Beslut 2021-02-19 (reg.nr 212-2682-20 och 212-2669-20)

Universitetet hade, i strid med sin egen anställningsordning, inte låtit samtliga sakkunniga granska alla ansökningar från behöriga sökande till anställningen. Överklagandenämnden undanröjde därför beslutet.

Bakgrund

Göteborgs universitet ledigförklarade en anställning som universitetslektor i medicinsk och hälsovetenskaplig forskning. Bland de 101 sökandena fanns nu aktuella parter.

Till sakkunniga utsågs LA, professor emeritus, FE, professor, MF, professor, LJ, professor, AK, professor, JN, professor/överläkare samt AÖ, professor. De sakkunniga (som gemensamt enbart bedömde elva sökande, se vidare avseende förfarandet under universitets yttrande) hänförde i ett gemensamt utlåtande av dessa elva sökande, sex sökande till en slutlig tätgrupp där AC (i ärendet ej aktuell) sattes som nummer ett och HC som nummer två. Varken JB eller EO hänfördes till den slutliga tätgruppen (oklart om dessa båda hänfördes till gruppen om elva sökande).

Lärarförslagsnämnden (Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet) beslutade att bjuda in fem sökande (däribland HC men ej JB och EO) till forskningsseminarium/provföreläsning och intervju.

Lärarförslagsnämnden beslutade att i första hand föreslå AC och HC till aktuell anställning. I andra och tredje hand föreslogs två i ärendet icke aktuella, CB och AM. Nämnden motiverade sitt beslut på följande sätt. Vid en sammanvägd bedömning, baserad på den ledigkungjorda anställningens inriktning, behörighetskrav och bedömningsgrunder, sakkunnigutlåtanden, forskningsseminarium, intervjuer samt egen bedömning finner lärarförslagsnämnden att AC och HC har ett försteg framför CB följt av AM inom första bedömningsgrund vetenskaplig skicklighet, AC och HC bedöms därför vara de främsta för anställningen.

Göteborgs universitet beslutade den 5 november 2020 att anställa HC som universitetslektor i medicinsk och hälsovetenskaplig forskning.

Yrkande med mera

JB överklagar beslutet och yrkar så som det får uppfattas, i första hand att han själv ska erhålla anställningen och i andra hand att anställningsbeslutet undanröjs. Han anför därvid bl.a. följande.

Vid en grundlig bedömning framgår tydligt att han är skickligare än HC både gällande vetenskaplig produktion och kvalité. Detta gäller såväl total vetenskaplig produktion, och vetenskaplig produktion under de senaste 10 sista åren "som tillmäts större vikt än den totala vetenskapliga produktionen" enligt annonsen. Detta framgår också av en analys av vetenskaplig produktion (uppgifter från Web of Science) som vid handen följande först vad gäller total vetenskaplig produktion och sedan vetenskaplig produktion 2010-2019 (de sista tio åren): Han själv har (totalt) 125 publikationer, H-index: 36, citeringar: 4163 samt medel-citeringar per publikation: 33,57. De senaste tio åren har han 75 Publikationer,

H-index: 22, citeringar: 1747 samt medelciteringar per publikation: 23,29. HC har (totalt) 54 publikationer, H-index: 19, citeringar: 1219 samt medel- citeringar per publikation: 22 ,57. De senast tio åren har hon 40 publikationer,

H-index: 16, Citeringar: 805 samt medelciteringar per publikation: 20,13

Han är även överlägsen henne vad gäller antal disputerade doktorander, erfarenhet av administrativt ledarskap samt efter 8 år i USA, omfattning av det professionella nätverket både nationellt men framförallt internationellt. Han noterar att det saknas utlåtanden från sakkunniga angående hans ansökan. Det är oklart varför men ryktesvägen har han fått höra att sakkunniga sorterade bort de ansökningar där sökande redan var professor. Om detta är korrekt torde hans ansökan vara felaktigt handlagd.

EO överklagar beslutet och yrkar så som det får uppfattas att i första hand att han själv ska erhålla anställningen och i andra hand att anställningsbeslutet undanröjs. Han anför därvid bl.a. följande.

Han är bättre meriterad och skickligare än HC. Han har fler vetenskapliga publikationer än HC inklusive ett flertal i de bästa tidskrifterna. Hans vetenskapliga resultat har haft global påverkan på vården av patienter inom kardiologin. Han har också flera stora forskningsanslag som huvudsökande. Han har fått höra ryktesvägen att sakkunniga sorterade bort de ansökningar där sökande var professor. Detta strider mot behörighetskraven angivna i högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning. Han bifogar även publikationslistor från PubMed.

Göteborgs universitet vidhåller sitt tidigare ställningstagande och anför därvid bl.a. följande.

Anställningsärendet har handlagts i enlighet med Göteborgs universitets anställningsordning för lärare samt gängse rutin vid Sahlgrenska akademin. Det innebär att sakkunniga har granskat de sökandes meriter som redovisas i ansökningarna och att lärarförslagsnämnden genomför intervjuer med ett urval sökande. Lärarförslagsnämnden vid Sahlgrenska akademin är beslutsfattande organ för att utse sakkunniga, kalla sökande till intervju och lämna förslag till innehavare av en anställning, medan dekan/prefekt beslutar om ledigkungörelse av anställning och vem som anställs. I det aktuella anställningsärendet har processen varit följande:

Sahlgrenska akademin ledigkungjorde den 13 juni 2019 en anställning som universitetslektor i medicinsk och hälsovetenskaplig forskning, med sista ansökningsdag den 2 september 2019. I ledigkungörelsen angavs att behörighet för anställning som lärare finns angivna i högskoleförordningen och universitetets anställningsordning där det framkommer att behörig att anställas som universitets-lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktors-examen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Förmåga att kunna undervisa på svenska alternativt engelska angavs också som ett krav.

Som bedömningsgrund angavs att vid bedömningen kommer störst vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet angavs tillmätas näst störst vikt. Dessa bedömningsgrunder är vidareutvecklade i ledigkungörelsen. Efter vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet angavs att vikt i lika mån fästs vid dokumenterad erfarenhet av akademiskt ledarskap och samverkan med det omgivande samhället. Vidare framgick att stor vikt fästs vid personlig lämplighet.

För den aktuella utlysningen utsågs en sakkunnighetsgrupp bestående av sju personer. I utlåtandet skriver sakkunnighetsgruppen:

"The positions attracted initially 98 eligible applications. To handle the numerous applications, an evaluation procedure was carried out in two steps:

Step 1

The 98 applications were randomly distributed in three cohorts. After strict control for conflict of interest, the applications in each cohort was evaluated independently by two members of the evaluation panel (one male and one female) according to the criteria given in the announcement of the position. Each evaluator selected up to ten proposals that he/she could recommend for the next step. A total of eleven applications in the three cohorts obtained two independent approvals and formed the top group of Step 2.

Step 2

The eleven applications forming the top group were independently scored by each member of the evaluation panel according the following criteria: Main emphasis was put on scientific excellence (0- 6). Teaching and mentorship scored (0-3) , administrative experience and leadership (0-1), and interactions with the society (0-1)”. På plats två i denna tätgrupp om sex sökande återfanns HC.

Särskilt kring JBs och EOs överklaganden

Den aktuella utlysningstexten har utformats i syfte att signalera att Sahlgrenska akademin vill appellera till akademiskt yngre forskare att söka denna anställning. Att utlysningen sker som universitetslektor grundar sig i ett verksamhetsperspektiv där behovet finns av att anställa lektorer. Om det hade funnits ett verksamhetsbehov av en anställning som professor hade Sahlgrenska akademin i stället utlyst en professur.

Sahlgrenska akademin är väl medvetna om behörighetsgrunderna i högskoleförordningen samt regeringsformens krav om förtjänst och skicklighet. Professorer har inte valts bort, om en professor är den mest meriterade kommer hen givetvis att anställas som universitetslektor eftersom det är det som utlysningen gäller.

101 ansökningar, varav 98 behöriga sökande inkom i ärendet. För att hantera det stora antalet sökande utsågs en sakkunnighetsgrupp och en urvalsprocess i två steg upprättades. I det första steget delades de sökande genom lottning in i tre grupper med två sakkunniga per grupp (en man och en kvinna). De sökande som förordades av två sakkunniga bildade en tätgrupp som gick vidare till nästa steg. Utifrån tätgruppen gjordes därefter ett urval av en slutlig tätgrupp. En samlad bedömning av sökandes meriter är en kvalificerad uppgift som åläggs opartiska sakkunniga för att skapa underlag för beslut i Lärarförslagsnämnden. Sahlgrenska akademin har inte funnit anledning att ifrågasätta de sakkunnigas utlåtande.

Sahlgrenska akademin står fast vid sin bedömning och yrkar med hänvisning till ovanstående att JBs och EOs överklaganden inte bör föranleda någon ändring av beslutet att anställa HC.

Skäl

Enligt 4 § lagen (1994:260) om offentlig anställning ska vid anställning avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Skickligheten ska sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

Av 4 kap. 6 § högskoleförordningen (193:100) följer att vid anställning av en professor (inbegripet adjungerad professor) ska sakkunnigbedömning om de sökandes skicklighet hämtas in, om det inte är uppenbart obehövligt för prövningen av skickligheten.

