Beslut 2006-01-20 (reg.nr 47-930-05)

En läkarstudent, som hade haft studieuppehåll under höstterminen, återupptog inte studierna vid vårterminen och ansökte inte heller om nytt studieuppehåll. Universitetet beslutade då att registrera ett "studieavbrott" för studenten. I praktiken innebar det små möjligheter för studenten att fullfölja läkarstudierna. Förelåg det särskilda skäl för att studenten ändå skulle få återuppta sina studier?

Ärendets bakgrund

Programkommittén för läkarutbildningen vid medicinska fakulteten, Umeå universitet, beslutade den 27 juni 2005 att registrera ett studieavbrott för läkarstudenten FR.

I beslutet angavs bland annat följande. FR beviljades studieuppehåll för höstterminen 2004 den 22 september 2004. Av hans ansökan om studieuppehåll framgick att han avsåg att fortsätta sina studier vårterminen 2005. Han har inte ansökt om kursplats för vårterminen 2005. Han har heller inte begärt nytt studieuppehåll. - Av 7 kap. 20 § 2 högskoleförordningen (1993:100) framgår att en högskola, om det finns särskilda skäl får medge att den som är antagen till grundläggande högskoleutbildning vid högskolan får fortsätta sina studier efter studieuppehåll. I 4 § Högskoleverkets föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (HSVFS 1999:1) stadgas att särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackligt uppdrag. Av bestämmelsen framgår också att högskolans medgivande om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll skall lämnas för en bestämd tid. - Bestämmelser om studieuppehåll och studieavbrott finns också i universitetets regelsamling för grundutbildning vid Umeå universitet (kap. 8) och antagningsordning för grundutbildning (kap. 10). Här framgår bl.a. följande: Studieuppehåll är ett beviljat uppehåll från studierna på ett program under en begränsad tid. Den som inte återupptar studierna vid den tidpunkt som anges i beslutet eller beviljas förlängt studieuppehåll, har i praktiken förlorat sin plats på programmet. - Med studieavbrott avses att en studerande avbrutit sina studier på ett program utan att ha beviljats studieuppehåll. Studieavbrott kan vara anmält i förväg eller kan vara ett konstaterat sådant. Studerande som gjort studieavbrott och som önskar återuppta sina studier får ansöka till senare del av programmet. Universitetet kan konstatera studieavbrott i samband med att en student uteblir från ett registreringstillfälle. Innan ett studieavbrott registreras skall den studerande ges tillfälle att yttra sig. Programkommittén för läkarutbildning beslutade den 18 maj 2005 att ge FR tillfälle att yttra sig. Han har yttrat sig den 30 maj 2005. - Av utbildningsplanen för läkarprogrammet framgår att en studerande som gjort studieavbrott under utbildningen kan återuppta studierna i mån av ledig plats. Man antas efter studerande som haft studieuppehåll men före övriga sökande till "senare del". Med hänvisning till ovanstående har programkommittén för läkarutbildningen beslutat att registrera ett studieavbrott för FR på läkarprogrammet.

Yrkande m.m.

FR överklagade beslutet och anförde bland annat följande. Inför höstterminen 2004 ansökte han om studieuppehåll och fick den beviljad av fakulteten. Eftersom han fått studieuppehåll beviljat så trodde han inte att han skulle behöva ansöka ytterligare en gång inför vårterminen. I slutet av vårterminen 2005 fick han ett tillkännagivande av fakulteten att de skulle avregistrera honom från utbildningen och att han hade möjlighet att yttra sig angående beslutet, vilket han också gjorde. I samband med det ansökte han också om att återuppta studierna nu till hösten (2005). Utan att invänta hans ansökan om kursplats så fattade fakulteten dock beslutet att avregistrera honom från utbildningen. I sitt beslut skriver Programkommittén att beslutet är taget bland annat på grunden att han inte ansökt om återupptagande av studierna. Med tanke på att han, i och med tillkännagivandet att han skulle avregistreras ifrån utbildningen, meddelat att han tänkte ansöka om ny kursplats samt att han ansökt och fått kursuppehåll beviljat för höstterminen 2004 överklagar han alltså beslutet. Han vill även hänvisa till att han endast på grund av utlandsvistelse och bristande kunskap om gällande regler inte ansökte om förlängning av studieuppehållet.

