Beslut 2009-04-17 (reg.nr 47-167-09)

N N antogs inför höstterminen 2008 till International Business Marketing programmet vid Högskolan Dalarna. Hon ansökte om att få anstånd med att påbörja studierna till höstterminen 2009. Högskolan Dalarna avslog ansökan med motivering att N N lämnat in ansökan för sent.

Yrkande m.m.

N N har överklagat beslutet, yrkat att hon ska beviljas anstånd med att påbörja studierna till höstterminen 2009 och anfört bl.a. följande. När höstterminen 2008 började fick hon barn och därför vill hon gärna få anstånd med att påbörja studierna till hösten 2009.

Högskolan Dalarna har yttrat sig och anfört bl.a. följande. Ansökan om anstånd med att påbörja studierna har avslagits med hänvisning till högskolans studieadmini-strativa bestämmelser DUC 2007/838/, som även finns tillgängliga i en engelsk version på www.du.se. Ansökan om anstånd ska lämnas in senast två veckor efter terminsstart. I detta fall inkom ansökaN N ästan tre månader efter terminsstart.

Skäl

Av 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att om det finns särskilda skäl får en högskola i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anstånd med att påbörja studierna.

I 1 § Högskoleverkets föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (HSVFS 1999:1) anges följande. Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

Högskolan Dalarna har hävdat att ansökan om anstånd har kommit in för sent och hänvisat till sina Studieadministrativa bestämmelser. Enligt Högskolan Dalarna skulle ansökan om anstånd ha kommit in senast den 25 augusti 2008 som var första dag på terminen. Av den engelska översättningen av högskolans bestämmelser som högskolan hänvisat till framgår dock bara att ansökan om anstånd ska göras "no later than two weeks after the semester has started".

Överklagandenämnden har i ett beslut den 11 april 2008 (reg.nr 47-272-08) konstaterat, i likhet med Högskoleverket (beslut den 6 december 2001, reg.nr 31-2112-01), att universitet och högskolor inte har något bemyndigande att meddela föreskrifter om anstånd. Högskoleverket har däremot rätt att meddela föreskrifter. Högskolan Dalarna har därför inte haft rätt att ställa upp en tidsgräns inom vilken ansökan måste göras.

I rapporten 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet (2001:27 R, s.75) har Högskoleverket anfört att en student normalt sett har rätt att få anstånd om någon av de omständigheter föreligger som anges i verkets föreskrifter. De skäl som N N har åberopat, att hon fått barn som hon behöver ta hand om, är i och för sig en omständighet som anges som ett skäl för anstånd enligt Högskole-verkets föreskrifter.

På den aktuella utbildningen skulle man registrera sig senast den 12 september 2008. Den som inte registrerade sig senast detta datum hade förlorat sin plats på utbildningen. N N hade inte registrerat sig detta datum. Eftersom hon inte hade gjort det hade hon följaktligen förlorat sin plats på utbildningen. Syftet med hennes begäran om anstånd har därför förfallit och ärendet bör därför avskrivas från vidare handläggning.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan avskriver ärendet.

Enligt 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) får Överklagandenämndens beslut inte överklagas.