Beslut 2004-06-11 (reg.nr 22-262-04)

Det vetenskapliga behörighetskravet för anställning som lektor (4 kap. 7 § högskoleförordningen). Måste doktorsexamen ha avlagts i anställningens ämnesområde?

Ärendets bakgrund

Lunds universitet ledigförklarade en anställning som universitetslektor i engelska med språkvetenskaplig inriktning. Som sökande anmälde sig bland andra MB och SM.

Sakkunnigutlåtande lämnades av professor GB, Härnösand, och docent IR, Stocksund. Båda rangordnade var för sig SM som etta och MB som tvåa.

Språk- och litteraturvetenskapliga lärarförslagsnämnden beslutade att föreslå SM som innehavare av anställningen.

Styrelsen för humaniora och teologi beslutade att anställa SM. Anställningstiden begränsades med stöd av 4 kap. 30 § femte punkten högskoleförordningen.

Yrkande m.m.

MB yrkade [i ett överklagande] att hon själv skulle få anställningen. Hon ifrågasatte SM:s behörighet för anställningen och anförde att SM inte kunde anses behörig att inneha en anställning i engelska med språkvetenskaplig inriktning på grund av att hon inte hade forskarutbildning i engelsk språkvetenskap.

SM anförde i yttrande bland annat att hon är behörig och den mest meriterade till anställningen.

IR avstyrkte i yttrande bifall till överklagandet och vidhöll sin tidigare bedömning att SM var behörig till anställningen.

Lärarförslagsnämnden och områdesstyrelsen avstyrkte bifall till överklagandet. Områdesstyrelsen hänvisade i sitt yttrande bland annat till att det inte är ett nödvändigt villkor att den sökande avlagt doktorsexamen i just det ämne tjänsteansökan avser.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 4 kap. 7 § första stycket högskoleförordningen (1993:100) är den behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet som har

  • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen,
  • genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt
  • visat pedagogisk skicklighet.

MB har ifrågasatt om SM har den vetenskapliga behörigheten för anställningen eftersom hon inte har genomgått forskarutbildning i engelsk språkvetenskap.

Högskoleförordningens behörighetsföreskrifter syftar till att garantera att vissa minimikrav ställs på lärarnas kompetens så att de arbetsuppgifter som följer med anställningen kan fullgöras. Som framgår av redovisningen ovan krävs för behörighet till anställning som lektor bland annat avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Något särskilt krav på i vilket ämne examen skall ha avlagts finns inte uppställt i förordningen. Det får emellertid anses förutsatt att den vetenskapliga kompetensen hos den sökande skall ha tillräcklig anknytning till anställningens ämnesområde (se Överklagandenämndens beslut 2001-10-17, reg.nr 22-279-01). I annat fall skulle syftet med behörighetsföreskriften inte uppnås.

SM har visserligen inte avlagt doktorsexamen i engelsk språkvetenskap utan i allmän språkvetenskap (vid universitetet i Edinburgh). Hennes vetenskapliga kompetens har dock sammantaget tillräcklig anknytning till ämnesområdet för den ledigförklarade anställningen och hon är därför i detta avseende behörig för anställningen.

Vid angivna förhållande och då det i övrigt inte framkommit skäl att frångå universitetets ställningstagande skall överklagandet avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.