Beslut 2022-06-17 (reg.nr 212-522-22)

Överklagandenämnden fann att en prefekt som deltagit i handläggningen av anställningsärendena var jävig. Att prefekten inte deltagit i beslutsprocessen i lärarförslagsnämnden föranledde ingen annan bedömning i detta avseende. Han skulle inte alls, såvitt avser något av anställningsbesluten, haft med ärendet att göra. Överklagandenämnden undanröjde därför besluten.

Bakgrund

Lunds universitet ledigförklarade minst en anställning som biträdande universitetslektor i ekonomisk historia. Bland de 31 sökande fanns nu aktuella parter.

Till sakkunniga utsågs professor BK och professor DW. BK utsåg en tätgrupp om fem sökande, AA, BB CC, DD samt EE. DW hänförde AA, BB CC, DD samt FF till en tätgrupp om fem sökande.

Ekonomisk-historiska institutionen förordade BB, CC, DD, EE samt GG (i ärendet ej aktuell sökande).

Lärarförslagsnämnden vid Ekonomihögskolan beslutade föreslå att BB, DD, EE, CC och AA skulle erbjudas anställning som biträdande universitetslektorer i ekonomisk historia.

Lunds universitets beslutade den 2, 21, 2, 4 samt den 17 februari 2022 att anställa BB, DD, EE, CC och AA som biträdande universitetslektorer i ekonomisk historia.

Yrkande m.m.

FF överklagar besluten och yrkar så som det får uppfattas i första hand att hon ska erhålla någon av anställningarna och i andra hand att anställningsbesluten undanröjs. Hon anför därvid bl.a. följande. Hon har tre huvudinvändningar: förutfattad mening i urvalsprocessen, bristande transparens i processen samt bristande dokumentation i ärendet. Institutionen hävdar att någon intervju och provföreläsning inte behövs då det finns goda kunskaper om alla shortlistade sökande. Detta missgynnar de som varit lediga av olika orsaker. Hon själv t.ex. har varit föräldraledig på hel- eller deltid sedan september 2018. Genom att utan dokumenterade skäl förorda en kandidat (GG) som inte shortlistats av de sakkunniga har man gjort sig skyldig till diskriminering. Det saknas även dokumentation om diskussioner/resonemang som förts kring de som inte anställdes som hon själv och på vilka grunder man anställde de fem som nu anställdes.

Lunds universitet avstyrker bifall till överklagandet och anför därvid bl.a. följande.

Bemötande av överklagandet

"the Board failed to discuss all the shortlisted applicants selected by the external evaluators".

Kommentar: I protokollsutdraget från nämndens sammanträde framgår det att nämnden hade en omfattande diskussion av de tätgruppsplacerade kandidaterna. Protokollet hade kunnat vara mer tydligt att det faktiskt rörde sig om alla tätgruppsplacerade kandidater.

"the Board discussed a non-shortlisted candidate, nominated by the Department of Economic History with no documented reason".

Kommentar: I institutionens yttrande till lärarförslagsnämnden motiveras att kandidaten GG, som ingen av de sakkunniga hade i tätgruppen, förordas. Prefekt MO, ställföreträdande prefekt EH samt studierektor TA deltog i utformandet av yttrandet. Detta yttrande begärdes aldrig ut av den klagande, utan endast yttrandena från de sakkunniga begärdes ut.

"Prejudice [---]The selection based on previous knowledge hurts the candidacy of those who have been on leave ".

Kommentar: Beredningsgruppen vid institutionen konstaterar i sitt yttrande att alla kandidaterna, i såväl de sakkunnigas respektive tätgrupper som institutionens egen tätgrupp, idag på något sätt är knutna till institutionen och väl kända, varför intervjuer och provföreläsningar därför bedömts som överflödiga vid prövningen av kandidaterna. Beredningsgruppen konstaterar också att man vid institutionen har god kunskap om hur föräldraledighet och vård av barn påverkar akademiskt arbete, vilket man har tagit speciell hänsyn till vid sin bedömning.

Universitetet önskar även förtydliga att beredningsgruppen vid institutionen i sitt yttrande konstaterar att sakkunnige DW överhuvudtaget inte vägt in effekterna av föräldraledigheter vid bedömning av meritering. Sakkunniga BK har med det i bedömningarna, men har kanske inte alltid tagit full hänsyn till det. Nämnden belyste och diskuterade kandidaters föräldraledigheter och vad de kan ha inneburit för meriteringen.

"Prejudice [---] By proposing a candidate not included in the shortlist defined by the external reviewers, the Department reveals a potential bias of the hiring decision without any documented reason, which goes against the Public Employment Law (Discrimination Act)”.

Kommentar: Motivering till varför institutionen förordade en kandidat som inte fanns i någon av de bägge sakkunnigas tätgrupp framgår som nämnts av institutionens yttrande. Lärarförslagsnämnden valde trots denna motivering att inte gå vidare med den aktuella kandidaten.

"Lack of transparency: The minutes include no mention, documentation or reference to other meetings regarding discussion about the merits of unselected candidates (myself), neither about the criteria used to appoint the Department´s proposal and the final selection".

Kommentar: De enda möten då kandidaternas meriter diskuterats är de protokollförda mötena. I protokollsutdraget från nämndens sammanträde framgår det att nämnden hade en omfattande diskussion av de tätgruppsplacerade kandidaterna. Det hade kunnat vara mer tydligt att det faktiskt rörde sig om alla tätgruppsplacerade kandidater.