Universitetet avstyrkte i ett yttrande bifall till överklagandet och anförde bland annat följande. FR har sökt studieuppehåll för höstterminen 2004. Till blanketten för studieuppehåll finns en bilaga där föreskrifter/regelverket vid studieuppehåll finns nedtecknade och där det klart framgår vilka regler och förordningar som gäller. Universitetet regelsamling för grundutbildning med länkar till högskoleförordningen finns dessutom på universitetets hemsida.

FR anförde i ett kompletterande yttrande bland annat följande. Det till ansökningsblanketten bifogade regelverket är mycket luddigt och det står inte att en student förlorar sin studieplats/avregistreras från programmet om han inte ansöker om studieuppehåll. Att "registrera ett studieavbrott" är i det stora hela likvärdigt med att avskilja/avstänga en student från utbildning, vilket det finns en särskild avskiljandenämnd för. Visserligen kan han nu antas till utbildningens senare del. Men då är det inga nationella antagningskriterier som gäller utan fakultetens välvilja och godtycke som råder eftersom de själva utan kontroll utifrån avgör vilka studenter som skall antas. Läkarutbildningen är mycket svår att antas till och kräver mycket hårda studier. Det är även mycket svårt att antas till andra fakulteter i Sverige. Att som ung människa se sin livsdröm gå i kras på detta sätt är en stor personlig tragedi.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl

Överklagandenämndens prövning

Av 12 kap. 2 § första stycket tionde punkten högskoleförordningen (1993:100) framgår att till Överklagandenämnden kan överklagas beslut att inte bevilja den som är antagen till grundläggande högskoleutbildning anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll. Det överklagade beslutet innebär i visst avseende att universitetet har tagit ställning till om FR skall få fortsätta sina påbörjade läkarstudier efter tidigare studieuppehåll. Beslutet har gått honom emot och hans överklagande får uppfattas på så sätt att han begär att få fortsätta (återuppta) sina studier efter det tidigare studieuppehållet. Överklagandenämnden tar därför upp överklagandet till prövning.

Författningsbestämmelser

Av 7 kap. 20 § högskoleförordningen framgår att om det finns särskilda skäl får en högskola medge att den som är antagen till grundläggande högskoleutbildning vid högskolan 1. får anstånd med att påbörja studierna, eller 2. får fortsätta sina studier efter studieuppehåll.
Av 3 § och 4 § Högskoleverkets föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (HSVFS 1999:1) framgår följande. Med studieuppehåll avses ett uppehåll i studierna som anmälts till högskolan av studenten. Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Högskolans medgivande om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll skall lämnas för en bestämd tid.

Utredningen

FR antogs till läkarutbildningen vid Umeå universitet inför höstterminen 2000. Han ansökte den 15 september 2004 hos medicinska fakulteten om studieuppehåll höstterminen 2004 på en särskild blankett avsedd för detta ändamål. Han angav även att han hade särskilda skäl för uppehållet och att han ansökte om garanterad plats vid återkomsten. I ansökan angavs att han avsåg att återvända till vårterminen 2005.

På universitetets ansökningsblankett hänvisas uttryckligen till en särskild informationsbilaga innehållande "föreskrifter". I denna bilaga anges bland annat följande. Skriftlig anmälan om studieuppehåll skall göras till programkommittén innan uppehållet börjar. Av anmälan skall framgå när studierna beräknas återupptas. Görs inte anmälan och inte heller registrering till närmast följande termin kan uppehållet komma att betraktas som studieavbrott.

