet fram till dess får anses som villkorat.

Överklagandenämnden kan konstatera att NN omfattas av bestämmelserna i förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. Av utredningen framgår vidare att NN inte erlagt någon studieavgift och att sista dag för att göra det var den 31 maj 2016. Mot bakgrund av givna omständigheter ställt mot vad som framgår av ovan angiven förordning kan NN därmed inte längre anses som antagen till utbildning vid KTH. Med detta saknas också grund för Överklagandenämnden att pröva överklagandet enligt 12 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) eller andra bestämmelser. Överklagandet ska därför avvisas.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan avvisar överklagandet.