Beslut 2008-04-11 (reg.nr 47-272-08)

N N ansökte hos Uppsala universitet om anstånd med studiestarten för dietistprogrammet. Universitetet avslog ansökan med hänvisning till att anstånd enligt universitetets antagningsordning inte ges till den som har erbjudits plats vid reservantagningen.

Yrkande m.m.

N N har överklagat universitetets beslut och anfört att hon anser att hon inte skall särbehandlas som reservantagen. Hon hänvisar till ett beslut fattat av Högskoleverket den 6 december 2001 (reg.nr 31-2112-01).

Uppsala universitet har i yttrande anfört bl.a. följande. N N har till sitt överklagande bifogat ett beslut av Högskoleverket från 2001, enligt vilket universitet och högskolor inte har något bemyndigande att meddela föreskrifter om anstånd. Såvitt universitetet kan bedöma är detta ostridigt. Det är enligt högskoleförordningen Högskoleverket, inte universitetet, som har denna föreskriftsrätt. Universitetet anser emellertid att det är förenat med avsevärda olägenheter att ge anstånd med studiernas påbörjande vid den reservantagning som äger rum efter den ordinarie antagningen. Reservantagningen innebär att sökande som placerats på kölista kontaktas i ett sent skede och erbjuds att - mer eller mindre omedelbart - ta en plats i anspråk. Det ligger i sakens natur att det då ofta uppkommer omställningsproblem och att en hög andel av de som tackar nej skulle kunna ha skäl för anstånd, något som skulle inteckna kommande terminers nybörjarplatser på ett otillbörligt sätt. Med anledning av detta har universitetet närmare analyserat skrivningen i högskoleförordningen, som anger att en högskola får (kursiverat här) besluta om anstånd om det finns särskilda skäl. Detta innebär, enligt universitetets bedömning, ett tillstånd som universitetet kan utnyttja efter egen bedömning av om och i så fall hur det skall göras. Universitetets styrelse har därför i den antagningsordning som gällde inför vårteminen 2008 (UFV 2006/1746, 2006-12-14) beslutat följande:

"Om det finns särskilda skäl får en högskola i enskilda fall besluta om anstånd med att påbörja studierna vid föreskriven tidpunkt. Vid Uppsala universitet utnyttjas detta medgivande i fråga om studenter som antagits till program i ordinarie antagning, men inte när det gäller erbjudande om plats vid reservantagning eller antagning till kurser."

Med hänvisning till styrelsens ställningstagande avstyrker universitetet bifall till N Ns överklagande.

Skäl

Enligt 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100) får en högskola, om det finns särskilda skäl, i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan får anstånd med att påbörja studierna, eller får fortsätta sina studier efter studieuppehåll. Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om anstånd och om studieuppehåll.

Enligt 1 § HSVFS 1999:1 kan särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

I det åberopade beslutet av Högskoleverket den 6 december 2001 (reg.nr 31-2112-01) hade Luleå tekniska universitet i antagningsordningen fört in en bestämmelse om att anstånd inte beviljades den som erbjudits plats i reservantagningen. Högskoleverket anförde i sin bedömning bl.a. att enligt högskoleförordningen har Högskoleverket att meddela närmare föreskrifter om bl.a. anstånd med att påbörja studierna. Universitet och högskolor har inte något bemyndigande att meddela föreskrifter om anstånd och Luleå tekniska universitet hade därför inte rätt att besluta om regler som innebär att anstånd inte beviljas den som erbjudits plats inom reservantagningen.

Högskoleverket har vidare i rapporten 20 åtgärder för att förbättra studenternas rättssäkerhet (Högskoleverkets rapportserie 2001:27 R s 75) anfört bl.a. följande.

Har studenterna då rätt att få anstånd eller studieuppehåll om någon av de omständigheter som anges i Högskoleverkets föreskrifter föreligger? Normalt skall svaret på den frågan vara ja. Verkets föreskrifter är bindande för högskolorna och en högskola kan inte hävda att t.ex. vård av barn inte är en grund för anstånd eller studieuppehåll. Däremot kan förutsättningarna för en utbildning vara sådana att studieuppehåll inte kan medges, t.ex. för att utbildningen upphör inom kort. Det kan också vara så att en utbildning endast skall ges under en bestämd tidsperiod, varför det är omöjligt att medge anstånd. Mot denna bakgrund är det inte möjligt att hävda att studenterna har rätt att få anstånd eller studieuppehåll.

Överklagandenämnden finner, i likhet med Högskoleverket, att universitet och högskolor har inte något bemyndigande att meddela föreskrifter om anstånd.

Uppsala universitet har därför inte haft rätt att ställa upp en bestämmelse som innebär att en sökandes skäl för anstånd inte prövas på grunden att den sökande har erbjudits plats i reservantagningen.

I det aktuella ärendet finner nämnden att Uppsala universitet inte har prövat om de skäl N N anfört är sådana särskilda skäl som skulle föranleda ett beslut om anstånd med studiestarten. Överklagandenämnden har inte som första instans att ta ställning till detta. Universitetets beslut skall därför undanröjas och ärendet återförvisas till Uppsala universitet för erforderlig handläggning.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Uppsala universitet för förnyad handläggning.

Enligt 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) får Överklagandenämndens beslut inte överklagas.