Studieuppehållet skall anmälas inför höstterminen senast den 15 april och inför vårterminen den 15 oktober. Under rubriken "Återupptagande av studierna" anges vidare att en studerande som önskar återuppta studierna skall ansöka om kursplats, senast den 15 april för återupptagande av studierna till höstterminen och senast den 15 oktober för vårterminen.

Något ställningstagande från universitetets sida med anledning av FRs ansökan finns inte antecknat på det av blanketten anvisade utrymmet för beslut. I ett särskilt meddelande från universitetet, ställt till FR och daterat den 22 september 2004, anges dock följande. Härmed meddelas att FR anmält studieuppehåll på läkarprogrammet under höstterminen 2004 (2004-08-30 - - 2005-01-23).

Under studieuppehållet och senare vistades FR utomlands. När han inte återupptog studierna vid Umeå universitet vårterminen 2005 inledde universitetet sitt studieavbrottsförfarande.

Överklagandenämndens överväganden

I det överklagade beslutet anges att programkommittén har beslutat att registrera ett "studieavbrott" för FR på läkarprogrammet. Begreppet studieavbrott används inte i nu gällande nationella bestämmelser på området. Endast i regleringsbrevet för högskolesektorn för år 2005, under avsnitt 1.2.1 Ekonomisk redovisning, omnämns att "de studenter som har avbrutit studierna inom tre veckor efter påbörjad kurs och som under den tiden inte har blivit godkända på något prov" inte skall ingå i beräkningen (av antalet helårsstudenter). Dessa regler får dock närmast betraktas som ekonomiadministrativa anvisningar för högskolesektorn.

Enligt äldre bestämmelser ansågs en studerande som hade lämnat studierna utan att anmäla studieuppehåll ha avbrutit studierna. Den som avbrutit studierna fick återkomma i utbildningen om det fanns ledig plats som inte behövdes för dem som återkom efter studieuppehåll och dem som medgavs byte (17 § föreskrifter av Universitets- och högskoleämbetet om vissa antagnings- och studievägsfrågor inom högskolan, UHÄ-FS 1989:17). Några motsvarande centrala bestämmelser finns visserligen inte längre. Någon ändring i sak kan dock inte anses ha skett i denna fråga. Det innebär således att den student som underlåter att följa den föreskrivna ordningen med ansökan om studieuppehåll riskerar att mista sin möjlighet att kunna fortsätta sina studier vid den tidpunkt han eller hon själv önskar och att denna möjlighet öppnas endast i den mån det finns en ledig plats (jfr Högskoleverkets tillsynsbeslut 2005-12-20, reg.nr 31-2324-05). Universitetets regler om studieuppehåll och studieavbrott får anses återspegla detta synsätt.

Även om den fullständiga innebörden av universitetets beslut den 27 juni 2005 inte kan klarläggas inom ramen för förevarande ärende innebär det överklagade beslutet i vart fall att FR inte får fortsätta sina påbörjade studier på läkarutbildningen med "platsgaranti". Han riskerar således att endast i mån av plats kunna återuppta sina påbörjade läkarstudier.
Frågan är om det framkommit skäl för Överklagandenämnden att ändra universitetets beslut i något avseende.

För att på bästa sätt kunna planera och genomföra utbildningsprogram och härigenom effektivt hushålla med högskolans resurser får det anses vara av vikt att lärosätena har kännedom om hur många av studenterna som avser att utnyttja sina studieplatser inom en viss utbildning en viss termin. Detta intresse gör sig inte minst gällande inom starkt eftersökta och resurskrävande utbildningar med mer bunden studiegång, såsom läkarutbildningen. Starka skäl talar således för att studenterna följer den anvisade ordningen för studieuppehåll. I detta sammanhang måste emellertid även vissa andra aspekter beaktas. Universitetets beslut får - som FR själv har påpekat - antas medföra allvarliga konsekvenser för hans studier. Även om FR i högskolelagens mening inte är avskiljd från den påbörjade läkarutbildningen och inte heller har förlorat rätten att avlägga läkarexamen vid Umeå universitet torde i praktiken hans möjligheter att fullfölja de påbörjade studierna vara små. Universitetets beslut är således av mycket betungande beskaffenhet för den enskilde studenten. Universitetets förfarande bör därför uppfylla rimliga krav på rättssäkerhet, bland annat vad gäller förutsägbarhet för den enskilde. Det får bedömas från fall till fall om förfarandet uppfyller sådana krav.

