Beslut 2004-11-19 (reg.nr 22-707-04)

Har ett lärosäte kunnat "dubblera" en ledigförklarad anställning som lektor och anställa två personer i stället för en? Även jävsfråga (ledamot i lärarförslagsnämnd med vänskapsrelation till den anställde).

Ärendets bakgrund

Växjö universitet ledigförklarade en anställning som universitetslektor i historia. Sedermera anställdes två av de sökande som universitetslektorer i historia. Två av de 19 sökande var ML och AL.

Docenterna HC, Södertörns högskola, och CE, Mälardalens högskola utsågs till sakkunniga i ärendet. Båda sakkunniga rangordnade var för sig en i ärendet icke aktuell sökande (CT) på första plats. HC rangordnade AL som nummer två och ML som nummer fyra. CE rangordnade AL som nummer två och ML som nummer tre.

Lärarförslagsnämnden (HUMPED) vid Växjö universitet beslutade att till innehavare av anställningen i första hand föreslå CT, i andra hand AL och i tredje rummet ML.

Efter det att Växjö universitet funnit skäl att anställa två lektorer beslutade universitetet den 24 juni 2004, på förslag från lärarförslagsnämnden, att förutom CT även anställa AL som universitetslektor i historia.

Yrkande m.m.

ML överklagade beslutet och yrkade att hon skall erhålla AL:s anställning. Hon ifrågasatte därvid det faktum att ledigkungörelsen avsåg en anställning som senare utökades till två anställningar, vilket innebar att denna ytterligare anställning inte utlystes i enlighet med gällande regler och med den profil som bäst gagnade historieämnet vid Växjö universitet. Hon ifrågasatte även AL:s behörighet till anställningen (hon gavs enligt ML möjlighet att med stöd av 4 kap. 30 § 5 högskoleförordningen, till skillnad från övriga sökande, komplettera sina meriter) samt, i vissa avseenden, de sakkunnigas bedömning. Slutligen ansåg ML att ämnesföreträdaren LO varit jävig. I det sistnämnda avseendet anförde ML bl.a. följande. AL tackar i förordet till sin avhandling sin "supervisor and long-time friend", dvs. LO, och utvecklar närmare den enorma betydelse han haft för att hon överhuvudtaget kunnat skriva sin avhandling. Även om relationen mellan AL och LO enbart varit professionell genom att han varit hennes handledare skulle relationen kunna vara en jävsrelation enligt det kriteriet som Vetenskapsrådet ställt upp: "Ett nära samarbete i enbart professionell mening kan dock innebära delikatessjäv" (jävsregler för Vetenskapsrådet 2001-04-03). Relationen mellan AL och LO är dock inte enbart professionell, de är vänner. LO har också i sitt agerande visat åtskilliga prov på att jävsituationen är högst reell. Han har ju arbetat aktivt för att placera AL som etta och när det inte lyckades har han som ämnesrepresentant gått förbi de sedvanliga reglerna för hur en tjänst skall utlysas så att två tjänster besattes istället för en. Ett ytterligare exempel på LO:s preferenser fått styra processen är upplägget av provföreläsningar och intervjuer. Ämnesvalet för provföreläsningen, som därtill skulle hållas på engelska, gynnade de sökande som liksom AL har ett internationellt ämne och dessutom skrivit sin avhandling på engelska.

Växjö universitet avstyrkte, som det fick uppfattas, bifall till överklagandet och anförde därvid i huvudsak följande. Vid samtliga sammanträden i ärendet, senast vid beslutssammanträdet den 11 juni 2004, ställde ordföranden frågan om någon ansåg sig jävig. Ingen anmälde vid något tillfälle jäv. I nämndens beslutsunderlag ingick bl.a. utlåtanden från två sakkunniga, som båda satte CT i första förslagsrummet och AL i andra. Nämnden följde de sakkunnigas utlåtanden. Ämnesföreträdaren anmälde avvikande mening och förordade AL i första rummet. Nämnden noterade att AL saknar högskolepedagogisk utbildning och föreslog därför att hon skulle erbjudas en eventuell anställning endast under förutsättning att den tidsbegränsas enligt 4 kap. 30 § 5 högskoleförordningen på ett år. De sakkunniga hade olika uppfattningar vad gäller ML och P (ej aktuell i ärendet) i så måtto att en av dem satte ML i tredje förslagsrummet och P i fjärde, medan den andra sakkunnige gjorde en omvänd rangordning. Nämnden konstaterade att båda sökande är mycket kvalificerade, men valde att sätta ML i tredje förslagsrummet och P i fjärde. En av studentrepresentanterna anmälde avvikande mening och önskade sätta P i tredje förslagsrummet. Nämnden konstaterar sammanfattningsvis att ärendet har behandlats i enlighet med gällande regelverk och att ML inte blivit missgynnad av nämndens beslut.

Hans L., prefekt vid Institutionen för humaniora, inkom till Överklagandenämnden med en redogörelse angående varför Växjö universitet anställde två lektorer istället för en som angavs i ledigkungörelsen. Vad gäller anställning av lektor som saknar högskolepedagogisk utbildning anförde han att det förekommer fall där högt rangordnade sökande av olika skäl saknar denna merit. För att inte gå miste om för övrigt välmeriterad personal har universitetet därför under en övergångsperiod anställt sökande med förbehållet att de genomgår utbildning inom ett år efter anställningen. Så skedde också när det gällde AL.

