Beslut 2021-09-17 (reg.nr 212-1780-21)

Fråga om det var uppenbart obehövligt att genomföra intervju, referenstagning och undervisningsprov med kandidater till en anställning som vikarierande lektor. Av lärosätets anställningsordning framgick att i lärarförslagsnämndens beredning skulle ingå inhämtande av yttrande från sakkunnig eller sakkunniga, samt intervju, referenstagning och undervisningsprov med kandidater som av sakkunnig bedömts främst bör komma ifråga för anställningen om det inte var uppenbart obehövligt.

Bakgrund

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) ledigförklarade en anställning som vikarierande lektor i klarinett för läsåret 2021/2022, dock längst till och med den 17 juli 2022. Till anställningen anmälde sig bl.a. AA och BB.

Lektor JK vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium utsågs till sakkunnig i ärendet. JK utsåg en tätgrupp och rangordnade BB som nummer ett och AA som nummer två.

KMH beslutade den 11 juni 2021 att anställa BB som vikarierande lektor i klarinett.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet och yrkar att han ska erhålla anställningen. Han anför bl.a. följande. Processen vittnar om jäv och diskriminering. KMH har inte följt en professionellt acceptabel och transparent utvärderingsprocess vid anställningen. Anställningsbeslutet är fattat utan att pröva de två-tre mest kvalificerade sökande genom pedagogiskt och musikaliskt prov. Att ta ett sådant viktigt beslut utan att hålla prov framför en kvalificerad fackjury, är helt och hållet stick i stäv med gällande traditionella och historiska principer för tillsättande av den här typen av högkvalificerade anställningar. Baserat på inlämnade ansökningshandlingar, är han den bäst lämpade för anställningen. Hans meriter överskrider vida de meriter som BB besitter. Hans meriter relaterar dessutom betydligt mer till den beskrivning som framgår av annonsen för anställningen.

KMH vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. Under våren har en rekrytering av lektor i klarinett genomförts. Det kom in åtta ansökningar till anställningen. KMH har vid anställningsärenden att följa lagar och förordningar samt internt beslutad anställningsordning. Häri ingår inte anlitande av en utomstående fackjury. Det är inte heller någon fackjury som beslutar om anställning. Beslut om anställning fattas vid KMH av rektor på förslag av KMH:s lärarförslagsnämnd. När intervjuer och undervisningsprov anordnas görs detta inför en särskild rekryteringsgrupp bestående av bl.a. ordförande och ledamot från lärarförslagsnämnden, föredragande och/eller sekreterare i lärarförslagsnämnden samt vid behov personer med kompletterande kompetens och studentrepresentant.

Av KMH:s anställningsordning framgår att det i lärarförslagsnämndens beredning av ett anställningsärende ska ingå inhämtande av yttrande från sakkunnig samt intervju, referenstagning och undervisningsprov med kandidater som av sakkunnig bedömts främst bör komma ifråga för anställningen om det inte är uppenbart obehövligt. KMH:s lärarförslagsnämnd har i ärendet inhämtat yttrande från en sakkunnig i ärendet, lektor JK vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn. JK har i sitt yttrande rangordnat BB på första plats och AA på andra plats. BB är idag anställd som timlärare på KMH. Enligt akademichefen utför han sina arbetsuppgifter väl och är mycket lämplig för anställningen. Lärarförslagsnämnden har av denna anledning gjort bedömningen att BB redan visat sig lämplig för de i anställningen ingående uppgifterna. Att hålla intervju och prov har därmed ansetts uppenbart obehövligt.

KMH noterar att JK i sitt yttrande konstaterat att BB och AA ligger tätt och ”må vurderes i det videre forløb”. JK har yttrat att när det gäller AA i förhållande till BB ”mangler jeg trods alt orkesterdelen”. Lärarförslagsnämnden har inte funnit att det framkommit något i ärendet som givit anledning till att göra en annan bedömning.

