Beslut 2014-08-15 (reg.nr 215-353-14)

Fråga om företrädesrätt enligt 25 a § första stycket lagen om anställningsskydd (1982:80), LAS.

AA anmälde företrädesrätt för utökad sysselsättningsgrad till heltid som lokalvårdare vid Lunds universitet. BB hade anmält anspråk på företrädesrätt till återanställning som lokalvårdare vid Lunds universitet. Lunds universitet beslutade att anställa BB som lokalvårdare tillsvidare med en omfattning på 50 procent av heltid.

Yrkande m.m.

AA överklagade beslutet och yrkade att hon skulle få anställningen som lokalvårdare och att hon skulle få en utökning av tjänsten till heltid. Till stöd för sitt överklagande anförde hon bl.a. följande. Anställningen som lokalvårdare har inte varit utlyst. Hon har inte haft möjlighet att söka tjänsten och har inte fått besked om att den är tillsatt med en annan sökande. Hennes begäran om utökning av sysselsättningsgrad har inte beaktats, eftersom hon inte har erbjudits utökning till heltid. På Campus i Helsingborg arbetar fem lokalvårdare. Tre av dem arbetar åtta timmar, hon arbetar sex timmar och BB arbetar fyra timmar. Hon har arbetat som lokalvårdare vid Lunds universitet sedan år 2009 och har haft samma städning på morgonen vid Campus i Helsingborg. I december 2012 fick hon en anställning på 100 procent. BB började arbeta som vikarie år 2013 och hon fick 25 procent. AA arbetar nu 75 procent och är arbetslös 25 procent. Hon har genomgått flera utbildningar inom lokalvård som arbetsgivaren har erbjudit henne. Hon har deltagit i kurser och workshops i golvvård, miljökurs och I-vaxutbildning. Hon har arbetat som lokalvårdare sedan 2006 och har gedigen erfarenhet av arbetet genom tidigare anställningar. Hon har tillräckliga kvalifikationer som krävs för anställningen.

Lunds universitet bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. AA är en av fem lokalvårdare på Campus i Helsingborg. Hon har en fast tjänst på 75 procent med arbetstiderna kl. 06.00-12.00. Den aktuella tjänsten är på 50 procent kl. 06.00-10.00. Det finns inte någon möjlighet att utöka hennes tjänst till kl. 14.30. Det är mycket städning på morgonen på Campus i Helsingborg. Behovet av arbetskraft blir inte tillgodosett om hon får ett heltidsarbete.

AA inkom med kompletterande yttrande.

Skäl

Överklagandenämnden för högskolan konstaterar inledningsvis, mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet, att det får anses ha fattats ett anställningsbeslut som är överklagbart och att det överklagade beslutet angår AA på ett sådant sätt som avses i 22 § förvaltningslagen (1986:223) och att hon således har rätt att överklaga beslutet.

Utlysning av tjänsten som lokalvårdare

AA har anfört att anställningen inte har utlysts.

Av 6 § första och tredje stycket anställningsförordningen (1994:373) framgår att en myndighet som avser att anställa en arbetstagare ska på något lämpligt sätt informera om detta så att de som är intresserade av anställningen kan anmäla det till myndigheten inom en viss tid. Någon information behöver inte lämnas, om särskilda skäl talar mot det.

I en skrift från Arbetsgivarverket anges att särskilda skäl som talar mot att lämna information är bl.a. att myndigheten vill anställa någon som har återanställningsrätt (Att anställa, s. 54 f.).

Överklagandenämnden för högskolan anser, mot bakgrund av att det i utredningen framgår att AA har anmält företrädesrätt för utökad sysselsättningsgrad och att BB har anmält anspråk på företrädesrätt till återanställning, att Lunds universitet har haft särskilda skäl för att inte lämna information om anställningen. Överklagandenämnden finner således inte skäl att undanröja beslutet på denna grund.

Tjänsten som lokalvårdare

AA har gjort gällande att hennes begäran om utökning av sysselsättningsgrad inte har beaktats.

I 25 a § första stycket lagen om anställningsskydd (1982:80), LAS, anges att en deltidsanställd arbetstagare som har anmält till sin arbetsgivare att han eller hon vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad, dock högst heltid, trots 25 § LAS har företrädesrätt till sådan anställning. Som förutsättning för företrädesrätten gäller att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att den deltidsanställde anställs med en högre sysselsättningsgrad och att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna.

Av 12 kap. 5 § andra stycket regeringsformen (1974:152) och 4 § första stycket lagen om offentlig anställning (1994:260), LOA, framgår att vid anställning ska avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Enligt 4 § andra stycket LOA ska skickligheten sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

Överklagandenämnden för högskolan gör följande bedömning

Av utredningen framgår att AA har gjort en anmälan om en anställning med högre sysselsättningsgrad till sin arbetsgivare och det får även anses vara ostridigt att hon har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Frågan är då om Lunds universitets behov av arbetskraft tillgodoses genom att AA får en högre sysselsättningsgrad.

Av förarbetena framgår bl.a. följande. Ett av kraven som ska vara uppfyllda för att en deltidsanställd ska ha företrädesrätt är att arbetsgivarens behov av ytterligare arbetskraft tillgodoses. Detta krav är inte uppfyllt t.ex. då en restaurangägare behöver ytterligare serveringspersonal under vissa tider och någon som redan är anställd och arbetar under sådan tid gör anspråk på en högre sysselsättningsgrad. Det avgörande är om en högre sysselsättningsgrad för arbetstagaren kan sägas bidra till att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses (prop. 1996/97:16 s. 50).

Överklagandenämnden för högskolan anser, mot bakgrund av det som Lunds universitet har anfört om de aktuella arbetstiderna och att det är mycket städning på morgonen, att det framgår att arbetsgivarens behov av arbetskraft inte blir tillgodosett om AA får en högre sysselsättningsgrad. AA har inte heller anfört något däremot. Överklagandenämnden för högskolan finner således att AA inte har företrädesrätt till en anställning med högre sysselsättningsgrad enligt 25 a § LAS. Det som AA i övrigt har anfört och vad som har framkommit i ärendet visar inte heller att hon har ett försteg framför BB vad gäller skicklighet för anställningen. Överklagandet ska därför avslås.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.