Beslut 2005-06-17 (reg.nr 47-350-05)

Ett universitet avslog en ansökan om anstånd med motiveringen att ansökan kom in till myndigheten mer än tre veckor efter den av rektor fastställda terminsstarten. Även om starka sakliga skäl talade för att tillämpa en tidsgräns för ansökan om anstånd har Överklagandenämnden ansett att det förelegat sådana speciella omständigheter i ärendet att den sökande borde ha fått sin ansökan prövad i sak.

Ärendets bakgrund

X antogs till läkarutbildning vid Umeå universitet inför vårterminen 2005. Han ansökte i skrivelse den 20 mars 2005 hos universitetet om anstånd med att påbörja studierna till hösten 2005 och hänvisade till medicinska skäl.

Universitetet beslutade att inte behandla ansökan med motiveringen att X:s ansökan om anstånd kom in till myndigheten mer än tre veckor efter den av rektor fastställda terminsstarten.

Yrkande m.m.

X överklagade beslutet och yrkade att han skulle beviljas anstånd med att påbörja studierna till starten av vårterminen 2006. I sitt överklagande hänvisade han till bland annat medicinska omständigheter och ställde en rad frågor om hur han skall lösa sin situation. Han ifrågasatte också hur han skulle ha kunnat komma in med sin ansökan om anstånd inom tre veckor från kursstart då den första kurs som han skulle gå inte började förrän i mars 2005.

Universitetet avstyrkte bifall till överklagandet med hänvisning till ett yttrande från programkommittén för läkarutbildningen, medicinska fakulteten.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl

Av 7 kap. 20 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att om det finns särskilda skäl får en högskola medge att den som är antagen till grundläggande högskoleutbildning vid högskolan

  1. får anstånd med att påbörja studierna, eller
  2. får fortsätta sina studier efter studieuppehåll.

I 1 § Högskolverkets föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (HSVFS 1999:1) anges följande. Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. - Av 3 § och 4 § Högskoleverkets föreskrifter framgår vidare följande. Med studieuppehåll avses ett uppehåll i studierna som anmälts till högskolan av studenten. Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag.

Av utredningen framgår bland annat följande.

X har flera gånger antagits till läkarutbildningen vid Umeå universitet. Han antogs första gången inför höstterminen 2003. Efter att ha fullgjort några utbildningsmoment synes han ha avbrutit studierna. Han antogs därefter till läkarutbildningen på nytt inför vårterminen 2005. Vid terminsstarten skickade han ett läkarintyg till universitetet vari framgick att han var sjukskriven på heltid från och med den 21 januari 2005 till och med den 28 februari 2005. På grund härav befriades X från närvarokravet vid det obligatoriska uppropet. Enligt universitetet uppgav X först att han avsåg att påbörja vårterminens studier men meddelade sedan den 1 mars att han nog inte skulle börja denna termin eftersom han nu hade det jobbigt. I samband härmed ville han veta hur han skulle göra. X fick därefter den 11 mars besked av universitetet att det enda alternativet för honom var att söka om på nytt via VHS (Verket för högskoleservice). X ingav då i stället en formell ansökan, inkommen till universitetet den 21 mars 2005, om anstånd med att påbörja studierna. Han hänvisade till sjukdom. I ansökan anförde han att han skulle ha påbörjat läkarstudierna på första termin den 3 mars men eftersom han varit sjuk sedan januari 2005 hade han ej kunnat påbörja dessa. Först den 3 maj 2005 beslutade universitetet att inte pröva X:s ansökan med motiveringen att den inte inkommit inom tre veckor från terminsstart.

Överklagandenämnden gör följande bedömning.

De redovisade nationella bestämmelserna får bland annat anses ha till syfte att stärka de antagnas rättssäkerhet i de fall det framkommer sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som utgör skäl för att bevilja anstånd med att påbörja studierna eller medge studieuppehåll under studierna. Bestämmelserna får vidare anses bygga på synsättet att den som har antagits till högskoleutbildning men inte påbörjat studierna skall få sin sak prövad enligt reglerna om anstånd medan den som har påbörjat studierna skall få sin sak prövad enligt reglerna om studieuppehåll.

Varken högskoleförordningens eller Högskoleverkets bestämmelser innehåller något uttryckligt bemyndigande för högskolorna att själva utfärda bindande lokala föreskrifter vad gäller anstånd och studieuppehåll. Det finns dock i vart fall en möjlighet för högskolorna till tolkning av högskoleförordningens bestämmelser som kan ta sig uttryck i allmänna råd, riktlinjer och andra typer av lokala regler. Högskolornas lokala regler måste dock härvid vara förenliga med högskoleförordningens och Högskoleverkets bestämmelser (jfr Överklagandenämndens beslut 2004-10-15, reg.nr 43-307-04).

I förevarande ärende har universitetet tillämpat en lokal regel som innebär att en ansökan om anstånd, samt intyg som styrker de åberopade skälen, skall ha inkommit till lärosätet senast tre veckor efter terminsstart. Universitetet har, till skillnad från X själv, utgått från att denne också borde ha påbörjat studierna vid terminsstart. Orsaken till att det råder delade meningar om tidpunkten när studierna skulle påbörjas synes i allt väsentligt vara att X tidigare antagits till läkarutbildning vid universitetet och redan genomfört vissa utbildningsmoment.

Oavsett frågan om när X borde ha påbörjat sina studier innebär tillämpningen av universitetets lokala regel i förevarande fall att lärosätet inte har prövat om det föreligger medicinska omständigheter för att bevilja denne anstånd med att påbörja studierna, dvs. han har inte fått sin ansökan prövad i sak. Enda möjligheten för att X skall kunna få sin sak prövad utan att riskera sin studieplats synes vara att han påbörjar läkarstudierna och därefter söker studieuppehåll - trots att det eventuellt redan nu skulle kunna föreligga tvingande medicinska omständigheter som gör att han faktiskt inte kan påbörja studierna. Inte ens om han nu skulle påbörja terminens läkarstudier är det helt säkert att han skulle kunna få sin sak prövad inom rimlig tid. I medicinska fakultetens yttrande i ärendet anges nämligen att studenter inte kan ansöka om studieuppehåll termin ett och dessutom måste ha klarat av minst tio poäng för att ha möjlighet till detta. Under sådana omständigheter finns det risk för att de av X åberopade medicinska omständigheterna varken kommer att prövas enligt reglerna om anstånd eller enligt reglerna om studieuppehåll. Detta kan inte anses förenligt med de nationella bestämmelsernas syfte. Att X - som numera framkommit - efter rekommendation av universitetet på nytt sökt läkarutbildningen inför höstterminen 2005, och eventuellt blir antagen en tredje gång, förändrar inte denna bedömning.

Starka sakliga skäl talar för att tillämpa en tidsgräns för ansökan om anstånd, inte minst med hänsyn till möjligheterna för högskolan att kunna genomföra reservantagning till utbildningar. I förevarande ärende föreligger det emellertid - som framgår av redovisningen ovan - speciella omständigheter som gör att X bör få sina åberopade medicinska skäl prövade i sak redan nu. Då X ännu inte har påbörjat studierna enligt den studiegång som inletts vårterminen 2005 ligger det närmast till hands att han får sin sak prövad enligt bestämmelserna om anstånd. Universitetet har dock som framgått inte genomfört någon sådan prövning i sak. Då Överklagandenämnden inte som första instans kan pröva X:s ansökan i sak skall det överklagade beslutet undanröjas och ärendet återförvisas till universitetet för förnyad handläggning.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till universitetet för förnyad handläggning.