Beslut 2003-11-14 (reg.nr 26-207-03)

Två personer ansökte hos Vetenskapsrådet om bidrag till anställning som forskare vid Karolinska institutet (KI). Vetenskapsrådet beslutade att ge bidrag till den ene sökande för en anställning vid KI. Lärosätet beslutade att anställa personen i fråga utan prövning av skickligheten hos de två sökande. Då lärosätet inte fullgjort sin skyldighet att i egenskap av statlig anställningsmyndighet göra en prövning av de sökandes meriter m.m. har anställningsbeslutet ansetts strida mot bestämmelserna för det statliga anställningsväsendet.

Ärendets bakgrund

Vetenskapsrådet utlyste i mars 2002 bidrag till anställning som bland annat forskare på halvtid för klinisk forskning i genetisk reglering av metabolism. JH och GE anmälde sig som sökande till bidrag för anställning vid Karolinska institutet.

Sakkunnigutlåtanden lämnades av professorerna GB, Göteborg, AH, Göteborg, och JS, Linköping. GB rangordnade GE som tvåa och JH som trea av de sökande. AH rangordnade JH som etta och GE som tvåa. JS rangordnade GE som etta och JH som tvåa.

Vetenskapsrådet beslutade vid sammanträde den 19 november 2002 att bevilja JH bidrag till anställningen. I en skrivelse samma dag till JH angav Vetenskapsrådet bland annat att bidraget avsåg budgetåren 2003 till och med 2008 och att anställningen skulle vara placerad vid institutionen för medicin vid Karolinska institutet om annat inte överenskoms. Vidare angavs att anställningsbeslutet skulle fattas av det universitet/den högskola där anställningen var placerad och att beslutet gällde under förutsättning att Karolinska institutet åtog sig arbetsgivaransvaret för anställningen inom de ramar som angivits i skrivelsen. - I en annan skrivelse samma dag till Karolinska institutet underrättades lärosätet om Vetenskapsrådets beslut. I skrivelsen angavs att bidraget riktades till en anställning för JH och att bidraget var knutet till den person som Vetenskapsrådet angivit i sitt beslut (JH); om anställningen tillsattes med annan person förföll bidraget.

Karolinska institutet beslutade att anställa JH.

Yrkande m.m.

GE överklagade Karolinska institutets beslut med yrkande om att själv få anställningen eller någon likvärdig anställning. Han anförde bland annat följande. Han har av de sakkunniga placerats i första förslagsrummet av en av dessa och i andra förslagsrummet av de två övriga. Den person som beviljades bidrag för anställningen har fått en lägre ranking av de sakkunniga. Man skulle kunna uppfatta ställningstagandet som "åldersdiskriminerande". Det finns inget i kungörelsen som säger att bidraget till anställningen primärt skall tillfalla en yngre forskare och att sökandens ålder överhuvudtaget skall vara avgörande vid tillsättningen. "Särskild vikt fästes vid vetenskaplig skicklighet". Det framgår endast av annonseringen att rådets avsikt med anställningen är att få till stånd "forskning inom nya områden" och att "bidra till rekryteringen till forskarbanan". Han anser att båda dessa faktorer i hög grad är tillämpliga på honom.

Karolinska institutet anförde i yttrande till Överklagandenämnden bland annat följande. Då beslutet att anställa JH ej vilar på sakkunnigutlåtande utan på Vetenskapsrådets beslut att tilldela JH bidrag till anställningen, beslutar Karolinska institutet att utan särskilda yttranden hemställa att Överklagandenämnden lämnar GEs överklagande utan bifall.

Karolinska institutet anförde därefter i ett kompletterande yttrande att någon självständig prövning av GE:s och JH:s skicklighet inte skett vid Karolinska institutet. Den möjlighet att överklaga som formellt finns när universitetet fattat ett anställningsbeslut saknar praktisk betydelse eftersom det inte är möjligt för universitetet att anställa någon annan än den person som Vetenskapsrådet utpekat.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Överklagandenämnden gör följande bedömning.

GE har, liksom JH, sökt bidrag hos Vetenskapsrådet för anställning som forskare vid Karolinska institutet. Överklagandenämnden, som konstaterar att Vetenskapsrådets beslut om bidrag till anställningen inte är överklagbart, finner att institutets anställningsbeslut får anses angå GE i den mening som avses i 22 § förvaltningslagen (1986:223). Hans talan skall därför tas upp till prövning av Överklagandenämnden.

Ärendet gäller anställning av forskare vid Karolinska institutet. Bestämmelserna i 4 kap. högskoleförordningen (1993:100) är inte tillämpliga i detta ärende. Inte heller kan bestämmelserna i förordningen (2000:1472) om anställningar vid forskningsråd tillämpas, eftersom denna förordning gäller då forskningsråd fattar beslut om anställning. De allmänna bestämmelserna för statlig anställning skall dock tillämpas i ärendet.

Enligt 11 kap. 9 § andra stycket regeringsformen skall vid tillsättning av statlig tjänst avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. - I 4 § lagen (1994:260) om offentlig anställning anges att vid anställning skall avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Skickligheten skall sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat. - Av 4 § anställningsförordningen (1994:373) framgår att vid anställning skall myndigheten utöver skickligheten och förtjänsten också beakta sådana sakliga grunder som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål.

De ovan redovisade bestämmelserna förutsätter att den myndighet, som avser att fatta beslut om anställning, också gör en självständig prövning av de sökandes meriter och övriga omständigheter i ärendet utifrån vad som stadgas i dessa bestämmelser samt andra författningar som kan vara tillämpliga. Att en viss beredning av ärendet kan ske utanför myndigheten förändrar inte detta.

Såväl GE som JH får i detta sammanhang anses som sökande till anställningen vid Karolinska institutet. I yttranden till Överklagandenämnden har lärosätet uttryckligen uttalat att lärosätets beslut vilar på Vetenskapsrådets beslut att tilldela JH bidrag till anställningen och att någon självständig prövning av GE:s och JH:s skicklighet för anställningen inte har gjorts från institutets sida. Enbart den omständigheten att Vetenskapsrådet skulle finansiera JH:s anställning synes i stället ha avgjort anställningsärendet. Att Vetenskapsrådet funnit att JH skall ha bidrag till en anställning vid Karolinska institutet förtar dock inte lärosätet från skyldigheten att i egenskap av statlig anställningsmyndighet göra en prövning av de sökandes meriter och övriga omständigheter i ärendet. Överklagandenämnden finner att Karolinska institutet inte har fullgjort denna skyldighet och att anställningsbeslutet således inte är förenligt med bestämmelserna för det statliga anställningsväsendet. Överklagandenämnden kan inte som första instans göra den prövning som Karolinska institutet sålunda skulle ha gjort. Anställningsbeslutet skall därför undanröjas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet.