Beslut 2017-10-20 (reg.nr 214-645-17)

Fråga om Överklagandenämnden kunde pröva ett överklagande då den klagande inte hade sökt anställningen.

Bakgrund

Kungl. Tekniska högskolan (KTH) ledigförklarade en anställning som biträdande lektor i medieteknik med inriktning mot teknikförstärkt lärande.

Kungl. Tekniska högskolan beslutade den 18 maj 2017 att anställa BB som biträdande lektor i medieteknik med inriktning mot teknikförstärkt lärande.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet och anför bl.a. följande. På rektors anslagstavla informerades att BBs anställs som adjunkt på skolan för datavetenskap och kommunikation. Anslagsdokumentet daterades fel. Anslaget måste sitta uppe under tre veckor. Som anslagstid bestämdes dock fr.o.m. den 29 juni 2017 t.o.m. den 16 juli 2017. Korrekt hade varit t.o.m. den 20 juli 2017. Ärendet D-2016-0431 gäller en anställning som biträdande lektor. Ansvariga medarbetare på KTH har inte följt gällande handläggningsordningen, eftersom informationen om anställningsbeslutet inte korrekt har kommit till offentligheten och möjligheten till överklagande av beslutet har inskränkts på otillåtet sätt. Hade anställningen rört en adjunktsanställning kunde det ha funnits en intressekonflikt med ärende D-2016-0342. I den tillsättningsprocessen var BB medlem i adjunktskommittén.

Kungl. Tekniska högskolan anför i yttrande i huvudsak följande. KTH konstaterar att AA inte har sökt den aktuella anställningen. AA anför att informationen om anställningen var felaktig. KTH konstaterar att det har skett två fel i detta ärende: Ett anslag om en anställning ska anslås på KTH:s anslagstavla under tre veckor. I detta fall skulle det ha varit under perioden den 29 juni 2017 (anslagsdatum) och till och med den 20 juli 2017. I anslaget om denna anställning angavs det felaktigt att anslaget skulle anslås till och med den 16 juli 2017. Enligt uppgift från registraturen anslogs dock informationen om anställningen på KTH:s anslagstavla till och med den 20 juli 2017. Vidare skulle enligt den information som anslogs på anslagstavlan BB anställas som adjunkt, vilket är felaktigt. I alla övriga handlingar anges det dock att detta var en anställning som biträdande lektor. Samtliga formella beslut och underlag av beslutsfattare innehåller korrekt information. KTH anser således inte att anställningsbeslutet ska undanröjas och handläggas på nytt.

AA har inkommit med en skrivelse i vilken han anför bl.a. följande. KTH konstaterar att han inte sökte anställningen. Om den överklagande själv sökte anställningen är irrelevant för ärendet. Överklagandet gäller bristerna i KTHs användning av sin handläggningsordning och offentlighetsrättsliga principer som leder till att beslutet inte kom på korrekt sätt till och att berörda sökande och andra personer inte hade möjligheten att ta kännedom av anställningen och att överklaga beslutet vid behov.

Skäl

Enligt 12 kap. 2 § 1 högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse den 30 september 2017, får beslut om anställning vid en högskola, med undantag av anställning som doktorand överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Enligt 22 § förvaltningslagen (1986:223) får ett beslut överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas.

Ett beslut kan överklagas av den som i första hand drabbas av dess verkningar. En klagoberättigad är bl.a. den som befunnit sig i direkt partsställning hos beslutsmyndigheten, som fått sin ansökan helt eller delvis avslagen (jfr En ny förvaltningslag (SOU 2010:29 s. 645) ). Klagorätt har vägrats en person som angripit ett tjänstetillsättningsbeslut utan att vara sökande till tjänsten (se anförd SOU s. 646 och FT 1973 s.115).

Överklagandenämnden konstaterar att AA inte har sökt den aktuella anställningen och att han därför inte kan anses vara part i ärendet. Överklagandet kan alltså inte prövas av Överklagandenämnden på denna grund. Inte heller har det kommit fram några andra särskilda omständigheter, som till exempel att anställningen inte lysts ut, vilka gör att AA ska tillerkännas klagorätt (jfr nämndens beslut den 14 november 2014, reg.nr 214-1064-17). Vad AA anfört föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför avvisas.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan avvisar överklagandet.

Enligt 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) får Överklagandenämndens beslut inte överklagas.