Beslut 2002-02-15 (reg.nr 29-794-01)

Fråga om överklagandenämnden kan ompröva sitt tidigare fattade beslut i ett anställningsärende.

Ärendets bakgrund

S överklagade Uppsala universitets beslut den 18 januari 2001 att anställa R som universitetslektor. Överklagandenämnden för högskolan avslog S överklagande genom beslut den 22 augusti 2001.

S begärde i skrivelse till överklagandenämnden omprövning av nämndens beslut.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Bestämmelsen i 27 § förvaltningslagen (1986:223) om myndighets omprövningsplikt gäller endast beslut som en myndighet har meddelat som första instans. Frågan om högre instans kan ompröva sina beslut faller därför inte under paragrafen.

Beslut i mål med två eller flera parter, som påminner om tvistemål, är i princip inte möjliga att ändra genom omprövning. Överklagandenämndens beslut den 22 augusti 2001 är av sådan beskaffenhet. På grund härav kan överklagandenämnden inte ompröva sitt beslut.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avvisar ansökan.

- - - -

Till utveckling av sin mening avgav ledamoten Y särskilt yttrande (bilaga).

Bilaga

Ledamoten Y anförde följande till utveckling av sin mening:

Jag biträder nämndens beslut om att avvisa S ansökan om omprövning med den motivering som nämnden anfört. Dock anser jag fortfarande att det riktiga beslutet i den ursprungliga sakfrågan borde ha varit att på formell grund undanröja beslutet att anställa R.