Beslut 2013-05-17 (reg.nr 215-211-13)

Prövning av frågan om ett beslut att förordna en person som tillförordnad enhetschef var ett överklagbart anställningsbeslut eller ett arbetsledningsbeslut som inte kan prövas av Överklagandenämnden. En ledamot var skiljaktig.

Bakgrund

Uppsala universitet beslutade den 7 februari 2013 att förordna AA som tillförordnad enhetschef för enheten för lika villkor vid universitetets personalavdelning.

Yrkanden m.m.

NN överklagar beslutet och yrkar att hon själv ska få anställningen. Till stöd för sin talan anför hon bl.a. följande. Med hänvisning till att tillsättningen inte omfattas av utlysningsplikt är befattningen inte utlyst. Inte heller har information utgått enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373). Den första delen av överklagan gäller därför att befattningen inte är utlyst i enlighet med gällande regler. Det torde vara välkänt för personaldirektören och för handläggaren som skrivit underlaget till beslutet att hon är intresserad av anställningen då hon sedan den 1 januari 2011 har begärt återgång till tjänst på enheten för lika villkor, ett ärende som fortfarande är under beredning.

Beslutet om tillsättning är inte anslaget med hänvisning till att det är en tjänst som inte behöver utlysas. Det grundar sig enligt muntlig utsago på att "det är ett vikariat och en arbetsfördelningsfråga", inte en anställning. Eftersom det rör sig om en tillsättning som sträcker sig över längre tid än sex månader föreligger dock utlysningsplikt, varför beslutet ska anslås på myndigheten. Det finns en särskild kravprofil för tillförordnad enhetschef där formell kompetens, erfarenhet, specifik kunskap m.m. finns definierad, vilket visar att det snarare rör sig om en tillsättning än en arbetsfördelningsfråga.

Hon är mer meriterad för tjänsten än AA, eftersom hon under en längre period har utrett och forskat om jämställdhet och jämlikhetsfrågor, undervisat och handlett studenter i jämställdhet, kön och arbetsliv. Under senare år har hon också inkluderat jämlikhetsfrågor om framför allt etnicitet, kön och sexualitet ur ett queerperspektiv samt "klass". Hon har också tidigare varit verksam som chef (ekonomichef på KRAV), arbetsledare vid tidigare jämställdhetsfunktionen vid Uppsala universitet och projektledare i både forsknings- och utredningsprojekt. Hon har deltagit i chefsutbildning som Uppsala universitet har anordnat. Hon är väsentligt mer meriterad än AA och åberopar därför diskrimineringslagen (2008:567) i meningen att tillsättningen är könsdiskriminerande.

Uppsala universitet anser att överklagandet bör avvisas och anför i huvudsak att tillförordnandet av AA inte är ett sådant beslut som enligt 12 kap. högskoleförordningen (1993:100) får överklagas.

Till universitetets yttrande har fogats ett yttrande från universitetets personaldirektör, där i huvudsak följande anges. Nuvarande enhetschef för enheten har beviljats tjänstledigt för perioden den 1 mars 2013 till den 30 april 2014. Bakgrunden till beslutet att tillförordna en enhetschef vid personalavdelningens enhet för lika villkor vad detta snabbt uppkomna behov av att tillsätta ett vikariat. Inom enheten fanns kompetens för detta uppdrag. Det var därmed aldrig arbetsgivarens avsikt att utlysa ett vikariat för ledigt. Arbetsgivaren anser att detta är ett arbetsledningsbeslut innebärande förändrade arbetsuppgifter för redan befintlig anställd för en begränsad period.

Överklagandenämnden för högskolan har i en remiss till Uppsala universitet bl.a. bett lärosätet att ytterligare motivera varför det enligt universitetets mening rör sig om ett arbetsledningsbeslut. Överklagandenämnden har också bett att universitetet särskilt förtydligar på vilket sätt lärosätet anser att det ligger inom ramen för AAs arbetsskyldighet att vikariera som enhetschef för den aktuella enheten.