Professor LO anförde i yttrande till Överklagandenämnden för högskolan följande.

  1. ML anför bl a att hon blivit förbigången vid tillsättning av rubricerade anställning på grund av att jag, som i egenskap av ämnesföreträdare var tillfällig ledamot av lärartillsättningsnämnden, var jävig till förmån för AL. Till detta vill jag anföra: Jag var handledare för AL fram till hennes disputation vid Lunds Universitet i oktober 2001. Detta framhöll jag tydligt i lärartillsättningsnämnden när frågan om ev. jäv restes. Sedan AL:s disputation har vi endast haft sporadiska kontakter. ML har jag däremot träffat ofta under senare år. I förra årets ansökningsomgång tog jag med henne i en större, tvärvetenskaplig projektansökan hos FAS, som dessvärre inte beviljades. ML har, till skillnad från AL, varit hembjuden till oss i Växjö. Min bedömning var - och är fortfarande - att vänskapsrelationen till AL inte skiljer sig från den relation jag haft till flera andra av de sökande och därmed inte påverkat mitt handlande i nämnden.
  2. Beträffande rangordningen följde jag, liksom alla andra i nämnden, de sakkunnigas bedömning att två av de sökande - CT och AL - var klart mer meriterade än de övriga. Min reservation till förmån för AL, baserad i de sakkunnigas utlåtanden, har således inget med ML:s rangordning att göra.
  3. Vad gäller intervjuerna ställde jag samma frågor till samtliga intervjuade kandidater. Frågan om internationalisering av historieämnet relaterade jag inte, som ML påstår, till tjänstens utlysning utan till den uttalade målsättningen för Växjö universitet att vara ett internationellt universitet med stor lyskraft. Jag bad alla intervjuade kandidater säga något om vad de menade att historieämnet kunde bidra med till detta. En annan, lika viktig fråga var vad de kandidaterna trodde sig kunna bidra med som en eventuell framtida studierektor, dvs en fråga där samtliga kunde svara utifrån sin egen kompetens. Jag tillbakavisar således ML:s påstående att jäv påverkat mitt ställningstagande i lärartillsättningsnämnden och att hon blivit orättvist behandlad.

ML inkom med slutligt yttrande till Överklagandenämnden.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Vad gäller frågan om att anställa två lektorer i historia istället för en så finner Överklagandenämnden för högskolan att Växjö universitet är oförhindrat att dubblera anställningen såsom skett i förevarande ärende.

Vad gäller frågan om det förelegat jäv i anställningsärendet gör Överklagandenämnden följande bedömning.

Enligt 11 § förvaltningslagen (1986:223) är den jävig som skall handlägga ett ärende

  1. om saken angår honom själv eller hans make, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående,
  2. om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  3. om ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande eller underställning av en annan myndighets beslut eller på grund av tillsyn över en annan myndighet och han tidigare hos den andra myndigheten har deltagit i den slutliga handläggningen av ett ärende som rör saken,
  4. om han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
  5. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.

Om det förekommit jäv i ärendet torde det närmast röra sig om det s.k. delikatessjävet som anges i femte punkten ovan.

Att en sakkunnig och sökande gemensamt har publicerat verk är en omständighet som brukar aktualisera fråga om jäv eller annan partiskhet. Såvitt avser gemensamt författarskap har det ansett att ett nära, långvarigt och intill senaste tid pågående vetenskapligt samarbete klart har konstituerat jäv enligt 11 § förvaltningslagen (jfr Överklagandenämndens beslut 2000-09-20, reg.nr 22-244-00). Det sagda får anses gälla även för ledamot i lärarförslagsnämnden som deltar i ett anställningsärende (jfr Överklagandenämndens beslut 2003-12-12, reg.nr 22-335-03). Överklagandenämnden har i ett annat ärende funnit en av de sakkunniga jävig där en av de omständigheter som konstituerade jävet bestod i att den som anställdes i förordet till sin avhandling tackat den sakkunnige för hans "friendship" (jfr Överklagandenämndens beslut 2001-06-13, reg.nr 22-77-01).

Av utredningen i ärendet framgår att ledamoten av Lärarförslagsnämnden (HUMPED) vid Växjö universitet tillika ämnesföreträdaren LO deltog vid lärarförslagsnämndens sammanträde och beslut den 11 juni 2004 då nämnden i andra hand förordade AL och föreslog att även hon skulle erbjudas anställning. LO reserverade sig mot nämndens beslut vad gäller rangordningen av de två främsta placeringarna för anställningen och ansåg att AL i första hand borde förordas för anställningen.

I ärendet är upplyst att AL i sin avhandling under rubriken "Acknowledgements" angett LO som en "supervisor and long-time friend". LO har även i sitt yttrande själv benämnt sin relation till AL och flera av de andra sökande som en "vänskapsrelation". Överklagandenämnden finner att de redovisade omständigheterna sammantagna är ägnade att rubba förtroendet till LO:s opartiskhet i ärendet. Han har därför varit jävig enligt 11 § 5 förvaltningslagen och borde inte ha deltagit i lärarförslagsnämndens behandling av ärendet. Överklagandenämnden finner vid en samlad bedömning av omständigheterna som framkommit att denna brist kan ha påverkat utgången i ärendet. Bristen kan inte botas genom någon åtgärd från Överklagandenämndens sida. Vid anförda förhållanden skall det överklagade beslutet undanröjas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet.