Beslut 2004-08-13 (reg.nr 22-302-04)

Anställning som biträdande lektor. Femårsgränsen i i 4 kap. 8 a § högskoleförordningen. Har ett lärosäte en ovillkorlig skyldighet att anställa den som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång framför den sökande som annars skulle utses?

Ärendets bakgrund

Karlstads universitet ledigförklarade en anställning som biträdande universitetslektor i analytisk kemi. Bland de sökande fanns X och Y.

Sakkunnigutlåtanden lämnades av professor AC, Umeå, och professor LG, Lund. AC rangordnade under förutsättning att Y kunde anses ha tillräckliga pedagogiska meriter denne som etta och X som tvåa. LG rangordnade Y som etta, en i ärendet ej aktuell sökande som tvåa och X som trea.

Efter provföreläsningar och intervjuer beslutade rekryteringskommittén för natur och miljö och kemi att rekommendera anställning av Y.

Rektor beslutade att anställa Y.

Yrkande m.m.

X överklagade beslutet och yrkade att själv få anställningen. Han anförde bland annat följande. Han är kompetent för tjänsten. Enligt högskoleförordningens bestämmelse om biträdande lektor (4 kap. 8 a §) bör i första hand de komma ifråga som avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. På andra universitet hanteras detta på så sätt att sökande som uppfyller detta krav går före sökande som ej har examen inom de senaste fem åren. Sökande med äldre examen väljs när förstahandssökande saknas. Formuleringen "ansökningstidens utgång" anger precist hur räkningen skall ske. Av de två kvarvarande sökande (Y och X) är han den ende som uppfyller alla krav i högskoleförordningen. - X ifrågasatte också universitetets hantering av provföreläsningarna.

Y yttrade sig och anförde bland annat att universitetet fattat ett korrekt beslut.

Rekryteringskommittén anförde i yttrande bland annat följande.

Vad avser Pro Primo i X:s överklagan så har kommittén och de sakkunniga ej förklarat honom obehörig eller ej kompetent till anställning som biträdande lektor i analytisk kemi och kommittén beaktar ej detta.

I annonsen till anställning som biträdande lektor i analytisk kemi är behörighetskraven en avlagd doktorsexamen inom ämnesområdet analytisk kemi eller motsvarande kompetens. Examen bör ha avlagts inom högst fem år före ansökningstidens utgång (2003-07-07). Då universitet vill bredda sin kompetens så är det en stor fördel om de sökande har forskningserfarenhet inom områdena miniatyriserande analyser (nanoanalys) och/eller molekylspektroskopi. Det är också önskvärt med bred kompetens inom det analytisk-kemiska området. Pedagogisk erfarenhet är meriterande.

Y har avlagt sin doktorsexamen 1998-02-19, dvs. dryga fem år före ansökningstidens utgång. De sakkunniga har bägge rangordnat Y på första plats, trots att mer än fem år har förflutit sedan doktorsexamen avklarats. Y har avlagt sin doktorsexamen inom de områden som universitet vill bredda sin kompetens inom. Y:s vetenskapsområde är det som passar anställningen bäst.

Intervju och provföreläsning genomfördes 2003-12-17. Tre sökande var kallade till detta datum, Y, X och PH. PH återtog sin ansökan. Rekryteringskommittén ansåg, efter det att provföreläsningar och intervjuer avklarats, att Y är den mest lämpade sökande till anställning som biträdande lektor i analytisk kemi. Y visade på ett mycket tydligt sätt att han behärskar området miniatyriserande analyser (nanoanalys) och molekylspektroskopi.

Ämnet för provföreläsningen har hämtats direkt från annonsen till anställningen. Detta ämne borde inte vålla de sökande några frågetecken då annonsen var utformat med dessa områden som önskvärda kvalifikationer. Den kommentar avseende ämnet för provföreläsningen som X ställer i sin överklagan anser kommittén inte har relevans för överklagandet.

Vid intervjun framkom att Y har de bästa personliga egenskaperna för att fungera väl som biträdande lektor i analytisk kemi. Han har den forskningserfarenhet som vi eftersträvar. Hans ambition och forskningsmål stämmer väl överens med ämnets inriktning vid universitet.

X har ej erfarenheter från de forskningsområden vi eftersträvar. Provföreläsningen som X genomförde visade på bristande kunskaper inom provföreläsningens ämne. Han redogjorde själv för att hans område är kemometri och ej de i annonsen önskvärda. Kommittén finner detta något tveksamt då anställningsprofilen klart visade på önskvärda kvalifikationer.

Vid intervjun med X framkom tveksamheter avseende hans personliga egenskaper för att fungera väl vid Karlstads universitet. Intrycket från både provföreläsning och intervju avseende X gav en bild av honom som kommittén fann mindre tillfredställande.

Kommitténs samlade bedömning av de bägge sökande ger att Y är den om är bäst lämpad för en anställning som biträdande lektor i analytisk kemi, beaktat att han avlagt doktorsexamen dryga fem år före ansökningstidens utgång. De personliga egenskaperna gör honom även klart bäst lämpad till anställningen.

Rektor anförde i yttrande till Överklagandenämnden bland annat följande. Rekryteringsprocessen och värderingen av meriter har skett på korrekt sätt. Det faktum att Y disputerat några månader före femårsgränsen är inte ett allvarligt hinder för anställning. Hans kompetens och profil stämmer väl med den inriktning som anges i vår annons och vi menar att han skulle vara ett mycket värdefullt tillskott till Karlstads universitet. Karlstads universitet hemställer därför om att fil dr X:s överklagande avslås.

X inkom med slutligt yttrande och hänvisade åter bland annat till bestämmelsen i 4 kap. 8 a § högskoleförordningen.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Överklagandenämnden gör följande bedömning.

Det har inte framkommit någon brist i universitetets handläggning som föranleder Överklagandenämnden att undanröja beslutet på formell grund.

I sak gör Överklagandenämnden följande överväganden.

Enligt 4 kap. 8 a § högskoleförordningen (1993:100) är den behörig att anställas som biträdande lektor som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Biträdande lektorer skall i huvudsak bedriva forskning (4 kap. 3 § första stycket högskoleförordningen). Syftet med denna anställning är att förbättra möjligheterna för högskolorna att rekrytera lärare och skapa nya karriärvägar för nyutexaminerade doktorer och yngre forskare (jfr prop. 2000/2001:3, sid. 179-180 samt bet. 2000/2001:UbU6, sid. 35). Bestämmelsen i 4 kap. 8 a § ger mot denna bakgrund ett lärosäte en viss möjlighet att avvika från de allmänna bestämmelser som gäller vid statlig anställning och som innebär att den sökande som har störst skicklighet för arbetsuppgifterna i regel skall anställas. Hur lärosätet närmare skall gå till väga i denna situation framgår dock inte av bestämmelsen. Av betydelse är dock att bestämmelsen i 4 kap. 8 a § endast anvisar att angivna prioritering bör ske, inte att den skall ske. Av det sagda följer att även om det således är önskvärt att nyexaminerade doktorer prioriteras vid anställning som biträdande lektor kan ett lärosäte inte under alla förhållanden anses ha en ovillkorlig skyldighet att utse den som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång framför den sökande som annars skulle utses.

Utredningen i ärendet visar inget annat än att Y sammantaget har ett försteg framför X vad gäller skicklighet för anställningen. Y har dock inte avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång, något som X gjort. Universitetet har i det uppkomna läget ändå valt att utse den för anställningen skickligaste, Y, i stället för X, och närmare motiverat sitt ställningstagande. Av betydelse i ärendet är vidare att tidpunkten för Y:s doktorsexamen endast överskrider femårsgränsen med omkring ett halvår. Av ovan redovisade skäl finner Överklagandenämnden att anställningsbeslutet inte strider mot bestämmelsen i 4 kap. 8 a § högskoleförordningen eller någon annan bestämmelse. Vid angivna förhållande och då det i övrigt inte framkommit något skäl att frångå universitetets ställningstagande skall överklagandet avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.