Beslut 2018-11-16 (reg.nr 211-552 och 553-18)

Universitetet hade kontaktat okända referenser och de uppgifter som kommit fram hade inte dokumenterats, men hade ändå legat till grund för bedömningen av de klagande. Då universitetet lagt stor vikt vid den uppgivna referenstagningen, var avsaknaden av dokumentation av referenstagningen en sådan brist i ärendet som det inte kunde uteslutas kunde ha påverkat utgången i ärendet. Överklagandenämnden undanröjde därför beslutet.

Bakgrund

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ledigförklarade en anställning som professor i ekonomi – ekonomi tillämpat på skogliga problem i vid bemärkelse, med placering vid institutionen för skogsekonomi. Till anställningen anmälde sig bl.a. AA, BB och CC.

Professorerna PB, JS och AT, utsågs till sakkunniga i ärendet. PB rangordnade BB som etta, AA som tvåa och CC som åtta. JS placerade AA, BB och CC tillsammans med två andra sökande i en tätgrupp. AT rangordnade BB som etta, AA som tvåa och CC som trea.

Lärarförslagsnämnden föreslog, baserat på de sakkunnigas utlåtanden, intryck från intervjutillfället och referenser, rektor att anställa CC som professor i skogsekonomi.

Rektor vid SLU beslutade den 22 maj 2018 att anställa CC som professor i skogsekonomi.

Yrkande m.m.

AA och BB överklagar beslutet och yrkar i första hand att någon av dem ska erhålla anställningen. I andra hand yrkar de att SLU:s beslut om anställning ska undanröjas och ansökningarna granskas av en ny sakkunnig. De anför bl.a. följande.

Den sakkunnige JSs utlåtande är kortfattat. Hans jämförelse av behöriga baseras helt och hållet på citeringar från Google Scholar. Baserat på denna jämförelse av citeringar listar han fem toppkandidater utan inbördes rangordning och avstår därefter från ytterligare jämförelse mellan dessa kandidater. JS har därmed inte beaktat ett betydande antal bedömningskriterier, såsom pedagogisk skicklighet, samt skicklighet i att leda, informera och samverka.

BB rangordnades som nummer ett av två sakkunniga, AA som nummer två av samma två sakkunniga, medan CC rangordnas som nummer tre, respektive nummer åtta. JS avstod, som nämnts ovan, att göra en rangordning mellan dem.

Lärarförslagsnämnden vid fakulteten för skogsvetenskap bjöd in dem båda till intervju för att muntligt redovisa sina planer för forskning och undervisning vid nämndens sammanträde den 21 november 2017. Ingen av de sakkunniga var närvarande vid intervjuerna, vilket ses som problematiskt, då nämnden själv inte har ämneskompetens. Den 23 januari inbjöds även CC till intervju.

I beslutet att föreslå CC anges att det är ”baserat på sammantagen bedömning av sakkunnigas utlåtande, intryck från intervjutillfället och referenser”. Ingen ytterligare skriftlig motivering för beslutet finns tillgänglig. Detta är synnerligen otillfredsställande med tanke på hur sakkunnig­utlåtandena och rangordningen av de sökande har sett ut. Transparensen borde vara total i ett sådant viktigt ärende och att inte få en utförlig motivering till beslutet är oacceptabelt. Det är inte är rimligt att landa i det beslut som lärarförslagsnämnden presenterar baserat på en sammantagen bedömning av de sakkunniga, särskilt då ett av sakkunnigutlåtandena uppvisar de brister som beskrivits ovan och då ingen i lärarförslagsnämnden har ämneskunskaper i ekonomiämnet.

Rektor vid SLU vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. I annonsen för anställningen angavs vilka arbetsuppgifter en professor i ekonomi ska utföra. Behörighetskraven för anställning är att den sökande ska vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen, vara pedagogiskt skicklig, ha visat förmåga att attrahera externa forskningsmedel samt leda framgångsrika forskningsprogram. Den sökande skulle uppvisa en mycket utvecklad förmåga att såväl muntligt som skriftligt uttrycka sig på engelska. God förmåga till forskningssamarbete och samverkan med omgivande samhälle var meriterande. Vidare angavs vilka bedömningsgrunder som var aktuella för anställningen.

