Beslut 2015-10-23 (reg.nr 213-860-15)

Fråga om likvärdig behandling då en uppsagd anställd anmält företrädesrätt till återanställning men vars meriter, till skillnad från de sökande till anställningen, inte granskats av de sakkunniga.

Bakgrund

Umeå universitet ledigförklarade en anställning som vikarierande universitetsadjunkt inom Urban Design and Planning. Bland de sju sökandena fanns AA och BB. NN ansökte aldrig till anställningen (ansökningstiden gick ut den 27 maj 2015) däremot anmälde han den 17 juni 2015 företrädesrätt till återanställning av aktuell anställning.

Två sakkunniga utsågs i ärendet, professor LL och professor AJ. LL satte en i ärendet icke aktuell som nummer ett och AA som nummer två och BB som nummer tre. AJ satte AA som nummer ett och en i ärendet icke aktuell som nummer två. Vidare tillfrågades arkitekten och tidigare professorn SH om en sakkunnigbedömning. På grund av tidsbrist gjorde han endast en rangordning där de tre främsta kandidaterna angavs, varav en av dessa var en i ärendet icke aktuell samt AA och BB. Ingen av de sakkunniga granskade NN:s meriter.

Beredningskommittén föreslog den 16 juni 2015 enhälligt att i första hand föreslå en i ärendet icke aktuell sökande, i andra hand AA samt i tredje hand BB. Beredningsgruppens förslag baserades på sakkunnigutlåtandena samt på en bedömning av de sökandes ansökningshandlingar.

Umeå universitet beslutade, efter att ha utökat anställningarna till tre, den 25 juni 2015 att anställa dels en i ärendet icke aktuell, dels AA och BB.

Yrkande m.m.

NN överklagar beslutet och yrkar, så som det får uppfattas att han själv ska erhålla någon av AA:s eller BB:s anställningar. Han anför därvid bl.a. att anställningsbeslutet togs av beredningskommittén innan hans anmälan om företrädesrätt inkommit till universitetet. Eftersom han inte var en av de officiellt sökande har hans CV inte heller blivit utvärderat av de sakkunniga.

Umeå universitet vidhåller sitt ställningstagande och anför bl.a. följande. Anställningen avser en adjunktsanställning och då föreligger enligt högskoleförfattningarna inget krav på ett sakkunnigförfarande. Att universitetet ändå valde att i detta ärende ta in sådana yttranden förtar inte universitetet dess möjlighet att bedöma skickligheten hos en person som åberopat företrädesrätt.

Skäl

Av handlingarna i ärendet framgår att NN inte sökt aktuell anställning. Han har däremot anmält företrädesrätt till återanställning innan anställningsbeslutet har fattats. Frågan är då om han kan anses som sökande och därmed även anses vara klagoberättigad.

I arbetsgivarverkets publikation ”Att anställa 2014”, s. 39 anges följande: "En arbetstagare som anmält anspråk om återanställningsrätt är att anse som sökande till lediga anställningar som omfattas av anmälan. En anmälan kan vara generell och avse alla anställningar som anmälaren har tillräckliga kvalifikationer för. En anmälan kan också vara begränsad och endast avse vissa typer av anställningar. Om det är en begränsad anmälan ska anmälaren anses som sökande endast avseende de anställningar som omfattas av anmälan (se till exempel AD 2001 nr 25)." I prop. 1974:174, s. 68, anges vidare följande: ”Blir tjänst ledig, bör den som vederbörligen anmält anspråk på återanställningsrätt naturligtvis anses som sökande till tjänsten, om denna omfattas av anspråket”.

Mot denna bakgrund, och då Umeå universitet inte bestritt att NN skulle ha tillräckliga kvalifikationer för aktuell anställning, finner Överklagandenämnden att NN var att anse som sökande till aktuell anställning och därmed haft rätt att överklaga beslutet.

Av handlingarna i ärendet framgår vidare att ingen av de tre sakkunniga har granskat NN:s meriter. Umeå universitet har däremot i sitt yttrande över överklagandet prövat NN:s meriter i förhållande till BB.

Överklagandenämndens bedömning

I ärendet har även uppkommit frågan om den formella handläggningen av anställningsärendet har sådana brister att ansökningsförfarandet ska göras om eftersom NN:s ansökan inte granskats av de sakkunniga.

NN:s meriter har inte granskats av de sakkunniga i en jämförelse med de övriga sökande. Han har därmed inte behandlats likvärdigt i förhållande till övriga sökande i det aktuella ärendet, vilket utgör en brist. Det kan inte uteslutas att denna brist kan ha påverkat utgången av ärendet. Att universitetet vid denna typ av anställning inte varit skyldiga att ha ett sakkunnigförfarande och har gjort en egen jämförelse med en av de som erhållit anställningen i sitt yttrande över överklagandet, föranleder inte till någon annan bedömning. Bristerna kan inte botas i efterhand genom någon åtgärd från högskolans eller Överklagandenämndens sida. Universitetet borde ha låtit de sakkunniga granska NN:s meriter efter det att han anmält sitt anspråk på företrädesrätt till återanställning innan anställningsbeslutet fattades. Det överklagade beslutet ska därför undanröjas.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer Umeå universitets beslut att anställa AA och BB som vikarierande universitetsadjunkter vid Arkitekthögskolan och visar ärendet åter till Umeå universitet för förnyad handläggning.