Beslut 2003-11-14 (reg.nr 24-286-03)

Borttappad ansökan vid handläggning av anställningsärende.

Bakgrund

Södertörns högskola ledigförklarade en anställning som högskoleadjunkt i medieteknik med inriktning mot praktisk ljud- och videoproduktion. Bland de sökande fanns MB och HE.

Rektorsämbetet beslutade att anställa HE.

Yrkande m.m.

MB överklagade beslutet att anställa HE. Hon anförde bl.a. följande. Hennes ansökan behandlades aldrig av tillsättningsgruppen. En hel rad formella fel har gjorts vid tillsättningen och hon begär därför att ansökningsförfarandet görs om och att hennes ansökan därvid beaktas. Sista ansökningsdag var den 1 november 2002. Hon postade sin ansökan med rekommenderat brev den 30 oktober. Den 28 november fick hon en bekräftelse via e-post från registrator om att högskolan tagit emot hennes ansökan. Den 19 februari 2003 kontaktade hon UH, ämnesansvarig i medieteknik, och fick veta att tjänsten var tillsatt och att han inte kände till varför hon inte hade fått besked om att tjänsten var tillsatt. Hon fick den 21 februari besked om att hon inte fått tjänsten, därför att hennes ansökan inkommit fyra veckor för sent. Den 25 februari fick hon av TR veta att hennes ansökan inkommit till högskolan den 31 oktober, men att den registrerats först den 28 november. Han hänvisade till bristande rutiner hos vaktmästare samt till stora problem med registraturen. I mars fick hon besked av TR att ansökan varit försvunnen sedan november men att den återfunnits. MB har också tagit upp frågan om anställningen avsåg en lektors- eller en adjunktstjänst.

UH, ämnesansvarig i medieteknik vid Södertörns högskola anförde bl.a. följande. Han och JOG, som ingick i den grupp som valde ut HE till tjänsten, har läst MB:s ansökan, som varit försvunnen och därför inte beaktades vid tillsättningen av tjänsten i praktisk ljud- och videoproduktion. De har också träffat MB för en intervju. Deras uppfattning är att MB inte hade erbjudits tjänsten, även om de hade haft tillgång till hennes ansökan då de gjorde valet. I jämförelse med övriga sökande hade HE de bästa och mest relevanta akademiska meriterna.

Rektorsämbetet vid Södertörns högskola anförde bl.a. följande. Södertörns högskola utlyste hösten 2002 en anställning som högskoleadjunkt i medieteknik. 13 personer hade anmält sig som sökande vid sista ansökningsdag. Det visade sig senare att det funnits en fjortonde sökande vars ansökningshandlingar enligt registrator inkommit efter att ansökningstiden gått ut. Den sökande, MB, har ett kvitto från posten som säger att hon inkommit med handlingarna i tid. Efter det att handlingarna inkommit till registrator har de skickats vidare för handläggning. Ansökningshandlingarna nådde aldrig berörd handläggare och det är oklart var de befunnit sig. Efter förfrågan från MB har handlingarna återfunnits och hennes ansökan och överklagan har behandlats. Lärarkollegiet i Medieteknik beslutade att kalla fem sökande till intervju. Ett enigt lärarkollegium beslutade efter intervjuerna att HE skulle erbjudas anställning och förslag till beslut lämnades till rektorsämbetet. Rektorsämbetet beslutade 30 januari 2003 att anställa HE som högskoleadjunkt i Medieteknik fr.o.m. 23 januari 2003. Rektorsämbetet anser inte att det framkommit något nytt i ärendet som föranleder ändring av tidigare fattat beslut. Rektorsämbetet hemställer att Överklagandenämnden lämnar MB:s överklagande utan bifall.

MB inkom med skrivelse.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

I ärendet har uppkommit frågan om den formella handläggningen av anställningsärendet har sådan brister att ansökningsförfarandet skall göras om.

Av utredningen framgår att MB:s ansökan inkommit till högskolan den 31 oktober 2002, alltså före den 1 november, som var sista ansökningsdag. Hennes ansökningshandlingar har därefter försvunnit. De har registrerats hos registrator den 28 november, men har inte nått ansvarig handläggare. Den 30 januari fattade rektorsämbetet beslut om att anställa HE. När MB:s ansökningshandlingar återfanns i mars 2003 lästes hennes ansökan och hon kallades till en intervju.

Överklagandenämnden gör följande bedömning. MB:s ansökan om anställning inkom i rätt tid till högskolan. Trots detta har - på grund av allvarliga brister i i handläggningen av ärendet - hennes ansökan inte beaktats av högskolan innan beslut om anställning fattats. Det kan inte uteslutas att dessa brister kan ha påverkat utgången av ärendet. Bristerna kan inte botas i efterhand genom någon åtgärd från högskolans eller Överklagandenämndens sida. Det överklagade beslutet skall därför undanröjas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet