Beslut 2018-01-26 (reg.nr 211-971-17)

Överklagandenämnden undanröjde den 21 april 2017 (211-31-17) Stockholms konstnärliga högskolas beslut om anställning som professor. Fråga om högskolan genom sin styrelse åter har fattat ett offentligrättsligt beslut om anställning som professor.
Överklagandenämnden har också gjort vissa uttalanden rörande anställning som professor och överlämnat kopia av beslutet till regeringen respektive Universitetskanslersämbetet.

Bakgrund

Överklagandenämnden för högskolan undanröjde den 21 april 2017 Stockholms konstnärliga högskolas beslut (fattat den 21 december 2016) att anställa BB som professor med uppdrag som vicerektor och chef för forskningscentrum. Klagande i ärendet var AA.

Stockholms konstnärliga högskola anförde i ett e-postmeddelande den 19 maj till AA att högskolan undanröjt det förvaltningsrättsliga beslutet att anställa BB, men att det civilrättsliga avtalet bestod. Högskolan hänvisade till Arbetsdomstolens dom nr 74/16, mål nr A 24/16.

Högskolans styrelse beslutade den 13 juni 2017 bl.a. att uttala sin tillit till att rätt person anställs som vicerektor/professor.

Yrkande m.m.

AA överklagar högskolans beslut och anför bl.a. följande. Högskolan går den 19 maj 2017 emot sitt eget undanröjande att tillsätta BB som professor. Han yrkar att han själv ska få den genom högskolans undanröjandebeslut lediga anställningen som professor i konstnärliga praktiker.

Han överklagar även högskolans styrelses beslut den 13 juni 2017 och begär att Överklagandenämnden ska undanröja styrelsens beslut.

Stockholms konstnärliga högskola har inkommit med ett yttrande, i vilket högskolan anfört bl.a. följande. Högskolan har i enlighet med beslutet och gällande förvaltningsreglering undanröjt sitt beslut. Vad gäller det ärende som avses i beslutet den 21 april 2017 får högskolans undanröjande av anställningsbeslutet begränsade konsekvenser med hänsyn till gällande arbetsrättslig lagstiftning och Arbetsdomstolens avgörande nr 74/16 (mål nr A24/16).

Vad avser AAs överklagande den 23 maj 2017 utgår det från ett e-post-svar den 19 maj. Högskolan lämnade då samma information som ovan. Något nytt beslut har inte fattats i ärendet utan högskolan har enbart lämnat information om sitt undanröjande, det aktuella rättsläget och högskolans arbete med att skapa en rättssäker hantering.

Överklagandet den 17 juli 2017 utgår från ett protokollsutdrag från högskolestyrelsen den 13 juni 2017, med anledning av en informationspunkt till styrelsen gällande ”Överklagande av tillsättningsbeslut avseende vicerektor forskning/ professor vilket medfört behov av översyn av SKH:s anställningsordning”. Något nytt beslut är inte fattat heller här. Styrelsen önskade information med anledning av nämndens beslut, högskolans undanröjande av anställningsbeslut, aktuellt rättsläge och arbetet med att skapa en rättssäker hantering.

AA har därefter yrkat att Överklagandenämnden ska ge ett editionsföreläggande mot Stockholms konstnärliga högskola i syfte att högskolan ska visa sitt beslut om undanröjande av anställningsbeslutet den 21 december 2016.

Överklagandenämnden har därefter begärt att högskolan ska inkomma med det beslut av högskolan som högskolan benämnt ”högskolans undanröjande av anställningsbeslutet”.

Stockholms konstnärliga högskola har med anledning av nämndens begäran anfört att högskolan inte fattat några ytterligare beslut i detta ärende efter Överklagandenämndens beslut.

AA har i yttrande anfört bl.a. följande. SKH:s e-postbrev den 19 maj 2017 med uppgift om att högskolan undanröjt det förvaltningsrättsliga tillsättningsbeslutet är uppenbart oriktigt och bevisligen osant. Inget nytt har tillkommit i ärendet efter Överklagandenämndens undanröjande av rektors anställningsbeslut avseende tillsättning av BB på tjänst som professor. Inga gamla eller nya sakkunnigbedömningar mellan de sökande i ärendet har genomförts. Han begär att nämnden avvisar invändningar och yttranden från anställda på högskolan. Högskolan trotsar nämndens lagakraftvunna beslut om undanröjande. Överklagandenämnden ska uppmana högskolan att genom sin styrelse ratificera nämndens beslut med att undanröja rektors beslut att utse BB till professor.

Skäl

I 3 kap. 2-3 §§ högskolelagen finns särskilda bestämmelser som rör anställning som professor, bl.a. framgår att anställning som professor är den främsta anställningen.

Bestämmelser om anställning som professor finns i 4 kap. högskoleförordningen (1993:100). I 3 § finns bestämmelser om behörighet och bedömningsgrunder. Av 6 § framgår att innan beslut om anställning av en professor fattas ska sakkunnigbedömning av de sökandes skicklighet ha hämtas in, om det inte är uppenbart obehövligt för prövningen av skickligheten. I 13 § anges att professor anställs genom beslut av rektor. Beslut som rör anställning av professor får inte delegeras. Vidare framgår av 16 § att i fråga om professorer prövar Statens ansvarsnämnd frågor som avses i bl.a. 34 § lagen (1994:260) om offentlig anställning.

Enligt 12 kap. 2 § 1 högskoleförordningen (1993:100) kan beslut om anställning vid en högskola, med undantag av beslut om anställning som doktorand överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Överklagandenämnden för högskolan undanröjde den 21 april 2017 Stockholms konstnärliga högskolas beslut (fattat den 21 december 2016) att anställa BB som professor med uppdrag som vicerektor och chef för forskningscentrum. Av beslutet framgår att skälet var att ansökningarna i ärendet inte hade sakkunniggranskats i enlighet med högskoleförordningens och högskolans egna regler. Överklagandenämndens beslut i den offentligrättsliga delen gäller i stället för Stockholms konstnärliga högskolas beslut om anställning. Stockholms konstnärliga högskola har senare låtit det civilrättsliga anställningsavtalet med BB bestå.

Fråga i ärendet är om högskolan har fattat något nytt offentligrättsligt beslut om anställning som kan prövas av Överklagandenämnden.

Vad gäller AAs första överklagande har högskolan, som det senare har klarlagts, inte fattat något nytt beslut. Det finns således i denna del inget beslut om anställning som kan prövas av Överklagandenämnden. Överklagandet ska därför avvisas i denna del.

Vad avser AAs andra överklagande, där han begär att Överklagandenämnden ska undanröja högskolestyrelsens beslut den 13 juni 2017, i vilket styrelsen beslutar ”att uttala sin tillit till att rätt person anställts som vicerektor/ professor”, gör Överklagandenämnden följande bedömning.

Ett beslut om anställning som professor omgärdas av särskilda bestämmelser i högskoleförordningen. Det finns särskilda behörighetskrav, de sökande ska som huvudregel sakkunniggranskas och rektor ska fatta beslutet om anställning. Högskolan har i sitt yttrande anfört att den inte vidtagit några åtgärder med anledning av nämndens beslut den 21 april 2017 med hänvisning till AD nr 74/16. Högskolan har således låtit anställningen av BB som professor bestå. Eftersom rektors beslut om anställning har undanröjts av Överklagandenämnden har nämnden att ta ställning till om det aktuella uttalandet av högskolans styrelse – att uttala sin tillit till att rätt person, dvs. BB, har anställts som vicerektor/professor – kan ses som ett nytt offentligrättsligt beslut att anställa henne som professor. Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer kan ett beslut som har en påvisbar effekt överklagas (jfr prop. 2016/17:180 s.248). När högskolans styrelse uttalar sitt stöd för att rätt person anställts som vicerektor/professor, anser nämnden att det är ett beslut av högskolans högsta beslutande organ som har ett sådant innehåll och en sådan effekt vad gäller anställningen av BB som professor, att det utgör ett överklagbart beslut om anställning. Överklagandenämnden tar därför upp det till prövning. Av bestämmelsen i 4 kap. 13 § högskoleförordningen framgår att en professor anställs genom beslut av rektor. Överklagandenämnden finner att beslutet att anställa BB som professor därmed inte har fattats i laga ordning. Högskolans styrelses beslut ska därför undanröjas.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan avvisar överklagandet i den del som avser e-postmeddelandet den 19 maj 2017.

Överklagandenämnden undanröjer högskolans styrelses beslut den 13 juni 2017.

Enligt 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) får Överklagandenämndens beslut inte överklagas.

Med anledning av ärendet finner Överklagandenämnden anledning att anföra följande.

Anställningen som professor är den främsta anställningen som lärare vid ett lärosäte och omfattas av särskilda bestämmelser i både högskolelagen och högskoleförordningen. Till anställningen som professor vid ett statligt lärosäte hör viktiga förvaltningsrättsliga regler såsom särskilt skydd vid fråga om disciplinansvar och uppsägning på grund av personliga skäl samt avsked, frågor som primärt ska hanteras av Statens ansvarsnämnd och inte av lärosätet. I det aktuella ärendet framgår att Stockholms konstnärliga högskola, efter att Överklagandenämnden har undanröjt högskolans beslut om anställning, har låtit det civilrättsliga anställningsavtalet bestå med hänvisning till AD nr 74/16. Överklagandenämnden, som inte har tagit ställning till den civilrättsliga delen av anställningen, anser dock att något offentligrättsligt beslut att anställa BB som professor inte förelåg efter nämndens beslut den 21 april 2017. Det är Överklagandenämndens mening att en anställning som professor förutsätter ett offentligrättsligt beslut. Stockholms konstnärliga högskola har inte vidtagit några åtgärder med anledning av nämndens beslut, utan har genom sin styrelse ånyo beslutat om anställningen av BB som professor. Överklagandenämnden har i dag undanröjt detta beslut. Med tanke på att högskolan med hänvisning till Arbetsdomstolens dom ansett att Överklagandenämndens beslut inte föranleder några åtgärder från högskolans sida, finner nämnden anledning att uppmärksamma regeringen på frågan och överlämnar därför en kopia av detta beslut till regeringen.

Överklagandenämnden lämnar också mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet en kopia av detta beslut till Universitetskanslersämbetet i dess egenskap av tillsynsmyndighet.