Beslut 2006-03-17 (reg.nr 47-328-06)

Anstånd med att påbörja studier. Ett universitet avslog en ansökan om anstånd med motiveringen att den sökande hade antagits först i samband med reservantagningen. Universitetet hänvisade till sina lokala regler. Var detta förenligt med högskoleförordningens och Högskoleverkets föreskrifter? Även fråga om nekad tjänstledighet för studier.

Ärendets bakgrund

U antogs till läkarprogrammet vid Linköpings universitet vårterminen 2006.

I en skrivelse till universitetet ansökte U om anstånd med att påbörja läkarstudierna. Han hänvisade till att han nekats tjänstledighet av sin arbetsgivare. Han bifogade ett intyg från arbetsgivaren, Umeå Internationella Gymnasium.

Universitetet avslog ansökan med motiveringen att U hade antagits som reserv. Universitetet hänvisade till sina lokala regler.

Yrkande m.m.

U överklagade beslutet och yrkade att han skulle medges anstånd med att påbörja läkarstudierna till höstterminen 2006. Han anförde bland annat följande. Han anser att han uppfyller särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna. Måndagen den 23 januari 2006 fick han meddelande från Hälsouniversitetet (Linköpings universitet) att han som reserv blivit erbjuden en plats på läkarprogrammet. Han begärde att få vänta ett dygn med att ge besked om han kunde tacka ja till platsen, detta för att diskutera med sin arbetsgivare om att få tjänstledigt. Arbetsgivaren kunde dock inte ge honom tjänstledigt under rådande betingelser, men under Högskoleverkets föreskrifter fann han att det kunde finnas särskilda skäl för honom att få behålla platsen på läkarprogrammet men anstånd att påbörja utbildningen. Tisdagen den 24 januari tackade han därför ja till sin plats men meddelade samtidigt att hans arbetsgivare inte kunde ge tjänstledigt vid detta tillfälle. Han skickade därefter in en anståndsansökan med ett intyg från arbetsgivaren. En vecka senare fick han ett mycket knapphändigt "svar" där han nekades anstånd och där förklaringen var en understruken mening i Hälsouniversitetets regler. Han undrar om reglerna är förenliga med Högskoleverkets föreskrifter.

Universitetet vidhöll sitt beslut och anförde i ett yttrande bland annat följande. Ansökan avslogs med hänvisning till universitetets lokala regler, där det framgår att studenter som är antagna som reserver inte kan få anstånd med studiernas påbörjande.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl

Av 7 kap. 20 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att om det finns särskilda skäl får en högskola medge att den som är antagen till grundläggande högskoleutbildning vid högskolan får anstånd med att påbörja studierna.

I 1 § Högskolverkets föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (HSVFS 1999:1) anges följande. Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

I Hälsouniversitetets lokala regler anges följande: "I regel medges endast den anstånd som är antagen i en ordinarie antagningsomgång till utbildning omfattande studier under en termin. Den som erbjuds reservplats kan inte få anstånd utan har att tacka ja eller nej till erbjuden plats. Reserver som antagits innan utbildningen startar (fram t.o.m. uppropsdagen) kan i undantagsfall, om särskilda skäl föreligger, medges anstånd."
U antogs inte till läkarprogrammet i ordinarie antagningsomgång utan först vid reservantagningen.

Överklagandenämnden gör följande bedömning

Varken högskoleförordningens eller Högskoleverkets bestämmelser innehåller något uttryckligt bemyndigande för högskolorna att själva utfärda bindande lokala föreskrifter vad gäller anstånd och studieuppehåll. Det finns dock i vart fall en möjlighet för högskolorna till tolkning av högskoleförordningens bestämmelser som kan ta sig uttryck i allmänna råd, riktlinjer och andra typer av lokala regler. Högskolornas lokala regler måste dock vara förenliga med högskoleförordningens och Högskoleverkets bestämmelser (se Överklagandenämndens beslut 2005-06-17, reg.nr 47-350-05).

Antagning till högskoleutbildningar innebär i regel masshantering av ansökningar under tidspress. En ansökan om anstånd från en person som inte har antagits till en utbildning i den ordinarie antagningsomgången, utan först senare i samband med reservantagningen, kan visserligen medföra speciella svårigheter för en högskola. Den snäva tidsramen i samband med utbildningens start och risken för att en utbildningsplats i slutändan kan komma att "stå tom" kan därför tala för en sådan lokal regel som universitetet har tillämpat i ärendet. Liknande regler återfinns också vid flera lärosäten. En sådan lokal regel innebär å andra sidan en icke ringa inskränkning i de möjligheter till anstånd som högskoleförordningens och Högskoleverkets bestämmelser anvisar. Högskoleverket har också uttalat att en sådan lokal regel innebär en felaktig begränsning av tillämpningsområdet för när anstånd kan beviljas (jfr Tillsynsbesöket 2004 vid Högskolan i Gävle, Högskoleverkets rapport 2005:32 R, sid 24-25 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Med beaktande härav finner Överklagandenämnden att den av universitetet tillämpade lokala regeln inte kan anses vara förenlig med högskoleförordningen och Högskoleverkets föreskrifter. Regeln tillämpas därför inte av Överklagandenämnden.

Den omständigheten att en antagen till en viss högskoleutbildning får sin ledighet uppskjuten av arbetsgivaren kan, som framgår ovan, utgöra särskilda skäl för att medge anstånd. Av åberopat intyg, utfärdat av rektorn för Umeå Internationella gymnasium, framgår att arbetsgivaren inte har möjlighet att bifalla en ansökan om tjänstledighet för U. Det föreligger således särskilda skäl för att medge U anstånd med att påbörja läkarstudierna. Överklagandet bör därför bifallas.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar att U skall medges anstånd med att påbörja läkarprogrammet vid Linköpings universitet till höstterminen 2006.