Beslut 2006-08-18 (reg.nr 22-370-06)

En högskola hade vid handläggningen av ett anställningsärende bl.a. skräddarsytt annonsens utformning efter en viss tänkt sökande, begränsat utlysningen till ett minimum samt informellt låtit de sakkunniga förstå att tillsättningsprocessen skulle avbrytas om de inte förordade "rätt" sökande. Anställningsbeslutet, som inte har ansetts förenligt med grunderna för det statliga anställningsväsendet, har undanröjts av Överklagandenämnden.

Ärendets bakgrund

Södertörns högskola ledigförklarade en anställning som högskolelektor på halvtid i etnologi. Som sökande anmälde sig GD och AH.

Sakkunnigutlåtanden lämnades av professorerna BE, Umeå universitet, och IE, Lunds universitet. Båda sakkunniga rangordnade AH som etta.

Lärarförslagsnämnden för humaniora föreslog att AH skulle anställas som högskolelektor i etnologi.

Södertörns högskola beslutade att anställa AH.

Yrkande m.m.

GD överklagade beslutet och yrkade att själv erhålla anställningen. Till stöd för sitt överklagande anförde han bl.a. följande. Konkurrensmöjligheterna kring tillsättningen har delvis satts ur spel eftersom lektoratet givits en så skräddarsydd inriktning att den endast stämmer in på en av Sveriges verksamma etnologer. Han fick före och efter det att han lämnade in sin ansökan klara signaler om att han inte kunde räkna med att erhålla anställningen eftersom den var "tänkt" för en bestämd person. Enligt uppgift utlystes anställningen enbart via högskolans hemsida. Han bör bedömas som den mest meriterade för anställningen eftersom han är den vetenskapligt mest meriterade. De specifika bedömningsgrunderna i utlysningen bör inte skymma sikten för hur andra än den tilltänkta sökanden skall bedömas. - GD beskrev sedan bl.a. delar av sina pedagogiska och administrativa erfarenheter samt anförde att han erhållit externa forskningsanslag vid ett flertal tillfällen.

Sakkunnige BE anförde i yttrande över GD:s överklagande följande. "Med anledning av GD överklagan av beslut angående anställning som lektor vid Södertörns högskola finns inte så mycket annat att säga än att GD har gett en korrekt beskrivning av ärendets hantering. Olyckligtvis utlyste högskolan en anställning som helt uppenbart var avsedd för den person som redan vikarierade på den. Detta försatte både sakkunniga och sökande i en besvärlig situation, eftersom utlysningstexten var formulerad så att det i praktiken bara var vikarien som kunde komma i fråga. Det gjorde inte saken bättre att sakkunniga fick informella upplysningar om att anställningen skulle dras in ifall någon annan sökande förordades. GD har också helt rätt i att han bedömdes vara vetenskapligt mer meriterad än AH. Men eftersom bedömningskriterierna var så specifika när det gällde övriga meriter - till AH:s fördel - ser jag ingen anledning att ompröva beslutet, trots att GD nu lyfter fram relevanta erfarenheter som återigen tydligt visar att han är mycket väl kompetent för den utlysta anställningen."

Sakkunniga IL anförde i yttrande över GD:s överklagande följande. "Med anledning av GD överklagan av beslut angående anställningen som lektor vid Södertörns högskola instämmer jag i vad BE yttrat angående ärendets hantering. Jag vill dock tillägga att jag som sakkunnig inte kan påverka formuleringen av utlysningen. Detta är en fråga för Högskolans ledning att fastställa principerna för. Min uppgift som sakkunnig är att pröva de sökande i enlighet med de riktlinjer för uppdraget jag fått. Så har också skett. Enligt Högskoleförordningen skall vid tillsättning av lektorat vetenskapliga och pedagogiska meriter väga lika. Jag har därvid kommit fram till att GD har ett företräde vad gäller vetenskaplig meritering; AH vad gäller pedagogiska meriter (och vad däri inkluderas). GD menar att hans pedagogiska meriter undervärderats, men jag kan vid en ny granskning inte finna att så är fallet. AH är klart bättre meriterad härvidlag. Värderingen av vetenskapliga och pedagogiska meriter jämställer således de båda sökanden. Därefter har de specifika bedömningsgrunderna vägts in och här är AH klart bättre meriterad. Denna sammanvägning har legat till grund för min rangordning. Jag ser därför ingen anledning att ändra mitt ställningstagande."

Lärarförslagsnämnden för humaniora förordade att överklagandet skulle avslås.

Rektor avstyrkte bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Utlysningen av anställningen var i det lilla formatet dvs. högskolans interna hemsida samt med en version i papper på den officiella anslagstavlan. Övervägandet högskolan gjorde var att den genom detta förfarande skulle få tillräckligt kompetenta sökanden. Bedömningen av vem som skall anställas skall utgå ifrån behörighet och bedömningsgrunderna i utlysningstexten. Det är här högskolan formulerar de krav och önskemål man har på de sökande. Därför har detta också varit styrande för vem som skall anställas.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl: Av 1 kap. 9 § regeringsformen framgår att förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet skall beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. Av utredningen i ärendet framgår att Södertörns högskola vid handläggningen av aktuellt anställningsärende bl.a. skräddarsytt annonsens utformning efter en viss tänkt sökande, begränsat utlysningen till ett minimum samt informellt låtit de sakkunniga förstå att tillsättningsprocessen skulle avbrytas om de inte förordade "rätt" sökande. De av högskolan vidtagna åtgärderna ger sammantaget en tydlig bild av vilken det framgår att högskolan i anställningsprocessen varken agerat sakligt, opartiskt eller iakttagit principen om allas likhet inför lagen. Anställningsbeslutet är därför inte förenligt med grunderna för det statliga anställningsväsendet. Södertörns högskolas beslut att anställa AH som högskolelektor i etnologi skall till följd härav undanröjas. Då det av handlingarna i ärendet framgår att högskolan, i flera steg, aktivt och medvetet agerat för att kringgå vad som stadgas i 1 kap. 9 § regeringsformen överlämnar Överklagandenämnden en kopia av detta beslut till Högskoleverket i dess egenskap av tillsynsmyndighet.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet.