Beslut 2004-01-23 (reg.nr 21-758-03)

Anställning av professor i konst med inriktning på tvärkonstnärliga studier (Konstfack).

Ärendets bakgrund

Konstfack ledigförklarade en anställning som professor i konst med inriktning på tvärkonstnärliga studier vid institutionen för färg och form. Bland de sökande fanns RJ och MKH.

Sakkunnigutlåtanden lämnades av TH, ST och AÖ. - TH rangordnade i sitt utlåtande en i ärendet ej aktuell sökande som etta och MKH som tvåa. TH omnämnde inte RJ i sitt utlåtande. I ett kompletterande yttrande anförde dock TH att RJ var behörig för professuren. - ST rangordnade i sitt utlåtande RJ som etta och MKH som tvåa. - AÖ rangordnade RJ som etta och en i ärendet ej aktuell sökande som tvåa. MKH rangordnades inte av AÖ.

Lärarkollegiet vid institutionen för färg och form förordade MKH som innehavare av professuren.

Efter provföreläsningar och intervjuer beslutade Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) vid Konstfack att föreslå rektor att MKH skulle anställas. I sammanträdesprotokollet motiverades beslutet enligt följande:

MKH uppvisar en konstnärlig bredd och erfarenhet samt ett genuint intresse för Konstfacks yrkesutbildningar. Hennes idéer om konstnärligt utvecklingsarbete och konstnärlig forskning ligger i linje med institutionens och Konstfacks inriktning.

I sitt konstnärskap visar hon empati, drivkraft samt stor förmåga att samarbeta med olika yrkesgrupper. Dessa egenskaper är alla viktiga för anställningen som professor med inriktning på tvärkonstnärliga studier. Dessutom visar hon prov på organisatorisk förmåga, initiativkraft, ansvarskännande samt pedagogisk skicklighet. Detta styrks av de intyg som bilagts ansökan.

Slutligen gjorde MKH en mycket klar, saklig och pedagogisk presentation av det egna konstnärskapet, sin erfarenhet som projektledare vid Stockholms Konstråd och sina tankar om Färg och Forms roll på Konstfack.

Tre ledamöter reserverade sig mot KU-nämndens beslut. Reservanterna, från institutionen för konst, förordade RJ och anförde i ett yttrande bland annat att RJ var överlägset meriterad inom samtliga områden, såväl yrkesmässigt och akademiskt som konstnärligt.

Rektor beslutade att anställa MKH.

Yrkande m.m.

RJ överklagade beslutet och yrkade att själv få anställningen.

RJ anförde bland annat följande till stöd för sin talan. Hans år av erfarenheter - från Yale University, The Rhode Island School of Design, Columbia University, Kungl. Konstakademien (Danmark), Staatliche Hochschule für Bildende Künste, Städelschule Frankfurt och ett antal andra institutioner, leder honom till slutsatsen att tillsättningen vid Konstfack är oriktig. För det första är han betydligt mer meriterad än MKH. För det andra instämmer majoriteten av de sakkunniga i detta. Av de tre externa sakkunniga har två rekommenderat honom som den mest meriterade kandidaten medan den som anställdes rangordnades som tvåa. AÖ anser dessutom inte att MKH är behörig för professuren. För det tredje bekymrar processen kring utvärderingen av hans ansökningshandlingar honom, bland annat vad gäller referenstagningen.

KU-nämnden vidhöll i ett yttrande sin bedömning och anförde bland annat följande:

KU-nämnden hade att ta ställning till fyra mycket meriterade sökande till professuren på Färg och Form. Två av kandidaterna, MKH och RJ, uppfyllde profilen efter genomläsning av ansökningshandlingar. Att nämndens majoritet slutligen valde MKH beror i huvudsak på det speciella uppdrag som professorn på Färg och Form skall ha. "Professorn skall ha ett övergripande ansvar för att i samråd med Konstfacks professorer utveckla ateljestudiernas konstnärliga utbildningar." Den person som söks till tjänsten "skall ha mycket god samarbetsförmåga". Anställningen innebär att professorn skall utveckla de konstnärliga studierna i samverkan med de olika institutionerna efter deras särskilda krav och behov. Det handlar också om att ha en levande dialog med det mångfald av institutioner som Konstfack har. Professorn skall således inte verka som professor för en enskild institution och deras studenter.

MKH:s väldokumenterade erfarenhet som samordnare och organisatör av offentliga uppdrag inom Stockholms Konstråd - som omfattar samarbete mellan olika aktörer -ansågs utgöra en avgörande merit. Detta var det argument som framfördes i diskussionsinläggen från flera av nämndens professorer och som var avgörande för beslutet.

Valet av MKH utgick från en sammanvägning av starka konstnärliga meriter och en mycket övertygande professorsföreläsning. MKH:s provföreläsning var mer konkret och lades upp på ett mer pedagogiskt sätt än RJ.

Kombinationen av ett starkt konstnärskap med klar pedagogisk inriktning, förmåga till fördjupad analys och en tydlig önskan till kreativa samarbetsformer var det som meriterade henne. Hon hade satt sig in i uppgiften och presenterade en klar insikt och vision i vad uppgiften innebär. Även hennes tjänstgöringsbetyg talar om goda ledaregenskaper och hon har omvittnat goda pedagogiska egenskaper.

De faktorer som är angivna ovan gör att vi värderar MKH som den bäst lämpade för tjänsten.

Konstfack strävar efter att få en större andel kvinnliga professorer. Av de fyra som kallades till provföreläsning var tre kvinnor. Inom Konstfack behövs fler kvinnor i ledande ställning. Våra studenter behöver flera kvinnliga förebilder i ledande ställning.

Tre ledamöter i KU-nämnden (från institutionen för konst) reserverade sig mot nämndens ställningstagande. I ett särskilt yttrande anförde reservanterna bland annat att den överlägset meriterade av de sökande är RJ och att det är mycket anmärkningsvärt hur nämnden kringgått detta. Reservanterna motiverade utförligt sitt ställningstagande i yttrandet.

Rektor avstyrkte bifall till överklagandet i ett yttrande till Överklagandenämnden och anförde bland annat följande:

RJ:s överklagande har behandlats i Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden). Jag instämmer i KU-nämndens ställningstagande.

KU-nämnden har beaktat sakkunnigutlåtandena och vägt det mot anställningsprofilen. De sakkunniga deltar inte i hela tillsättningsförfarandet utan gör sin bedömning utifrån anställningsunderlag och ansökningshandlingar. Sakkunnigutlåtandena är inte avgörande utan utgör tillsammans med föreläsning och intervju underlag för KU-nämndens beslut. Se KU-nämndens beredning i bilagan till protokoll från 2003-09-09. RJ och reservanterna hänvisar till att två av de sakkunniga har satt honom i första förslagsrummet. Dock har två av de sakkunniga satt MKH i andra förslagsrummet och en av dessa har inte rangordnat RJ.

Enligt ordförandena gjorde KU-nämnden den referenstagning som nämnden behövde för att fatta beslut i ärendet. Om det hade varit aktuellt för KU-nämnden att föreslå resp för Konstfack att anställa RJ hade ytterligare information från RJ's olika arbetsplatser inhämtats samt ytterligare referenstagning gjorts.

Eftersom flertalet professorer på Konstfack är män uppmanades särskilt kvinnor att söka anställningen. Därför är det positivt att KU-nämnden fann att en kvinna var den mest lämpade för anställningen som professor.

MKH yttrade sig och anförde bland annat att hennes meriter och personliga egenskaper på alla sätt motsvarar det som krävs för att handha detta uppdrag och som beskrivs i anställningsprofilen till den aktuella tjänsten. Det är otvetydigt KU-nämndens bedömning som avgör vilken av de sökande som sammantaget bäst motsvarar anställningsprofilen.

RJ inkom med kompletterande yttrande.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 4 kap. 6 § första stycket högskoleförordningen (1993:100) är den behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet. - Av 4 kap. 15 § högskoleförordningen framgår att som bedömningsgrunder vid anställning av lärare skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver skall gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämmer för anställningen och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare skall beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Vid anställningen skall även beaktas sådana sakliga grunder som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål.