Ordföranden i lärarförslagsnämnden vid fakulteten har yttrat sig med anledning av överklagandet och anför i huvudsak följande. När det gäller vetenskaplig skicklighet visar en enkel kvantitativ jämförelse ett visst försteg för CC över såväl AA som BB. En mer kvalitativ bedömning som gjorts av de sakkunniga placerar BB först och AA som nummer två. Dessa bedömningar är baserade på vad de sökande producerat fram till ansökningstidens utgång och kan ge en viss vägledning vad gäller framtida utvecklingspotential. Lärarförslagsnämnden valde att ge denna bedömning stor vikt men vägde samtidigt in framtida utvecklingspotential som skulle kunna vara till gagn för ämnesområdets utveckling på längre sikt. Vad gäller CC, som har den kortaste karriären efter disputation, såg lärarförslagsnämnden en synnerligen god utvecklingspotential, inte minst vad gäller internationella samarbeten men även vad gäller tvärvetenskaplighet och samverkan med det omgivande samhället.

Den pedagogiska skickligheten bedömdes vara synnerligen god hos samtliga tre kandidater. Samtliga sökande har undervisat på olika nivåer och även utvecklat kurser. Alla tre kandidaternas pedagogiska grundsyn var väl utvecklad. När det gällde pedagogisk skicklighet skiljde sig de tre kandidaterna åt vad gäller kvaliteten på sina korta inledningsanföranden i samband med intervjuerna. Lärarförslagsnämndens ledamöter ansåg samfällt att CC hade den klart mest högkvalitativa framställningen.

När det gäller kriteriet avseende stark förmåga att attrahera externa medel och leda framgångsrika forskningsprogram, är CC och BB likvärdiga och starkare än AA inom detta område. Samtliga tre sökande uppvisar en mycket väl utvecklad förmåga att såväl muntligt som skriftligt uttrycka sig på engelska. Samtliga tre sökande uppvisar en god förmåga till forskningssamarbete och samverkan med omgivande samhälle. AA och BB uppfyller i dag kriteriet att tala och skriva svenska. CC uttalade en ambition att lära sig svenska inom en snar framtid och uppvisade insikt om värdet att nå detta mål.

Ett annat kriterium som bedömdes var graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämt för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Det som i huvudsak fällde avgörande till CCs fördel inom detta område var att det för AA och BB framkom negativa omdömen från referenspersoner gällande dessa två kandidaters förmåga att genomföra viktiga administrativa uppgifter. För CCs del framkom inga negativa omdömen vid kontakt med referenspersoner. Alla omdömen gällande CC var snarast översvallande positiva och stämde mycket väl överens med det intryck lärarförslagsnämnden fick i samband med intervjun.

Alla tre kandidater uppvisade en stor skicklighet i att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. När det gäller skicklighet att leda personal fick CC dock särskilt goda vitsord av referenspersoner. Vid intervjuerna blev det också klart att CC hade den tydligaste bilden av hur han skulle agera för att ta en ledande roll på institutionen.

Efter intervjuer med BB och AA kontaktades referenspersoner för dessa båda sökande dagarna efter intervjuerna. Där framkom omdömen som förstärkte de bilder lärarförslagsnämnden fått av dem vid intervjuerna. Nämnden valde då att kalla in CC, till intervju. Intrycken från denna intervju var odelat positiva. Ledamöterna i lärarförslagsnämnden var efter intervjuerna eniga om att CC skulle rangordnas som nummer ett.

