Beslut 2005-02-18 (reg.nr 47-231-05)

En sökande antogs till juristutbildning och begärde anstånd med att påbörja studierna. Hon anförde bland annat att hon inte ville lämna sin au pair-familj i USA i sticket. Det har inte ansetts föreligga särskilda skäl för att bevilja anstånd.

Ärendets bakgrund

CH sökte och antogs till juristutbildningen vid Stockholms universitet inför vårterminen 2005. CH ansökte härefter om anstånd med att påbörja studierna till hösten 2005. Universitetet avslog ansökan.

Yrkande m.m.

CH överklagade beslutet och yrkade bifall till sin ansökan. Hon anförde bland annat följande. Hon är au pair hos en familj i USA och har stannat där för att nästkommande au pair hoppat av i sista minuten. Eftersom familjen inte kunde ordna en ny au pair så har hon stannat på deras begäran för att inte få så dåligt samvete då hon annars skulle ha lämnat både familjen och dess barn i sticket. Eftersom händelserna i Thailand är det som orsakat avhoppet så har det här tagit mycket på henne, då hon är insatt i bakgrunden. För närvarande skulle hon inte orka ta itu med sina studier utan behöver den här terminen för att komma i kapp och koncentrera sig på de studieår som ligger framför henne. Hon önskar behålla sin studieplats på juristlinjen. Det är omständigheter som ligger utanför hennes kontroll som gör att hon inte kunnat påbörja de studier som hon så noga planerade.

Universitetet avstyrkte i yttrande bifall till överklagandet och anförde att de skäl som CH åberopat inte var att räkna som särskilda skäl enligt Högskoleverkets föreskrifter eller universitetets lokala tillämpningsregler.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl

Av 7 kap. 20 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att om det finns särskilda skäl får en högskola medge att den som är antagen till grundläggande högskoleutbildning vid högskolan får anstånd med att påbörja studierna.

I 1 § Högskolverkets föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (HSVFS 1999:1) anges följande. Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.Universitetet har bedömt att de omständigheter som har anförts inte utgör särskilda skäl för att medge CH anstånd med att påbörja studierna vid juristutbildningen. Överklagandenämnden instämmer i denna bedömning. Överklagandet skall därför avslås.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.