I dokumentet Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet (dnr

V 2016/383, den anställningsordning som gällde vid tidpunkten för universitetets beslut) anges under rubriken 3.2 Sakkunniga, följande:

”Sakkunnigförfarande ska normalt tillämpas vid rekrytering till anställningar tills vidare som fordrar vetenskaplig och/eller konstnärlig skicklighet samt vid anställning av biträdande lektor och forskarassistent. Vid anställning av professor ska utlåtande inhämtas från minst två sakkunniga. I övriga fall ska utlåtande inhämtas från minst en sakkunnig. Sakkunnigutlåtande behöver ej inhämtas om det är uppenbart obehövligt med hänsyn till omständigheterna i ärendet. Det är ordföranden i lärarförslagsnämnden som, på förslag av berörd prefekt, utser sakkunniga”.

Under rubriken 3.3 Beredningen anges följande

”I rekryteringsarbetet avseende en läraranställning ingår - utifrån den givna anställningsprofilen - en rad olika aspekter som ska penetreras. En viktig del i urvalsarbetet gällande i första hand de vetenskapliga/konstnärliga meriterna är sakkunnigförfarandet. Vid beredningen av ärendet bör lärarförslagsnämnden innan ansökningshandlingarna överlämnas till den/de sakkunniga göra en prövning i behörighetsfrågan. Den sakkunniges uppdrag består därefter i att göra en skicklighetsbedömning av de behöriga sökandena samt utifrån denna prövning och normalt utan inbördes rangordning i ett yttrande redogöra för den vetenskapliga/konstnärliga och den pedagogiska skickligheten hos de sökande som främst bör komma i fråga för anställningen. Formerna för lärarförslagsnämndens prövning av de pedagogiska meriterna kan variera beroende av omständigheterna men kan exempelvis innefatta provföreläsning, särskild pedagogisk rådgivare, intervjuer eller provundervisning. Beredningen av ärendet ska präglas av en lika stor omsorg i prövningen av de pedagogiska meriterna som av de vetenskapliga/konstnärliga meriterna. Vid urvals- och tillsättningsförfarandena ska det tillämpas ett icke-diskriminerande tillvägagångssätt i enlighet med Göteborgs universitets policy”.

Såväl JB som EO synes ifrågasätta Göteborgs universitets sakkunnigförfarande i förevarande ärenden. De menar båda att ingen sakkunniggranskning har skett av deras ansökningar, i varje fall ingen som dokumenterats. Enligt dem båda skulle ryktet ha förekommit att ansökningar av sökande som var professorer sållades bort.

Nu aktuella anställning gäller ett lektorat och det föreligger således inget krav enligt högskoleförordningen att ha ett sakkunnigförfarande däremot följer det av universitetets egen anställningsordning.

Av utredningen i ärendet däribland universitets yttrande framgår att sakkunnig-granskningen skett på följande sätt: Det inkom 101 ansökningar, varav 98 behöriga sökande. Universitetet utsåg en sakkunnighetsgrupp och en urvalsprocess i två steg upprättades. I det första steget delades de sökande genom lottning in i tre grupper med två sakkunniga per grupp (en man och en kvinna). De sökande som förordades av två sakkunniga bildade en tätgrupp om elva sökande som gick vidare till nästa steg. Utifrån tätgruppen gjordes därefter ett urval av en slutlig tätgrupp.

Den aktuella bestämmelsen i Göteborgs universitets anställningsordning (3.3) kan inte tolkas på annat sätt än att samtliga behöriga sökandes ansökningar ska granskas av samtliga sakkunniga. Däremot ska de sakkunniga, enligt nämnda anställningsordning, i ett yttrande enbart redogöra för den vetenskapliga/

konstnärliga och den pedagogiska skickligheten hos de sökande som främst bör komma i fråga för anställningen. Inget i utredningen tyder på JB eller EO skulle vara några av de tre sökande som inte var behöriga. Detta har inte heller framförts av universitetet. Det faktum JB och EO inte bedömts vara några av de främsta sökande, utgör ingen brist i ärendet. Att deras ansökningar inte har granskats av samtliga sakkunniga utgör däremot en brist i ärendet.

Göteborgs universitets beslut har således tillkommit i strid med universitetets egen anställningsordning. Att en annons är formulerad på ett sådant brett sätt, såsom synes ha skett i förevarande ärende, att den medfört ett stort antal sökande med därtill hörande svårigheter att bedöma alla sökande, föranleder inte någon annan bedömning. Det överklagade beslutet ska därför undanröjas och visas åter till Göteborgs universitet.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer Göteborgs universitets beslut att anställa HC som universitetslektor i medicinsk och hälsovetenskaplig forskning och visar ärendet åter till Göteborgs universitet.