Beslut 2014-11-14 (reg.nr 214-1064-14)

Fråga om den tid som förflutit sedan ett anställningsbeslut fattats har betydelse då anställningen inte har utlysts. Även fråga om särskilda skäl för undantag från informationsskyldighet (ledigkungörande) enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Bakgrund

Göteborgs universitet anställde den 12 juni 2007 NN som universitetsadjunkt i filosofi med didaktisk inriktning.

Yrkande m.m.

AA har överklagat beslutet och, såvitt framgår, i första hand yrkat att han ska erhålla anställningen och i andra hand att anställningsbeslutet undanröjs. Han har därvid anfört bl. a. följande.

Ifrågavarande anställningsbeslut fattades av dåvarande dekanus för Humanistiska fakulteten vid Göteborgs Universitet. NN tillsvidareförordnades utan föregående utlysning. I beslutet åberopas inte 5 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Detta torde bero på att NN inte har tillräckligt mycket vikariatsförordnandetid ackumulerad för att det skulle räcka för en s.k. inlasning. Fram till årsskiftet 2007-2008 krävdes mer än 36 månaders vikariatstid för inlasning. NN hade vid tillsvidareanställningen enbart 24 inlasningsgrundande vikariatsmånader. Tillsvidareanställningen av NN är alltså inte någon inlasning. I tillsvidareförordnandet anges istället: "Förordnandet utfärdas efter överläggning med berörd personalorganisation”. Överläggningar med berörd personalorganisation kan aldrig ersätta det tillsättningsförfarande som stipuleras i anställningsförordningen (1994:373). I 6-8 §§ anställningsförordningen stadgas att en myndighet på lämpligt sätt ska informera om en ledig anställning om denna beräknas vara längre än sex månader, och detta för att de av anställningen intresserade ska kunna anmäla det till myndigheten inom en viss tid. Någon sådan information har emellertid inte getts i samband med att NN tillsvidareanställdes.

Han har rätt att överklaga inom tre veckor efter det att anställningsbeslutet tillkännagivits offentligt. Beslutet att tillsvidareanställa NN har inte någonstans tillkännagivits offentligt och har därför aldrig vunnit laga kraft. Vid tillfället för tillsvidareanställningen av NN var han behörig att söka anställningen om den hade utlysts. I likhet med NN är han disputerad i teoretisk filosofi.

Göteborgs universitet har avstyrkt bifall till överklagandet och har därvid anfört bl.a. följande. Enligt dåvarande prefekten vid institutionen för filosofi hade NN, tillsammans med ytterligare två personer, under en längre tid varit ansvarig får att bygga upp, organisera och koordinera genomförandet av de insatser som lärarutbildningsnämnden uppdrog åt institutionen att leverera. Från början var dessa uppdrag terminsvisa, men vid den aktuella tidpunkten, den 1 juli 2007, uppfattade prefekten att uppdraget skulle komma att sträcka sig över en längre tid. För att institutionen då skulle kunna säkerställa rätt kompetens och erfarenhet inför uppdraget erhöll NN den aktuella tillsvidareanställningen. NN var under tiden den 1 januari 2002 till och med den 31 oktober 2003 anställd som amanuens respektive biträdande forskare vid institutionen för filosofi. Därefter har hon varit projektanställd universitetsadjunkt respektive universitetslektor under perioden den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2006 samt vikarierande universitetslektor från den 1 januari 2007 till och med den 30 juni 2007. AA var under perioden den 1 juli 2001 till och med den 31 mars 2004 anställd som timlärare vid institutionen för filosofi och som vikarierande universitetslektor under tiden den 1 april 2004 till och med den 30 juni 2006. Därefter som timlärare under flera perioder åren 2006 till 2008. Därefter har han fram till hösten 2013 varit knuten till institutionen som arvodist. Göteborgs universitet konstaterar att den överklagade anställningen som universitetsadjunkt vid humanistiska fakulteten/institutionen för filosofi, vid den aktuella tidpunkten, skulle ha ledigkungjorts enligt 6 § anställningsförordningen. Däremot avstyrker universitetet bifall till överklagandet med hänvisning till den långa tid som förflutit sedan beslutet togs och det anställningsförhållande som därmed föreligger mellan Göteborg universitet och NN.

NN har inkommit med yttrande över överklagandet.

AA har inkommit med slutligt yttrande.

Skäl

Av utredningen i ärendet framgår att Göteborgs universitet anställde NN utan att ha ledigkungjort anställningen. Universitetet har tillstått att anställningen borde ha ledigkungjorts. Göteborgs universitet har heller inte enligt egen uppgift informerat om anställningsbeslutet.

Enligt 22 § förvaltningslagen (1986:223) får ett beslut överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas.

Enligt 6 § första stycket anställningsförordningen (1994:373) ska en myndighet som avser att anställa en arbetstagare på något lämpligt sätt informera om detta så att de som är intresserade av anställningen kan anmäla det till myndigheten inom en viss tid. Enligt tredje stycket behöver någon information inte lämnas, om särskilda skäl talar mot det.

Överklagandenämnden för högskolan bedömer inledningsvis att med hänsyn till de särskilda omständigheterna i ärendet får det överklagade beslutet anses angå AA på ett sådant sätt som avses i 22 § förvaltningslagen. Han ska därför tillerkännas klagorätt.

Då det inte framkommit några särskilda skäl till varför någon information om anställningen inte lämnats konstaterar Överklagandenämnden att lärosätet borde ha informerat om anställningen så att intresserade personer kunde söka den. Att lång tid förflutit sedan anställningsbeslutet fattades föranleder inte till någon annan bedömning. Göteborgs universitet har därmed brustit i handläggningen av ärendet, varför beslutet ska undanröjas och visas åter till Göteborgs universitet för fortsatt handläggning.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar det till Göteborgs universitet för förnyad handläggning.

Enligt 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) får Överklagandenämndens beslut inte överklagas.