FF har inkommit med yttrande och har därvid vidhållit vad hon tidigare har anfört (fortfarande saknas helt ett resonemang varför hon som topplacerad av en sakkunnig, inte anställdes) och bemött universitetets yttrande. Hon har därvid anfört bl.a. att prefekten på aktuell institution MO (som varit med i såväl beredningsgruppen som lärarförslagsnämnden, varit jävig då AA angett att han nu samarbetar med honom i ett viktigt projekt. MO har även samarbetat med sökande GG (som föreslogs som en kandidat av institutionen trots att ingen av de sakkunniga förordat henne. MO borde inte ha deltagit i anställningsprocessen. Vidare saknade den s.k. beredningsgruppen i strid med universitetets antagningsordning en studentrepresentant.

Lunds universitet har efter anmodan från Överklagandenämnden angående invändningar från FF dels avseende MO:s eventuella jäv i förhållande till AA dels att beredningsgruppen skulle ha saknat en studentrepresentant, anfört bl.a. följande.

Prefekt MO deltog vid lärarförslagsnämndens möte, under punkter 4 och 5, för att föredra ärendet - förklara bakgrund till utlysningen och presentera institutionens förslag - samt svara på frågor från nämndsledamöterna. Han deltog inte i nämndens beslutsprocess. Vad gäller frågan om "AA's application states his collaboration in of his main ongoing projects with [MO]" så är AA visserligen del i ett stort databasprojekt som MO är med och leder, men de har inget egentligt projektsamarbete och har inte haft något samförfattande. Ekonomi-högskolan bedömer att en jävsituation inte föreligger. Det stämmer att institutionens beredningsgrupp saknade en studentrepresentant. Student-representant var närvarande när ärendet diskuterades vid institutionsstyrelsen samt även vid lärarförslagsnämndens sammanträde. Institutionen var inte medveten om att en studentrepresentant även skulle vara närvarande i själva beredningsgruppen.

FF har inkommit med slutligt yttrande och har därvid vidhållit vad hon tidigare anfört och även anfört bl.a. följande.

Projektet prefekten MO har med AA är stort men enligt finansiären består en av forskargrupperna endast av dessa två personer. De handleder även en forskarstudent tillsammans. De har också tillsammans organiserat sessioner kring projektet (t.ex. 14th Swedish Economic Meeting) som ägde rum under anställnings-processen. Prefekten MO är mot denna bakgrund jävig även om någon sampublicering ännu inte ägt rum (rimligen är syftet med ett forskarprojekt att publicera men detta kan kontrolleras mot forskningsplanen). Vidare har institutionen överdrivit AA pedagogiska meriter men underdrivit hennes meriter i samma avseende (t.ex. all hennes undervisning i Spanien). Hela processen präglas av att institutionen velat föra fram sina egna kandidater och då underlåtit att följa regelverket som finns kring anställningar (t.ex. ingen studentrepresentant i beredningsgruppen).

CC har inkommit med yttrande och har därvid bl.a. anfört att han förordats av båda sakkunniga.

BB har inkommit med yttrande och har därvid även hon bl.a. anfört att hon förordats av båda sakkunniga.

Skäl

Enligt 4 § lagen (1994:260) om offentlig anställning ska vid anställning avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Skickligheten ska sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat

Enligt 16 § förvaltningslagen (2017:900) är den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på ett sätt som kan påverka myndighetens beslut i ärendet jävig om

  1. han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,
  2. han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,
  3. han eller hon har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende hos en annan myndighet och till följd av detta redan har tagit ställning till frågor som myndigheten ska pröva i egenskap av överordnad instans, eller
  4. det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.

Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska myndigheten bortse från jäv.

FF har bl.a. åberopat att prefekten MO skulle ha varit jävig vid denna anställning bl.a. på grund av att AA i sin ansökan angav att han nu samarbetar med professorn och prefekten vid Ekonomisk-historiska institutionen MO i ett viktigt projekt. Vad gäller MO så är AA enligt universitetet visserligen del i ett stort databasprojekt som MO är med och leder, men de har inget egentligt projektsamarbete och har inte haft något samförfattande. FF har i sitt yttrande över detta anfört att en av forskargrupperna i detta projekt består endast av två personer och det är MO och AA. De handleder även enligt FF en forskarstudent tillsammans. De har också tillsammans organiserat sessioner kring projektet (t.ex. 14th Swedish Economic Meeting, där dessa var två av tre panelorganisatörer under Panel C2 Industrialization: A Micro-Level Perspective, s. 41 av konferens-programmet) som enligt FF ägde rum under anställningsprocessen. Prefekt MO deltog enligt universitetet, utan att vara en del av beslutsprocessen, vid lärarförslagsnämndens möte, under punkter 4 och 5, för att föredra ärendet - förklara bakgrund till utlysningen och presentera institutionens förslag - samt svara på frågor från nämndsledamöterna. Av utredningen framgår också att han varit del av den s.k. beredningsgruppen från institutionen som lagt fram sina kandidater som enligt gruppen borde anställas.

Överklagandenämnden finner att dessa omständigheter sammantaget är ägnade att rubba förtroendet för prefekten MO:s opartiskhet i ärendet och han är därför att anse som jävig enligt 16 § fjärde punkten förvaltningslagen. Han skulle, mot denna bakgrund, inte alls haft med ärendet, såvitt avser något av anställningsbesluten, att göra. Detta utgör en brist i ärendet. Att MO inte deltagit i beslutsprocessen i lärarförslagsnämnden föranleder ingen annan bedömning i detta avseende. Bristen kan inte botas i efterhand genom någon åtgärd från Lunds universitets eller Överklagandenämndens sida. Lunds universitets beslut avseende BB, DD, EE, CC och AA ska därför undanröjas och ärendet visas åter.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer Lunds universitets beslut att anställa BB, DD, EE, CC och AA som biträdande lektor i ekonomisk historia och visar ärendet åter till Lunds universitet.