Beslut 2014-06-13 (reg.nr 215-259-14)

Fråga om ett nära kollegialt samarbete mellan sökande och en familjemedlem till en befattningshavare som deltagit i anställningsprocessen, kan utgöra jäv enligt 11 § 5 förvaltningslagen.

Konstfack ledigförklarade en anställning som biträdande prefekt vid institutionen för design, konsthantverk och konst. Bland de sökande fanns AA och BB. Konstfack beslutade att anställa BB som biträdande prefekt vid institutionen för design, konsthantverk och konst.

Yrkanden m.m.

AA överklagade beslutet att anställa BB och yrkade att hon själv skulle erhålla anställningen. Till stöd för sin talan anförde AA bl.a. följande. Hennes samlade meriter inom pedagogik, ledarskap, administrativt arbete, övergripande organisationsarbete och konstnärligt arbete överväger de meriter som BB har. Hon vill särskilt betona skillnaden i pedagogisk erfarenhet. Som lektor har hon varit anställd i tio år (50 procent) på Konstfack och det medför en djupare erfarenhet med tyngre ansvarsområden än kursansvar för fyra tre-veckorskurser samt ett antal föreläsningar och gästläraruppdrag. Hennes meriter överskrider därmed BBs vad gäller alla förekommande uppgifter som högskolelektor, särskilt som hennes uppgifter vidgades till övergripande kursadministration. Hon var ledamot av utbildningsnämnden under två år och deltog även i rekryteringsarbete. Hennes överklagande gäller även att utreda om jäv förekommit vid tillsättningen av tjänsten.

Konstfack avstyrkte bifall till överklagandet och anförde i huvudsak följande. Beslutet om anställning har fattats efter en helhetsbedömning av de sökandes skicklighet utifrån upprättad kravprofil. Konstfack har beaktat jävsfrågan och har dragit slutsatsen att det inte föreligger något jäv. AA och BB kallades till en andra intervju vid vilken Maria Lantz, rektor, prefekten, och en personalrepresentant deltog. Båda kandidaterna bedömdes som behöriga för tjänsten, men vid en sammanvägd bedömning av deras behörighet, kvalifikationer och personliga egenskaper och förmågor utifrån kravprofilen bedömde Konstfack att BB var den skickligaste kandidaten för tjänsten. BB kan tillföra aspekter som kan utveckla högskolans utbildningsområden med en högre grad av komplexitet. BB har även forskningserfarenhet, vilket AA saknar. Att Konstfack befinner sig i ett uppbyggnadsskede av forskningsmiljöer gör att BBs erfarenhet är ovärderlig.

AA har inkommit med skrivelse i vilken hon bl.a. har anfört att det föreligger jäv i ärendet eftersom det finns en vänskapsrelation mellan prefekten på den aktuella institutionen och BB samt framförallt att det finns ett kompanjonskap mellan prefektens sambo och BB. Prefektens sambo XX är anställd som professor i vid Konstfack och omnämns i BBs CV.

Konstfack har yttrat sig över det som AA skriver om jäv och har anfört i huvudsak följande. Många kandidater som söker en anställning på Konstfack är kända sedan tidigare. Antalet personer som är verksamma inom det konstnärliga fältet, och särskilt inom vissa ämnesområden, är begränsat. Uppgiften att prefekten och den nu anställde biträdande prefekten BB har haft en vänskapsrelation är felaktig. Vid tidpunkten för anställningen var BB i princip en okänd person för prefekten. Prefektens sambo är anställd vid en annan av Konstfacks institutioner och har anlitat BB i ett tidigare forskningsprojekt som XX hade projektansvaret i. De två har även skrivit två forskningsansökningar till Vetenskapsrådet tillsammans. Ansökningarna fick avslag i oktober 2012 och 2013. Under tiden för rekrytering av biträdande prefekt hade XX och BB inget kollegialt samarbete.

Skäl

Av 11 § första stycket förvaltningslagen (1986:223) följer att den som ska handlägga ett ärende är jävig om

1. saken angår honom själv eller hans make, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående, 2. han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, 3. ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande eller underställning av en annan myndighets beslut eller på grund av tillsyn över en annan myndighet och han tidigare hos den andra myndigheten har deltagit i den slutliga handläggningen av ett ärende som rör saken, 4. han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller 5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.

I andra stycket anges att från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.

I 12 § första stycket förvaltningslagen stadgas att den som är jävig inte får handlägga ärendet. Den som är jävig får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan olägligt uppskov.

Överklagandenämndens bedömning

Fråga är om det förelegat jäv i det aktuella anställningsärendet enligt 11 § 5 förvaltningslagen.

Av utredningen i ärendet har framkommit att sambon till prefekten för institutionen för design, konsthantverk och konst har ansvarat för ett forskningsprojekt i vilket BB har deltagit. BB har också tillsammans med prefektens sambo skrivit två forskningsansökningar som avslagits 2012 och 2013. Rekryteringen av biträdande prefekt genomfördes under 2013 och beslutet att anställa BB fattades i mars 2014. BB skriver själv i sin ansökan att han sedan 2007 har ett nära samarbete med XX. Det framgår av handlingarna i ärendet att prefekten för institutionen har deltagit i rekryteringsprocessen till tjänsten som biträdande prefekt genom att ha deltagit vid intervjuerna. Det kan mot denna bakgrund inte uteslutas att det samarbete som BB har haft med XX har påverkat utgången av ärendet. Det föreligger därmed sådan omständighet i ärendet som är ägnad att rubba förtroendet för prefektens opartiskhet. Handläggningen av ärendet har därmed varit behäftad med sådan formell brist att beslutet att anställa BB ska undanröjas.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer Konstfacks beslut att anställa BB som biträdande prefekt och visar ärendet åter till Konstfack för förnyad handläggning.