SLU gör följande bedömning. BB och AA rangordnades som nummer ett och två av två av de sakkunniga och de anser för sin del att den tredje sakkunnige inte har utfört sitt uppdrag på rätt sätt. SLU håller delvis med om att en av de sakkunniga har lämnat ett mindre ingående utlåtande, men anser att lärarförslagsnämnden har kompenserat för detta genom att på egen hand bilda sig en fördjupad uppfattning om de sökande. Härvid har ju också intervjuer och referenstagning varit en viktig del, vilken till stora delar utföll till CCs fördel.

SLU har till sitt yttrande bifogat yttrande från lärarförslagsnämnden, nämndens beslut om förslag till anställningen samt dokumentet ”Utdrag ur noteringar förda i samband med samtal med referenspersoner i skogsekonomi hösten 2017- våren 2018 med särskilt fokus på omdömen som var mest avvikande mellan kandidaterna”.

I det senare dokumentet, som är undertecknat av ordföranden i lärarförslagsnämnden, refereras vad namngivna referenspersoner uttalat om de tre sökande. Vidare anförs bl.a. följande. Efter intervjuer med BB och AA den 21 november 2017 kontaktades referenspersoner för de båda dagarna efter intervjuerna. Där framkom en del negativa omdömen som förstärkte de bilder lärarförslagsnämnden fått av intervjuerna. Lärarförslagsnämnden valde då att kalla in en tredje sökande, CC, till intervju. Intrycken från denna intervju var odelat positiva. För att vinnlägga sig om att han inte enbart var en person som kunde föra sig väl i en intervjusituation valde lärarförslagsnämnden att föra mer djuplodande samtal med tre referenspersoner. För att ytterligare kontrollera de mindre positiva uppgifter som kommit fram i de kortare initiala samtalen med referenspersoner kontaktades två personer som arbetat med både BB och AA. Även denna kontakt (i juni 2018) gav inte helt odelat positiva omdömen vad gäller deras potential att utveckla ett ämne i rollen som fakultetsprofessor.

AA och BB har i ett yttrande anfört bl.a. följande. De noterar att SLU inte bestrider att JSs sakkunnigutlåtande inte uppfyller kraven på en sammanvägd bedömning.

Efter intervjuerna med dem båda kontaktade lärarförslagsnämnden en eller flera, okända referenspersoner. Lärarförslagsnämnden påstår att det där framkom ”en del negativa omdömen”. Yttrandet presenterar inga ytterligare fakta som stöder dessa påståenden. Eftersom dessa referenspersoner är okända för alla utanför lärarförslagsnämnden är det omöjligt att bedöma dessa personers objektivitet eller kompetens att avge omdömen om dem. Att tillmäta den/dessa personers omdömen stor vikt blir därför direkt felaktigt och stärker bilden av dålig transparens i beslutsprocessen. SLU:s riktlinjer för tillämpning av anställningsordningen anger att referenstagningen ska dokumenteras. Denna dokumentation bör framläggas i sin helhet för att öka transparensen.

De har kontaktat de två referenspersonerna för att få veta om de noteringar som återges i yttrandet är en korrekt och balanserad återgivning av de omdömen de gett.

Den ena referenspersonen har anfört bl.a. följande. ”AA och BB har frågat om jag vill kommentera formuleringarna i dokumentet ”utdrag ur noteringar” som enligt LFN baseras på samtal med ”referenspersoner”. Min första kommentar, eller klarläggande, är att jag hade ett relativt kort telefonsamtal med en person från LFN i slutet av juni, och denna kontakt är den första och enda jag haft med företrädare för SLU i detta ärende. Det är därför jag med viss förvåning noterar att jag benämns som ”referensperson”, eftersom jag aldrig blivit tillfrågad att vara referensperson. Samtalet var som sagt relativt kort och relativt allmänt.///” Den andra referenspersonen har anfört bl.a. följande. ”Jag har blivit ombedd av AA och BB att kommentera dokumentet ”utdrag ur noteringar” med utgångspunkt i det samtal jag hade med företrädare för SLU i juni månad. Samtalet med SLU är den första kontakten jag har haft med SLU i ärendet.///”

Efter denna kontakt kan de konstatera att lärarförslagsnämnden i sitt yttrande inte återgivit de omdömen som referenspersonerna gett på ett korrekt sätt. Tvärtom påpekar de båda att de gett positiva omdömen som inte återgivits. SLU:s yttrande förstärker att anställningsärendet inte har hanterats i enlighet med anställningsordningens och högskoleförordningens regler.

