Beslut 2005-09-16 (reg.nr 26-910-05)

Anställning. Prövning av frågan om överklagandet hade kommit in i rätt tid till beslutsmyndigheten, då sista dag för överklagande sammanföll med midsommarafton.

Ärendets bakgrund

Vetenskapsrådet beslutade att anställa J som forskare i Prokaryot molekylärbiologi. U överklagade beslutet. Vetenskapsrådet beslutade den 1 juli 2005 att avvisa överklagandet med motiveringen att det kommit in för sent till myndigheten.

Yrkande m.m.

U överklagade beslutet och anförde bland annat följande. Hennes första överklagande har inkommit i rätt tid. Anställningsbeslutet anslogs den 3 juni 2005. Överklagandet skulle ha varit hos Vetenskapsrådet senast inom tre veckor. Vetenskapsrådet konstaterar i sitt beslut att senaste datum för överklagande är fredagen den 24 juni 2005, men detta är midsommarafton. På denna dag, liksom på julafton, är fatalietiden enligt lag utsträckt till första vardagen därefter, dvs. den 27 juni. Hennes överklagande har inlämnats både via fax och brev på måndagen den 27 juni och alltså vid korrekt tidpunkt.

Vetenskapsrådet tillstyrkte i yttrande bifall till överklagandet.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Av 23 § förvaltningslagen (1986:223) framgår att ett överklagande skall ha kommit in till beslutsmyndigheten inom tre veckor från den dag då den klagande fick del av beslutet. Av 22 § anställningsförordningen (1994:373) följer dock att när information om ett anställningsbeslut skall lämnas på en myndighets anslagstavla, räknas tiden för överklagande av beslutet från den dag då informationen lämnades på anslagstavlan. Vidare anges i 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid att infaller den tid, då enligt lag eller särskild författning en åtgärd senast skall vidtas, på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, får åtgärden vidtas nästa vardag.

Vetenskapsrådets anställningsbeslut anslogs på myndighetens anslagstavla den 3 juni 2005. Överklagandet skulle således enligt huvudregeln ha kommit in till myndigheten senast den 24 juni 2005. Då det var midsommarafton denna dag skulle, såsom följer av de ovan redovisade bestämmelserna, överklagandet i stället senast ha kommit in till Vetenskapsrådet nästa vardag, dvs. den 27 juni 2005. U:s överklagande kom in till Vetenskapsrådet denna dag, vilket innebär att det kom in i rätt tid. Överklagandet skall därför bifallas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar att U har överklagat Vetenskapsrådets anställningsbeslut i rätt tid.