Beslut 2012-03-16 (reg. nr 47-180-12)

Uppsala universitet hade inte bemyndigande att ställa upp en bestämmelse som innebär att en sökandes skäl för anstånd inte prövades på den grunden att den sökande har antagits till en kurs. Uppsala universitet hade inte prövat om de skäl NN anförde var sådana särskilda skäl som skulle föranleda ett beslut om anstånd med studiestarten. Universitetets beslut undanröjdes och ärendet återförvisades universitetet.

Bakgrund

NN ansökte inför vårterminen 2012 om anstånd med att påbörja studierna på kursen Juridik II, 30 högskolepoäng, vid Uppsala universitet. Universitetet avslog ansökan med motiveringen att Uppsala universitet inte beviljar anstånd till kurser.

Yrkande m.m.

NN överklagade beslutet och yrkade att hon skulle få anstånd med att påbörja studierna. Hon anförde bl.a. följande. Det framgår inte av föreskriften om anstånd att anståndsansökan är exklusiv för dem som är antagna till program utan det gäller även för kurser. Uppsala universitet menar att så inte är fallet och hänvisar till sin egen antagningsordning. Hon anser att universitetets antagningsordning inte stämmer överens med föreskriften om anstånd. Uppsala universitet vidhöll sitt beslut och anförde bl.a. följande. Uppsala universitet beviljar inte anstånd till fristående kurser då kursutbudet beslutas på läsårsbasis och förändras mycket mellan läsåren. Att det inte går att söka anstånd med studiestarten för kurser framgår av 7 § i Uppsala universitets antagningsordning samt av information i katalog och på hemsida. Universitetet har i övrigt inte tagit ställning till de särskilda skäl NN anfört för att beviljas anstånd med studiestarten.

Skäl

Av 7 kap. 33 § 1 högskoleförordningen (1993:100) framgår bl.a. att om det finns särskilda skäl får en högskola i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan får anstånd med att påbörja studierna.

Av tredje stycket, samma bestämmelse, framgår bl.a. att Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om anstånd.

I 1 § Högskoleverkets föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (HSVFS 1999:1) anges följande. Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

I Uppsala universitets Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet, beslutad den 15 december 2011, anges bl.a. följande. "Om det finns särskilda skäl får en högskola i enskilda fall besluta om anstånd med att påbörja studierna vid föreskriven tidpunkt. Vid Uppsala universitet utnyttjas detta medgivande i fråga om studenter som antagits till program, men inte till kurser."

I Överklagandenämnden för högskolans beslut den 11 april 2008 (reg. nr 47-272-08) undanröjde Överklagandenämnden Uppsala universitets beslut om avslag på ansökan om anstånd med studiestart. Enligt universitetets antagningsordning gavs inte anstånd till bl.a. den som erbjudits plats vid reservantagning. Överklagandenämnden hänvisade till beslut av Högskoleverket den 6 december 2001 (reg.nr 31-2112-01) och till Högskoleverkets rapport 20 åtgärder för att förbättra studenternas rättssäkerhet (Högskoleverkets rapportserie 2001:27 R). Nämnden fann, i likhet med vad Högskoleverket kommit fram till i beslutet, att universitet och högskolor inte har något bemyndigande att meddela föreskrifter om anstånd. Uppsala universitet hade därför inte haft rätt att ställa upp en bestämmelse som innebar att en sökandes skäl för anstånd inte prövades på den grunden att den sökande hade erbjudits plats i reservantagningen.

I det nu aktuella ärendet finner Överklagandenämnden, i överensstämmelse med nämndens tidigare beslut, att Uppsala universitet inte heller har haft något bemyndigande att ställa upp en bestämmelse som innebär att en sökandes skäl för anstånd inte prövas på den grunden att den sökande har antagits till en kurs.

Uppsala universitet har inte prövat om de skäl NN anfört är sådana särskilda skäl som skulle föranleda ett beslut om anstånd med studiestarten. Överklagandenämnden har inte som första instans att ta ställning till detta. Universitetets beslut ska därför undanröjas och ärendet återförvisas till Uppsala universitet för erforderlig handläggning.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Uppsala universitet för erforderlig handläggning.