Rektor vid SLU har efter remiss i yttrande anfört bl.a. följande. CC uppvisade en god förmåga att erhålla externa medel och gav under intervjun ett utomordentligt gott intryck vid sin framställan av framtida forskningsverksamhet och undervisning. Detta mycket positiva intryck av honom förstärktes med råge vid kontakt med tre referenspersoner.

Resultaten av intervjuerna gjorde att lärarförslagsnämnden inte valde att inhämta ytterligare information från referenspersoner för AA och BB då det ansågs obehövligt.

Skäl

Enligt 4 § lagen (1994:260) om offentlig anställning ska vid anställning avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Skickligheten ska sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

Vid bedömningen av de sökandes skicklighet är de sakkunnigas utlåtanden av central betydelse. Detta innebär dock inte att lärosätet utan vidare ska anställa den sökande som de sakkunniga förordar. De sakkunnigas bedömningar ska underkastas en självständig och kritisk granskning från lärosätets sida. Om de sakkunniga genomfört sitt uppdrag på ett godtagbart sätt och utlåtandena dessutom är entydiga i bedömningen av de sökandes skicklighet bör det framkomma starka sakliga skäl för att frångå deras bedömningar.

Mot bakgrund av att två av de sakkunniga i förevarande ärende placerat de klagande före CC åligger det universitetet att på ett transparent sätt redovisa på vilka grunder man frångått de sakkunnigas bedömningar.

SLU har i sitt yttrande lagt stor vikt vid intervjuerna men också, enligt vad som anförts, vid de referenser som uppges ha inhämtats efter intervjuerna. Till sitt yttrande har rektor vid SLU bifogat en bilaga där det bl.a. hänvisas till referenser som tagits i juni 2018, dvs. efter att beslut fattats i ärendet. De klagande har kontaktat dessa referenspersoner som har bekräftat att de kontaktas av SLU först i juni 2018. SLU har därefter, efter remiss, uppgett att lärarförslagsnämnden valde att inte inhämta uppgifter från referenspersoner för AA och BB efter intervjuerna. De referenser som har legat till grund för SLU:s beslut om anställning har, som SLU:s yttrande får uppfattas, inte inhämtats från någon av de personer som AA och BB angett som referenspersoner. De referenser som har legat till grund för SLU:s ställningstagande har alltså inhämtats från ej namngivna personer som, såvitt framgår, inte har dokumenterats.

Av 15 § i den vid tidpunkten för beslutet gällande förvaltningslagen (1986:223) framgår att uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan har betydelse för utgången i ärendet ska antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Av detta följer att det som framkommer vid referenstagningen ska dokumenteras och tillföras ärendet.

SLU har i ärendet kontaktat okända referenser efter intervjuerna med de klagande. Dessa uppgifter har inte dokumenterats, men har ändå legat till grund för bedömningen av de klagande. Då SLU har lagt stor vikt vid den uppgivna referenstagningen, är avsaknaden av dokumentation av referenstagningen avseende AA och BB en sådan brist i ärendet som det inte kan uteslutas kan ha påverkat utgången i ärendet (se Överklagandenämndens beslut 2016-04-15, reg.nr 212-1281--1283-15). Detta är en brist som inte kan läkas genom någon åtgärd av universitetet efter att beslutet i ärendet har fattas. Beslutet att anställa CC ska därför undanröjas och ärendet visas åter till SLU för fortsatt handläggning.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden undanröjer beslutet att anställa CC och återförvisar ärendet till Sveriges lantbruksuniversitet för fortsatt handläggning.