Beslut 2012-09-21 (reg. nr 47-962-12)

Ett lärosäte krävde att den sökande till en utbildning vid ansökningstillfället inte fick känna till de omständigheter som senare medförde att han eller hon önskade få anstånd med studiestarten. Nämnden konstaterade att något sådant krav inte finns i högskoleförordningen eller i Högskoleverkets föreskrifter och att lärosätet inte hade något bemyndigande att meddela föreskrifter om anstånd. Lärosätets tolkning av bestämmelserna innebar därför en otillåten inskränkning av de aktuella bestämmelserna. Då nämnden fann att det skäl som den klagande åberopat var ett sådant särskilt skäl som innebar att hon skulle medges anstånd med att påbörja studierna bifölls överklagandet.

Bakgrund

NN ansökte den 17 augusti 2012 inför höstterminen 2012 om anstånd med att påbörja studierna på socionomprogrammet vid Karlstads universitet på grund av att hon är gravid med beräknat nedkomstdatum den 20 oktober 2012.

Lärosätet avslog ansökan med i huvudsak följande motivering. För att få anstånd med studiestarten krävs att bakgrunden till att få utbildningsplatsen framflyttad inte ska ha varit känd vid ansökningstillfället. Enligt läkarintyget är förlossningen planerad till tiden runt den 20 oktober 2012, varför NN vid sin ansökan i april bör ha känt till graviditeten och därmed den planerade förlossningen.

Yrkande m.m.

NN överklagar beslutet och yrkar att hon ska få anstånd med att påbörja studierna. Till stöd för sin talan anför hon i huvudsak att hennes graviditet är ett giltigt särskilt skäl till varför anstånd bör beviljas, då någon måste vårda barnet.

Karlstads universitet vidhåller sitt beslut.

Skäl

Av 7 kap. 33 § 1 högskoleförordningen (1993:100) framgår att om det finns särskilda skäl får en högskola i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan får anstånd med att påbörja studierna.

I 1 § Högskoleverkets föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (HSVFS 1999:1) anges följande. Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

Överklagandenämnden för högskolan konstaterar att det inte finns något krav i högskoleförordningen eller i Högskoleverkets föreskrifter att den sökande vid ansökningstillfället inte får ha känt till de omständigheter som senare medför att den sökande önskar få anstånd med studiestarten. Universitet och högskolor har inte något bemyndigande att meddela föreskrifter om anstånd. En sådan tolkning som Karlstads universitet har gjort av bestämmelserna i detta fall innebär därför en otillåten inskränkning av de aktuella bestämmelserna.

Överklagandenämnden finner att de skäl som NN åberopar till stöd för sin ansökan är sådana särskilda skäl som innebär att hon ska medges anstånd med att påbörja studierna. Hennes överklagande ska därför bifallas.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar att NN ska medges anstånd med att påbörja socionomprogrammet vid Karlstads universitet höstterminen 2012.