FR ansökte uttryckligen om studieuppehåll endast för höstterminen 2004 och angav samtidigt att han avsåg att återuppta studierna vårterminen 2005. Universitetet beviljade också FR studieuppehåll för en bestämd tid, nämligen höstterminen 2004. På ansökningsblanketten fanns en hänvisning till universitetets regler för studieuppehåll. Trots detta ansökte inte FR - som han borde ha gjort - om nytt studieuppehåll inför vårterminen 2005. Utredningen i ärendet ger i och för sig inte stöd för annan uppfattning än att FR borde ha insett att han skulle ha ansökt om nytt studieuppehåll inför vårterminen 2005. Den av universitetet åberopade informationsbilagan lämnar dock inte någon tydlig information om de allvarliga konsekvenserna av att inte anmäla studieuppehåll i föreskriven ordning. Inte heller universitetets meddelande till FR den 22 september 2004 innehåller någon sådan information. Det har således varit svårt för FR att överblicka följderna av sitt handlande och konsekvenserna för honom står under sådana omständigheter inte heller i proportion till hans försummelse. I förevarande ärende kan därför universitetets förfarande inte anses uppfylla rimliga krav på rättssäkerhet. Att viss information funnits tillgänglig på universitetets webbplats i form av lokala regelverk föranleder ingen annan bedömning.
På anförda grunder finner Överklagandenämnden att det föreligger särskilda skäl enligt 7 kap. 20 § högskoleförordningen för att FR bör få återuppta sina påbörjade läkarstudier efter tidigare studieuppehåll. Vid angivna förhållande skall överklagandet bifallas.

Nämndens avgörande

Med bifall till överklagandet undanröjer Överklagandenämnden för högskolan universitetets beslut och förklarar att FR har rätt att fortsätta sina påbörjade läkarstudier efter tidigare studieuppehåll.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna Jonsson, Källström och Nyström (se bilaga).

Bilaga

Ledamöterna Jonsson, Källström och Nyström var av skiljaktig mening och anförde:

FR ansökte uttryckligen om studieuppehåll endast för höstterminen 2004 och angav samtidigt att han avsåg att återuppta studierna vårterminen 2005. Universitetet beviljade också FR studieuppehåll för en bestämd tid, nämligen höstterminen 2004. På ansökningsblanketten fanns en hänvisning till universitetets regler för studieuppehåll. Universitetets regler har varit tillgängliga på universitetets webbplats. Trots detta ansökte inte FR - som han borde ha gjort - om nytt studieuppehåll inför vårterminen 2005. Även om utformningen av universitetets informationsbilaga varit något otydlig så ger utredningen i ärendet inte stöd för annan uppfattning än att FR borde ha insett att han skulle ha ansökt om nytt studieuppehåll inför vårterminen 2005. Det har inte anförts eller i övrigt framkommit några särskilda skäl enligt 7 kap. 20 § högskoleförordningen för att FR borde få återuppta sina studier (med platsgaranti) efter det tidigare beviljade studieuppehållet. Inte heller har det framkommit några sådana särskilda skäl för att han nu skall beviljas nytt studieuppehåll med rätt att fortsätta sina studier vid ett senare tillfälle. Att FR inte må ha insett konsekvenserna av sitt handlande föranleder ingen annan bedömning.

Med hänsyn till det anförda finner vi att det inte har framkommit tillräckliga skäl för att ändra det överklagade beslutet. Överklagandet bör därför avslås.