Uppsala universitet anför i sitt kompletterande yttrande bl.a. följande. Inom Uppsala universitets personalavdelning genomförs för närvarande omfördelningar och besparingar. Hela avdelningens verksamhet har analyserats och övertalighet motsvarande en anställning inom den berörda enheten för lika villkor har identifierats och förhandlats med arbetstagarorganisationer. Detta beslut har ännu inte fått någon besparingseffekt. Uppsala universitet har i besparingssyfte fattat ett arbetsledningsbeslut att omfördela och vakantsätta arbetsuppgifter inom enheten för lika villkor genom att under tiden för enhetschefens ledighet omfördela och vakantsätta vissa av de arbetsuppgifter som AA normalt utför. Verksamheten avses därmed att bedrivas med en anställd mindre än tidigare. Universitetet har därför inte haft för avsikt att ersätta enhetschefen genom att anställa någon arbetstagare. Det är således inte fråga om någon ny anställning. Lärosätet har av dessa skäl samt det faktum att det vid enheten redan finns en för vikariatet som enhetschef skicklig och lämplig anställd, därför beslutat att inte konkurrensutsätta vikariatet. Det arbetsledningsbeslut som har fattats träffar inte gränsen för AAs arbetsskyldighet eftersom tillförordnandet skett i överenskommelse med honom.

Uppsala universitet har till yttrandet fogat AAs anställningsbevis för anställningen som samordnare för lika villkor och information om hans lön och arbetsuppgifter för denna anställning.

NN har yttrat sig över Uppsala universitets yttranden. Hon anför bl.a. följande. Tre saker talar emot lärosätets uppfattning att detta inte är en tillsättning utan en omfördelning av arbetsuppgifter. För det första har universitetet formulerat detta som ett vikariat med specifika och definierade arbetsuppgifter. För det andra titulerar sig AA som enhetschef för enheten för lika villkor. Eftersom han anställdes som administrativt stöd, med betoning på andra än jämställdhetsfrågor, har han fått en ny befattning vilket också implicerar ansvar utöver att sköta sina arbetsuppgifter med tydlig betoning på ansvar och arbetsledning. För det tredje har AA fått en ny lön, vilken motsvarar en befattningsändring och inte en omfördelning av arbetsuppgifter. Han innehar alltså två anställningar, en som samordnare och en som enhetschef. Enligt arbetsordningen ska vikariat utlysas om de omfattar en längre tid än sex månader. Detta vikariat omfattade initialt 14 månader. Efter det att överklagan kom myndigheten till kännedom omdefinierades detta till 12 månader, eftersom man upplever sig ha en praxis om att vikariat som är upp till 12 månader inte behöver utlysas. Hon själv är anställd vid enheten för lika villkor och har begärt återgång till enheten efter det att hennes forskningsvikariat upphörde.

AA har yttrat sig i ärendet och anför bl.a. att hans tidigare arbetsuppgifter stämmer mycket väl överens med de som Uppsala universitet inkommit med.

Överklagandenämnden för högskolan har tagit del av AAs anställningsbevis och information om hans arbetsuppgifter efter det att han förordnats som tillförordnad enhetschef.

Skäl

Enligt 22 § förvaltningslagen (1986:223) får ett beslut överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas.
I 12 kap. 2 § 1 högskoleförordningen stadgas att till Överklagandenämnden för högskolan får beslut om anställning vid en högskola, med undantag av anställning som doktorand, överklagas.

Enligt 6 § första stycket anställningsförordningen ska en myndighet som avser att anställa en arbetstagare på något lämpligt sätt informera om detta så att de som är intresserade av anställningen kan anmäla det till myndigheten inom en viss tid. Enligt tredje stycket behöver någon information inte lämnas, om särskilda skäl talar mot det.
Överklagandenämnden gör följande bedömning.

