Beslut 2012-10-19 (reg. nr 23-419-12)

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) gjorde vid ett anställningsförfarande bedömningen att en av de sökande inte uppfyllde kraven för att anställas eftersom det gått mer än fem år sedan hon disputerade. Då bestämmelsen SLU tillämpat inte gällde för det aktuella anställningsförfarandet fanns inte stöd för att hävda att SLU skulle kunna bortse från den klagandes ansökan och meriter. SLU:s beslut undanröjdes och ärendet återförvisades till SLU.

Bakgrund

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ledigförklarade den 4 maj 2011 en anställning som forskarassistent i markekologi. Till anställningen ansökte bl.a. NN.

Den sakkunnige konstaterade att NN inte uppfyllde kraven för att anställas som forskarassistent eftersom det gått mer än fem år sedan hon disputerade.

Den 27 mars 2012 anställdes X som forskarassistent i markekologi.

Yrkande m.m.

NN överklagade beslutet att anställa X och yrkade att hon själv skulle erhålla anställningen. Till stöd för sin talan anförde hon i huvudsak följande. Hon anser att det var fel att inte bedöma hennes ansökan på grund av att hennes disputation låg mer än fem år tillbaks i tiden. Hon missade kravet med bara fyra månader. Hon har varit föräldraledig och deltagit i en organisation som skulle kunna inräknas som tid för en förtroendepost inom studentorganisation. Räknar man bort den tiden var det inte mer än fem år sedan hon disputerade vid ansökningstidens utgång.

SLU bestred bifall till överklagandet och anförde i huvudsak följande. I 4 kap.10 § i högskoleförordningen (1993:100), enligt dess äldre lydelse, anges att doktorsexamen, eller motsvarande examen från utlandet, krävs för behörighet för att anställas som forskarassistent. I första hand ska den sökande komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand om det finns särskilda skäl. Bestämmelsen anger att med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. När NN sökte anställning som forskarassistent i markekologi gällde fortfarande bestämmelsen. SLU anser att organisationen inte är en sådan organisation eller studentorganisation som avses i bestämmelsen och engagemang i den är därför inte tid som kan räknas bort för att komma ner i tid som gått mellan doktorsexamen och ansökan till anställning som forskarassistent. SLU bedömer att NN:s föräldraledighet av olika slag kan sägas motsvara 2,8 månader, alltså strax under tre månader. SLU anser att det utifrån denna beräkning var korrekt av den sakkunnige att inte granska NNs ansökan eftersom det fortfarande hade gått mer än 5 år mellan NNs examen och sista ansökningsdag för anställningen som forskarassistent i markekologi.

Överklagandenämnden för högskolan begärde att SLU skulle yttra sig över vilket rättsligt stöd universitetet hade för att anse att NN inte uppfyller kraven för den aktuella anställningen och för att avstå från att bedöma hennes ansökan.

SLU svarade bl.a. följande. SLU har tolkat övergångsbestämmelserna till SFS 2010:1064 punkten 5 som att de äldre bestämmelserna i 4 kap. 10 § samt 4 kap. 30 § 7 i högskoleförordningens gäller vid handläggning av ärenden där sista ansökningsdag inföll före utgången av september 2011. I det aktuella ärendet utlystes anställningen som forskarassistent i markekologi den 4 maj 2011 och sista ansökningsdag var den 13 juni 2011. Beslut om anställning av X fattades den 27 mars 2012. I övergångsbestämmelserna punkten 5 anges att de äldre bestämmelserna gällande forskarassistent får tillämpas till utgången av september 2011. Då sista ansökningsdag inföll före utgången av september 2011, anser SLU att övergångsbestämmelserna gäller och att det var korrekt att använda sig av 4 kap. 10 § vid bedömningen av om NNs ansökan skulle sakkunniggranskas eller inte.

Skäl

Enligt 11 kap. 9 § andra stycket regeringsformen ska vid tillsättning av statlig tjänst avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.

I 4 § lagen (1994:260) om offentlig anställning anges att vid anställning ska avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Skickligheten ska sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

Av 4 § anställningsförordningen (1994:373) framgår att vid anställning ska myndigheten utöver skickligheten och förtjänsten också beakta sådana sakliga grunder som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål.

Av 4 kap. 10 § första stycket högskoleförordningen, i dess äldre lydelse, framgår följande. Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma ifråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Av punkten 8 av övergångsbestämmelserna till ändringen (2010:1064) av högskoleförordningen följer att de äldre bestämmelserna i bl.a. 4 kap. 10 § samma förordning ska tillämpas om anställningsförfarandet har påbörjats, men inte avslutats före den 1 januari 2011.

Av punkten 5, samma övergångsbestämmelser, framgår att de äldre bestämmelserna i högskoleförordningens 4 kap. 10 § samt 4 kap. 30 § 7 om tidsbegränsad anställning för forskarassistenter får tillämpas till utgången av september 2011.

Överklagandenämnden för högskolan konstaterar att ifrågavarande anställning ledigkungjordes den 4 maj 2011 och beslut om anställning fattades den 27 mars 2012. Anställningsförfarandet har alltså inte påbörjats före den 1 januari 2011 och inte heller avslutats före utgången av september 2011. Överklagandenämnden kan därför inte komma till någon annan slutsats än att de äldre bestämmelserna inte ska tillämpas.

Huvudregeln vid statlig anställning är att den skickligaste av de sökande ska anställas. SLU har i detta anställningsärende bortsett från NNs ansökan då hennes doktorsexamen var äldre än fem år. NN har genom detta förfarande fråntagits möjligheten att kunna erhålla anställningen. Då bestämmelsen SLU tillämpat inte gäller för det aktuella anställningsförfarandet finns inte stöd för att hävda att SLU skulle kunna bortse från NNs ansökan och meriter.

SLU:s beslut ska mot den bakgrunden undanröjas och ärendet återförvisas till SLU för erforderlig handläggning.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till SLU för erforderlig handläggning.