Anstånd och uppehåll

 • Beslut 2017-01-20 (reg. nr 244-1489-16)

  Fråga om student som omfattas av förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor kan nekas anstånd med att påbörja studierna med hänvisning till att studieavgiften inte har betalats i tid.
 • Beslut 2012-09-21 (reg. nr 47-962-12)

  Ett lärosäte krävde att den sökande till en utbildning vid ansökningstillfället inte fick känna till de omständigheter som senare medförde att han eller hon önskade få anstånd med studiestarten. Nämnden konstaterade att något sådant krav inte finns i högskoleförordningen eller i Högskoleverkets föreskrifter och att lärosätet inte hade något bemyndigande att meddela föreskrifter om anstånd. Lärosätets tolkning av bestämmelserna innebar därför en otillåten inskränkning av de aktuella bestämmelserna. Då nämnden fann att det skäl som den klagande åberopat var ett sådant särskilt skäl som innebar att hon skulle medges anstånd med att påbörja studierna bifölls överklagandet.
 • Beslut 2012-03-16 (reg. nr 47-180-12)

  Uppsala universitet hade inte bemyndigande att ställa upp en bestämmelse som innebär att en sökandes skäl för anstånd inte prövades på den grunden att den sökande har antagits till en kurs. Uppsala universitet hade inte prövat om de skäl NN anförde var sådana särskilda skäl som skulle föranleda ett beslut om anstånd med studiestarten. Universitetets beslut undanröjdes och ärendet återförvisades universitetet.
 • Beslut 2012-02-17 (reg.nr 47-107-12)

  Ett frivilligt deltagande i grundläggande militär utbildning utgör inte något sådant särskilt skäl för att anstånd med att påbörja studierna bör beviljas. Överklagandenämnden avslog därför överklagandet.
 • Beslut 2022-03-18 (reg.nr 244-3507-21)

  Beslut att bevilja en sökande ”studieuppehåll utan platsgaranti” är att anse som ett avslag på en ansökan om studieuppehåll och kan därför överklagas till nämnden.
 • Beslut 2022-08-26 (reg.nr 244-1549-22)

  Fråga om en student som har studieuppehåll ”utan platsgaranti” kan ansöka om studieuppehåll i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 33 högskoleförordningen.
 • Beslut 2022-03-18 (reg.nr 244-4-22)

  Värnpliktstjänstgöring kan normalt ligga till grund för studieuppehåll, men då programmet hade ställts in nästa termin kunde studieuppehåll inte medges.
 • Beslut 2010-08-20 (reg.nr 47-2065-10)

  Stockholms universitet avslog den 8 juni 2010 en ansökan av N N om att få återuppta sina studier inom juristprogrammet vid Stockholms universitet. Universitetet avslog ansökan på den grunden att ledig plats saknades.
 • Beslut 2009-04-17 (reg.nr 47-167-09)

  N N antogs inför höstterminen 2008 till International Business Marketing programmet vid Högskolan Dalarna. Hon ansökte om att få anstånd med att påbörja studierna till höstterminen 2009. Högskolan Dalarna avslog ansökan med motivering att N N lämnat in ansökan för sent.
 • Beslut 2008-04-11 (reg.nr 47-272-08)

  N N ansökte hos Uppsala universitet om anstånd med studiestarten för dietistprogrammet. Universitetet avslog ansökan med hänvisning till att anstånd enligt universitetets antagningsordning inte ges till den som har erbjudits plats vid reservantagningen.
 • Beslut 2006-03-17 (reg.nr 47-328-06)

  Anstånd med att påbörja studier. Ett universitet avslog en ansökan om anstånd med motiveringen att den sökande hade antagits först i samband med reservantagningen. Universitetet hänvisade till sina lokala regler. Var detta förenligt med högskoleförordningens och Högskoleverkets föreskrifter? Även fråga om nekad tjänstledighet för studier.
 • Beslut 2006-01-20 (reg.nr 47-930-05)

  En läkarstudent, som hade haft studieuppehåll under höstterminen, återupptog inte studierna vid vårterminen och ansökte inte heller om nytt studieuppehåll. Universitetet beslutade då att registrera ett "studieavbrott" för studenten. I praktiken innebar det små möjligheter för studenten att fullfölja läkarstudierna. Förelåg det särskilda skäl för att studenten ändå skulle få återuppta sina studier?
 • Beslut 2005-10-14 (reg.nr 47-1205-05)

  En sökande antogs till en högskoleutbildning och begärde därefter anstånd med att påbörja studierna. Hon hänvisade bland annat till sin arbetssituation. Förelåg det särskilda skäl för att medge anstånd?
 • Beslut 2005-06-17 (reg.nr 47-350-05)

  Ett universitet avslog en ansökan om anstånd med motiveringen att ansökan kom in till myndigheten mer än tre veckor efter den av rektor fastställda terminsstarten. Även om starka sakliga skäl talade för att tillämpa en tidsgräns för ansökan om anstånd har Överklagandenämnden ansett att det förelegat sådana speciella omständigheter i ärendet att den sökande borde ha fått sin ansökan prövad i sak.
 • Beslut 2005-02-18 (reg.nr 47-231-05)

  En sökande antogs till juristutbildning och begärde anstånd med att påbörja studierna. Hon anförde bland annat att hon inte ville lämna sin au pair-familj i USA i sticket. Det har inte ansetts föreligga särskilda skäl för att bevilja anstånd.