Den fråga som Överklagandenämnden för högskolan inledningsvis ska ta ställning till är om det överklagade beslutet är ett anställningsbeslut eller ett arbetsledningsbeslut, vilket är avgörande för frågan om beslutet är överklagbart till Överklagandenämnden eller inte.
Avgörande för frågan om det är ett arbetsledningsbeslut eller inte är om AAs nya arbetsuppgifter som tf. enhetschef vid enheten för lika villkor ligger inom ramen för hans anställning som samordnare vid samma enhet. Av utredningen framgår att några av de huvudsakliga arbetsuppgifterna för den tillförordnade enhetschefen är att:

  • verka för hela personalavdelningens utveckling,
  • ha ledningsansvar för enhetens verksamhet och ansvara för enhetens utveckling samt för intern styrning och kontroll,
  • ansvara för att enhetens verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagar, förordningar och kollektivavtal,
  • utifrån avdelningens övergripande mål i samråd med personaldirektören utveckla mål för enhetens verksamhet,
  • i samråd med personaldirektören utarbeta förslag till budget för enheten och inom ramen för fastställd budget ansvara för enhetens ekonomi, och
  • genomföra årliga utvecklings- och lönesamtal med enhetens medarbetare samt i samråd med personaldirektören föreslå ny lön i samband med årlig löneöversyn.

Överklagandenämnden konstaterar att dessa arbetsuppgifter inte ingår i AAs anställning som samordnare för lika villkor, eftersom de innebär ansvar för enhetens personal, budget och verksamhet. Av handlingarna framgår dessutom att AA fick sin lön höjd med 7 300 kr i samband med att han anställdes som tf. enhetschef. En sådan markant löneökning talar också för att AAs nya arbetsuppgifter inte ligger inom ramen för hans tidigare anställning. Ett arbetsledningsbeslut kännetecknas dessutom av att ett sådant beslut kan fattas ensidigt av arbetsgivaren. Uppsala universitet har i sitt yttrande sagt att tillförordnandet skedde i överenskommelse med AA, vilket alltså ytterligare talar för att det inte rör sig om något arbetsledningsbeslut.

Överklagandenämnden finner mot denna bakgrund att de nya arbetsuppgifterna därför inte kan anses ligga inom ramen för AAs arbetsskyldighet som samordnare för lika villkor. Vad Uppsala universitet har anfört föranleder inte Överklagandenämnden att göra någon annan bedömning. Det aktuella beslutet är därmed ett anställningsbeslut och är därmed också överklagbart.

Överklagandenämnden bedömer därefter, med hänsyn till de särskilda omständigheterna i ärendet, att det överklagade beslutet får anses angå NN på ett sådant sätt som avses i 22 § förvaltningslagen. Hon ska därför tillerkännas klagorätt.

Uppsala universitet har inte utlyst den aktuella anställningen och NN har därför inte haft någon möjlighet att söka anställningen. Då det inte framkommit några särskilda skäl till varför någon information om anställningen inte lämnats konstaterar Överklagandenämnden att lärosätet borde ha informerat om anställningen så att intresserade personer hade kunnat söka den. Uppsala universitet har därmed brustit i handläggningen av ärendet, varför beslutet att anställa AA ska undanröjas och ärendet visas åter till Uppsala universitet för fortsatt handläggning.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet och visar ärendet åter till Uppsala universitet för fortsatt handläggning.

Enligt 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) får Överklagandenämndens beslut inte överklagas.

Mot beslutet reserverade sig Lennart Jonsson (se bilaga).

Bilaga

Varje ändring av en arbetstagares arbetsinnehåll innebär inte att den anställde i formell mening får en ny anställning. Det måste också finnas utrymme för en organisk utveckling inom ramen för samma anställning, även om ändringarna i arbetsuppgifterna skulle medföra arbetsledande uppgifter. Det ligger därför inom den offentliga arbetsgivarens arbetsledningskompetens att, i vart fall under en tidbegränsad period, använda sig av befintlig personal för att lösa en uppkommen brist på arbetsledning utan att göra en formell, konkurrensutsatt utlysning av en ny befattning. Beslutet är således inte överklagbart och överklagandet ska därför avvisas.