Beslut 2004-08-13 (reg.nr 25-347-05)

Anställning. Prövning av frågan om överklagandet hade kommit in i rätt tid till universitetet. Jfr även beslut 2005-09-16 (reg.nr. 26-910-05)

Ärendets bakgrund

Uppsala universitet ledigförklarade en anställning som biträdande föreståndare vid Baltic University Programme. Bland de sökande fanns SB och CJ. Uppsala universitet beslutade att anställa CJ. SB överklagade detta beslut. Uppsala universitet avvisade hans överklagande då det inkommit efter överklagandetidens utgång.

Yrkande m.m.

SB överklagade avvisningsbeslutet och anförde att hans överklagande blev fördröjt då han trots ett flertal telefonsamtal inte fick tillgång till CJ:s CV.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Av 23 § förvaltningslagen (1986:223) framgår att överklagandeskrivelsen skall ges in till den myndighet som meddelat beslutet. Den skall ha kommit dit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Enligt 24 § samma lag skall en överklagandeskrivelse som inkommit för sent avvisas.

Enligt 7 § första stycket anställningsförordningen (1994:373) skall information om myndighetens beslut om anställning lämnas på myndighetens anslagstavla. Enligt 22 § samma förordning skall när information enligt 7 § första stycket lämnas om ett anställningsbeslut tiden för överklagande av beslutet räknas från den dag då informationen lämnades på myndighetens anslagstavla.

Av handlingarna i ärendet framgår att Uppsala universitet den 8 april 2004 anslog beslutet att anställa CJ. SB:s överklagande av beslutet att anställa CJ kom in till Uppsala universitet den 12 maj 2004.

Överklagandenämnden gör följande bedömning.

Av utredningen i ärendet framgår att SB:s överklagande av Uppsala universitets beslut att anställa CJ inkom till universitetet mer än tre veckor efter det att beslutet anslogs av universitetet. Uppsala universitet hade således fog för sitt beslut att avvisa överklagandet då det till myndigheten inkom för sent. Vad SB anfört föranleder inte annan bedömning. Överklagandet av avvisningsbeslutet skall därför avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.