Enligt den av Konstfack fastställda anställningsprofilen skall professorn ha mycket goda ämnesteoretiska kunskaper, goda kunskaper om samtidskonsten, praktisk erfarenhet av konstnärliga projekt och konstnärlig handledning, mycket god samarbetsförmåga, god organisationsförmåga och ledaregenskaper. Den sökande skall vara framträdande inom sitt område, ha konstnärlig bredd samt ett genuint intresse för de på Konstfack förekommande yrkesutbildningarna.

Hur de olika bedömningsgrunderna för anställningen skall vägas mot varandra har inte angetts vare sig i anställningsprofilen eller i ledigkungörelsen.

Överklagandenämnden gör följande bedömning.

Av ansökningshandlingarna framgår att RJ sammantaget har redovisat en betydligt mer omfattande och varierad meritering än MKH. RJ har också en bred internationell erfarenhet och har varit verksam vid flera amerikanska och europeiska institutioner, bland annat som gästprofessor. Vid en jämförelse av ansökningshandlingarna framstår RJ som den som har de starkaste meriterna för anställningen.

Denna bild av parternas meriter förstärks vid en genomgång av sakkunnigutlåtandena. Vid anställning av lärare inom högskolan har de sakkunnigas bedömning en central betydelse. I ärendet har AÖ och ST på ett fylligare sätt än TH redovisat sina överväganden i ärendet. Deras sakkunnigutlåtanden, som präglas av saklighet och förtrogenhet med ämnet, är utförligare och mer genomarbetade än TH:s utlåtande. TH:s utlåtande är påfallande knapphändigt. Utlåtandet ger mycket ringa upplysning om grunderna för värderingen av MKH:s meriter. Någon kommentar vad gäller RJ meriter lämnas inte från TH, trots de omfattande meriter som RJ redovisat i sin ansökan och trots att TH bedömt denne som behörig för professuren. Mot denna bakgrund får AÖ:s och ST:s utlåtanden anses ge en bättre grund för bedömningen av parternas meriter.

I ärendet har AÖ och ST entydigt förordat RJ i första förslagsrummet. Endast RJ har bedömts som behörig till professuren av samtliga sakkunniga. MKH har inte rangordnats i första förslagsrummet av någon av de sakkunniga. Endast TH har förordat MKH före RJ. AÖ har dessutom bedömt MKH som obehörig till professuren. Vid en sammanvägning finner Överklagandenämnden att sakkunniggranskningen visar att RJ har ett försteg framför MKH vad gäller skicklighet för anställningen.

Frågan är då om det framkommit någon övrig omständighet i ärendet som föranleder en annan bedömning av parternas skicklighet för anställningen. KU-nämndens majoritet och rektor har i sina yttranden redogjort för sina överväganden beträffande valet av MKH. Avgörande vikt synes ha fästs vid MKH:s uppdrag inom Stockholms konstråd samt de intryck som givits under provföreläsningar och intervjuer. Några andra konkreta omständigheter till stöd för uppfattningen att MKH skulle ha ett försteg framför RJ har inte redovisats från Konstfacks sida. Vad KU-nämnden och rektor har anfört föranleder inte Överklagandenämnden att frångå den bedömning av parternas skicklighet som grundas på sakkunniggranskningen och som redogjorts för ovan. Inte heller i övrigt har något framkommit som utgör skäl för att frångå denna bedömning.

Sammanfattningsvis finner Överklagandenämnden att RJ får anses ha ett försteg framför MKH vad gäller skicklighet för anställningen. Vid angivna förhållande kan jämställdhetsaspekten inte få någon avgörande betydelse för utgången i ärendet. Överklagandet skall därför bifallas.

Nämndens avgörande:

Med bifall till överklagandet undanröjer Överklagandenämnden för högskolan det överklagade beslutet och förklarar att RJ skall förordnas som professor i konst med inriktning på tvärkonstnärliga studier vid Konstfack.