Beslut 2022-02-18 (reg.nr 212-3506-21)

Högskolan hade, i strid med sin egen anställningsordning, inte låtit alla ansökningar från sökande granskas av samtliga sakkunniga. Överklagandenämnden undanröjde därför beslutet.

Bakgrund

Högskolan i Borås ledigförklarade en anställning som universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot kvantitativ metod. Vid ansökningstidens utgång fanns tre sökande till anställningen, däribland nu aktuella parter.

Docent VJ tillfrågades och hon åtog sig uppdraget som sakkunnig och granska samtliga sökande. Till det andra sakkunniguppdraget tillfrågades professor AK. AK åtog sig endast att sakkunniggranska två av de sökande AA och SM (i ärendet ej aktuell), eftersom AK uppgav att det förelåg en jävsituation med BB. För sakkunniggranskning av henne tillfrågandes professor Mg som åtog sig uppdraget. VJ som enligt egen utsago haft till uppgift att granska de sökande behörighet för anställningen, fann nu aktuella parter behöriga men inte SM (den tredje sökande) på grund av brister i dennes ansökan. AK satte AA före SM (han granskade bara dessa två). MG bedömde BB som behörig och fann henne lämplig för anställningen (han granskade endast henne).

Anställningsutskottet beslutade att rekommendera akademichefen att anställa BB på aktuell anställning.

Högskolan i Borås beslutade den 16 december 2021 att anställa BB som universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot kvantitativ metod.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet och yrkar så som det får förstås att han ska erhålla anställningen. Han anför därvid att de sakkunniga var jäviga och att den tredje sakkunnige fick order att endast uttala sig om en kandidat.

Högskolan i Borås vidhåller sitt ställningstagande och anför bl.a. följande.

AA har vid ett flertal tillfällen inkommit med ett mail med rubriken överklagande av tillsättning av tjänst till Högskolan i Borås. Högskolan i Borås har vid samtliga tillfällen skriftligen förtydligat hur sakkunniggranskningen genomförts.

Med sakkunniga avser Högskolan i Borås personer som är särskilt förtrogna med anställningens ämnesområde. I normalfallet ska de sakkunniga bedöma både vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk skicklighet. I de fall det finns behov av en särskild pedagogisk sakkunnig kan en sådan dessutom anlitas. Vid behov kan fler sakkunniga utses i enlighet med högskolans Regler vid rekrytering och befordran av lärare (dnr 760-18).

Det var tre sökande och alla tre sökande sakkunniggranskades.

Utifrån en samlad bedömning av de sökandes ansökningshandlingar, intervju och referenstagning bjöds en person, BB, in till intervju i högskolans anställningsutskott. Anställningsutskottet består av disputerade lärarrepresentanter, studentrepresentanter och lärarrepresentanter med ämneskompetens. Även rekryteringsansvarig prefekt och HR-specialist deltog i ärendet, dock utan rösträtt. Anställningsutskottet har tagit del av den mailkorrespondens som högskolan haft med AA innan anställningsutskottets sammanträde. Enligt högskolans Regler vid rekrytering av lärare (dnr 760-18) ska utskottets rekommendation grundas på en sammanvägning av: ansökningshandlingar; intervju genomförd på institutionen; referenstagning; samt, intervju genomförd i utskottet. Utifrån detta rekommenderade anställningsutskottet enhälligt akademichef att anställa BB.

Vid en sammantagen bedömning utifrån kraven för anställningen och med hänsyn tagen till intervjuer och referenstagning samt rekommendation från anställnings-utskottet, menar Högskolan i Borås att rekryteringen och tillsättningen har gått rätt tillväga och att BB är den kandidat som är bäst lämpad för anställningen.

Högskolan har säkerställt att det inte förekommer någon jävssituation mellan de sökande till anställningen och de sakkunniggranskare som åtagit sig uppdraget att granska de sökande. Tvärtom, använde högskolan tre sakkunniga i bedömningen för de sökande till anställningen, för att garantera att det inte förelåg någon jävssituation eller intressekonflikt i förhållande till de sökande.

Skäl

Enligt 4 § lagen (1994:260) om offentlig anställning ska vid anställning avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Skickligheten ska sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

AA har ifrågasatt sakkunnigförandet då bl.a., att en av de sakkunniga endast uttalat sig (fått order om detta enligt AA) om en kandidat, BB.

Överklagandenämnden gör i detta avseende följande överväganden.

Av Högskolan i Borås anställningsordning (Dnr 761/18, kapitel 7.5) följer att vid Högskolan i Borås gäller att två sakkunniga ska bedöma de sökandes skicklighet vid anställning av bl.a. universitetslektor.

Såvitt framgår av utredningen i ärendet har en sakkunnig bedömt alla tre sökandes behörighet för anställningen och detta utan att gå närmare in på de sökandes skicklighet för anställningen i form av en jämförelse dem emellan. Den andre sakkunnige har bedömt två av de sökande, däribland AA men inte BB. Den tredje sakkunnige har endast bedömt BB.

Enligt Överklagandenämnden kan högskolans anställningsordning inte tolkas på annat sätt än att två sakkunniga ska granska samtliga sökandes skicklighet. De ”sökandes skicklighet” kan inte heller tolkas på annat sätt än som en prövning av de sökandes behörighet samt en jämförelse mellan de sökande avseende deras lämplighet för anställningen. Av det ovan anförda följer att i strid med högskolans egen anställningsordning, har inte två sakkunniga bedömt samtliga sökandes skicklighet. Inte heller den sakkunniga som granskat samtliga sökandes handlingar har gjort någon egentlig jämförelse mellan de sökande. Enligt egen utsago har hon haft till uppgift att endast granska de sökandes behörighet för anställningen. Vad som förevarit vid sakkunnigprövningen utgör en brist. Det kan inte uteslutas att denna brist kan ha påverkat utgången av ärendet. Bristerna kan inte botas i efterhand genom någon åtgärd från högskolans eller Överklagandenämndens sida. Överklagandenämnden noterar också att inte heller i protokoll inför anställningsbeslutet eller i högskolans yttrande till Överklagandenämnden finns någon närmare motivering till varför BB är skickligare än AA för den aktuella anställningen. Det överklagade beslutet ska därför undanröjas och ärendet visas åter till Högskolan i Borås.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer Högskolan Borås beslut att anställa BB som universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot kvantitativ metod och visar ärendet åter till Högskolan i Borås.