KMH har inför anlitandet av JK som sakkunnig i ärendet tillfrågat honom om något jävsförhållande förelegat. Han har inte uppgett att något jävsförhållande förelegat och KMH har därför inte funnit någon anledning att misstänka jäv. AA har inte uppgett på vilket sätt jäv skulle föreligga och vilken jävsgrund som åberopas. AA har i sitt överklagande även hävdat att anställningsprocessen vittnar om diskriminering. Det framgår inte vilken diskrimineringsgrund som åberopas. Då AA inte preciserat på vilken sätt han diskriminerats kan KMH inte yttra sig vidare i frågan.

AA har yttrat sig i ärendet och anfört bl.a. följande. KMH har inte följt sin egen anställningsordning. KMH har inte heller informerat de sökande om vem som är sakkunnig i ärendet. Den sakkunnige gjort sin bedömning utan hänsyn till beskrivningen i annonsen. Istället har JK överdrivit vikten av orkestermusikerfarenhet. I KMH:s annons under “Arbetsuppgifter”, “Behörighetskrav”, “Den sökande ska ha”, och “Bedömningsgrunder” nämns ingenting om orkestererfarenhet eller att detta ska prioriteras högst. JK skriver också felaktigt att han saknar orkesterdelen trots att det framgår av hans CV att han har orkestererfarenhet /…/.

BB har yttrat sig i ärendet och anfört bl.a. följande. Det finns absolut ingen risk för jäv mellan honom och den sakkunnige JK. Han har aldrig tagit någon lektion för JK eller spelat ihop med honom. Klarinettisten JK är endast en musiker han känner till och respekterar utifrån hans klarinettspel på skivinspelningar.

AA har yttrat sig över BBs inlaga och anfört i huvudsak följande. Hans överklagande riktar sig inte mot BB eller JK, utan på den process som har använts av KMH, vilken har gynnat BB. Processen har inte följt de stadgar och regler som finns vid en tillsättning på KMH.

Skäl

Överklagandenämnden finner inledningsvis att utredningen i ärendet inte visar att det förekommit jäv eller diskriminering.

AA har gjort gällande att KMH inte följt sin anställningsordning vid beredningen av anställningsärendet. Överklagandenämnden gör i detta avseende följande bedömning. Av 2 kap. 2 § 9 punkten högskoleförordningen (1993:100) följer att styrelsen för en högskola ska besluta om en anställningsordning. Av Anställningsordningen för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 17/404 rev. 20/279) punkt 5.1.1 framgår att i lärarförslagsnämndens beredning ska ingå inhämtande av yttrande från sakkunnig eller sakkunniga, samt intervju, referenstagning och undervisningsprov med kandidater som av sakkunnig bedömts främst bör komma ifråga för anställningen om det inte är uppenbart obehövligt.

Av utredningen i ärendet framgår att både BB och AA är mycket väl kvalificerade för anställningen. Enligt den sakkunnige ligger BB och AA tätt och ”må vurderes i det videre forløb”.

I KMH:s anställningsordning saknas en definition av begreppet uppenbart obehövligt. Enligt nämndens mening torde dock kriteriet uppenbart obehövligt avse situationer där intervjuer, referenstagning och undervisningsprov inte skulle kunna tillföra något nytt till ärendet. KMH har anfört att BB genom sin nuvarande anställning vid KMH redan visat sig lämplig varför intervju och prov bedömts uppenbart obehövligt. Det har dock inte framgått eller gjorts gällande att KMH tidigare hållit intervju eller undervisningsprov med AA.

Mot denna bakgrund bedömer nämnden att intervjuer, referenstagning och undervisningsprov inte kan anses vara uppenbart obehövligt i lärarförslagsnämndens beredning av det aktuella anställningsärendet. Då anställningsbeslutet fattats utan att så skett har KMH:s beslut tillkommit i strid med högskolans anställningsordning. Detta utgör en brist i ärendet. Bristen kan inte botas i efterhand genom någon åtgärd från KMH:s eller Överklagandenämndens sida. KMH:s beslut ska därför undanröjas och ärendet visas åter.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer Kungl. Musikhögskolan i Stockholms beslut att anställa BB som vikarierande lektor i klarinett och visar ärendet åter till Kungl. Musikhögskolan i Stockholm för förnyad handläggning.