Beslut 2013-05-17 (reg.nr 215-233-13)

Prövning av frågan om ett beslut rörde sig om överklagbart anställningsbeslut eller ett arbetsledningsbeslut som inte kan prövas av Överklagandenämnden.

Bakgrund

Göteborgs universitet anmälde via sin interna hemsida att anställda vid universitetet kunde anmäla sitt intresse för att inom ramen för sin anställning byta arbete till internationell koordinator. Bland de som anmälde sitt intresse fanns NN och AA.

Göteborgs universitet beslutade den 24 januari 2013 att anställa AA som internationell samordnare.

Yrkande m.m.

NN har överklagat beslutet och yrkat att erhålla anställningen. Hon har därvid anfört bl.a. att hon anser sig ha större skicklighet för anställningen än AA. Den motivering hon fått till varför hon inte erhöll anställningen var att hon inte hade en tillsvidareanställning vid Göteborgs universitet. Hon har också fått informationen att beslutet inte var överklagbart.

Göteborgs universitet har anfört att man anser att beslutet inte är överklagbart och har därvid anfört bl.a. följande. Anställningen som internationell koordinator har varit meddelad på universitetets interna hemsida där det framgår att det rör sig om en intern intresseanmälan som vänder sig till anställda inom Göteborgs universitet som var intresserade av att byta arbete inom ramen för sin anställning. Då det rör sig om byte av arbetsuppgifter inom ramen för anställning vid Göteborgs universitet, är beslut om anställningen inte överklagbart.

NN har inkommit med yttrande och har därvid anfört bl.a. följande. Göteborgs universitet menar i sitt yttrande det inte går att överklaga beslutet om anställning då det skulle röra sig om byte av arbetsuppgifter inom ramen för anställning. Argumentet mot detta är att anställningen för AA inte enbart varit ett byte av arbetsuppgifter, utan en helt ny anställning med helt nya arbetsuppgifter. Det styrks bland annat av det faktum att hon fick en ökning av sin lön med 1 000 kronor vid övergång till den nya anställningen. Det rör sig i detta fall alltså inte om enbart ett byte av arbetsuppgifter för en enskild person, utan om en tjänsteutlysning i en konkurrenssituation och det bör därmed vara möjlig att överklaga beslutet. Att det rör sig om ett anställningsärende och som sådant och därför överklagbart styrks av ovanstående samt av det faktum att tjänsten återigen utlysts den 11 april 2013 med diarienummer PET 2013/144 på grund av att AA valt att lämna anställningen.

Göteborgs universitet har motiverat varför de anser beslutet vara ett arbetsledningsbeslut och har därvid anfört bl.a. följande.

Som universitetet framfört i sitt tidigare yttrande är AAs nuvarande arbete som internationell koordinator en följd av att hon fått nya uppgifter inom ramen för sin befintliga tillsvidareanställning. Beslutet om att placera henne på denna befattning föregicks av en intern intresseanmälan som exklusivt vände sig till medarbetare med tillsvidareanställning vid myndigheten. Proceduren bör ses bland annat mot bakgrund av de strikta och generella anställningsbegränsningar som fanns under 2012 med anledning av den stora omorganisation som genomfördes inom universitetet detta år. Det kan således inte ha funnits något tvivel om vilka förutsättningar som fanns i samband med att universitetet skulle välja ut den person som skulle utföra de aktuella arbetsuppgifterna. Universitetets bestämda uppfattning är att det måste ligga inom ramen för arbetsgivarens arbetsledningsrätt att - efter en ömsesidig överenskommelse - besluta om förändrade arbetsuppgifter för en medarbetare. Ett sådant beslut kan rimligen inte betraktas som överklagbart.

NN har yttrat sig över universitets yttrande och har därvid anfört bl.a. följande. I ledigkungörelsen anges inget om vilken form av anställning man måste ha för att komma ifråga för anställningen. Det nämns alltså inget om att anställningen enbart skulle vara tillgänglig för de med en tillsvidareanställning vid Göteborgs universitet. Vad universitetet skriver i sitt förtydligande att utlysningen "exklusivt vände sig till medarbetare med tillsvidareanställning vid myndigheten" är alltså inte sant. Själva processen för ansökan och tillsättning av anställningen har inte heller på något sätt skiljt sig från vanliga anställningsärenden vid universitet. Universitetet utlyste en anställning med ansökningsdeadline. Efter detta kallade universitetet den nu anställde, henne själv och två övriga sökande till anställningsintervju och ett beslut om vem som skulle erbjudas anställningen fattades. Även om det anses ligga inom ramen för arbetsgivarens arbetsledningsrätt att besluta om förändrade arbetsuppgifter för en medarbetare, så har beslutet i detta ärende fortfarande föregåtts av en urvalsprocess i konkurrens med andra sökande, och ett sådant beslut måste rimligen betraktas som överklagbart. De arbetsuppgifter och den tjänstetitel som den nu anställde hade före och efter byte av anställning är dessutom så olika till sin karaktär och placering inom myndigheten att man inte med självklarhet kan argumentera för att det rör sig om enbart byte av arbetsuppgifter inom samma befattning. Från att ha arbetat med inåtriktad verksamhet (förvaltningssekreterare vid rektors kansli) inom myndigheten innebär den nya anställningen en övergång till utåtriktad verksamhet (internationell koordinator på Handelshögskolans utlandsavdelning). I sin ansökan anger AA att hon vill göra andra saker än de hon i dagsläget gör, vilket indikerar att hon söker en ny anställning och inte en omfördelning inom befintlig anställning.

Skäl

Av utredningen i ärendet framgår att ifrågavarande anställning, som endast var meddelad på universitetets interna hemsida, enbart kunde sökas genom intresseanmälan av anställda vid Göteborgs universitet som var intresserade att inom ramen för sin anställning byta arbete. Göteborgs universitets ställningstagande är därför ett arbetsledningsbeslut som inte kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan enligt 12 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) eller andra bestämmelser. Överklagandet ska därför avvisas.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan avvisar överklagandet.

Enligt 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) får överklagandenämndens beslut inte överklagas.